Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BUCKI"

STOPOWANIE POWIERZCHNI MAGNEZU METODĄ SPAWALNICZĄ PRZY UŻYCIU DRUTU AlMg4,5Mn DOI:10.15199/67.2015.3.2


  Stopowanie powierzchni magnezu przeprowadzono metodą GTAW, jako materiał stopujący zastosowano drut AlMg4,5. Wytworzona warstwa stopowa miała grubość ok. 2 mm i cechowała się strukturą złożoną z dendrytów roztworu stałego aluminium w magnezie oraz eutektyki rozmieszczonej po granicach dendrytów. Eutektyka składała się z fazy międzymetalicznej Mg17Al12 oraz roztworu stałego aluminium w magnezie. Pomiędzy warstwą a podłożem stwierdzono występowanie cienkiej strefy przejściowej złożonej z roztworu stałego aluminium w magnezie. Mikrotwardość zmodyfikowanej warstwy wierzchniej była ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do mikrotwardości podłoża. Słowa kluczowe: magnez, stopowanie metodą spawalniczą, mikrostruktura, mikrotwardość SURFACE ALLOYING OF MAGNESIUM BY GTAW USING AlMg4.5Mn WIRE Surface alloying of magnesium surface was conducted by GTAW using AlMg4.5Mn wire as the alloying material. The microstructure of the resulting surface layer comprised dendrites of the solid solution of aluminium in magnesium and a eutectic structure occurring in the interdendritic areas. The eutectic contained an Mg17Al12 intermetallic phase and a solid solution of aluminium in magnesium. At the interface between the layer and the substrate, a thin zone of the solid solution of aluminium in magnesium was observed. The microhardness of the modified surface was more than twice as high as that of the substrate. Keywords: magnesium, alloying using welding method, microstructure, microhardness Wstęp Magnez i jego stopy z uwagi na niską gęstość oraz korzystny stosunek wytrzymałości do gęstości znalazły zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym i zbrojeniowym. Do innych zalet tych materiałów możemy zaliczyć łatwość obróbki maszynowej, dobre właściwości odlewnicze, zdolność tłumienia drgań oraz możliwość recyklingu. Jednak poważną przeszkodą, która ogranicza zakres stosowania stopów magnezu jest ich niska twardość, słaba odporność na zużycie p[...]

Wytwarzanie warstwy wierzchniej wzbogaconej w cynk na magnezie przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku metodą obróbki cieplno -chemicznej DOI:10.15199/67.2016.5.5


  Warstwę wierzchnią wzbogaconą w cynk na magnezie wytworzono metodą obróbki cieplno-chemicznej przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku. Próbki pokryte pastą wygrzewano w piecu komorowym w temperaturze 440oC przez okres 2 godz., bez używania atmosfery ochronnej. W wyniku tego procesu uzyskano na podłożu z magnezu warstwę wzbogaconą w cynk o grubości 200-240 μm. W mikrostrukturze warstwy zaobserwowano eutektoid składający się z fazy międzymetalicznej MgZn i roztworu stałego cynku w magnezie, na tle którego występowały dendryty roztworu stałego cynku w magnezie. Pomiędzy wytworzoną warstwą a podłożem magnezowym, zidentyfikowano cienką strefę przejściową zbudowaną z roztworu stałego cynku w magnezie. Mikrotwardość warstwy wzbogaconej w cynk wynosiła 110-164 HV0,1 i była 4-5 krotnie wyższa w stosunku do mikrotwardości podłoża-magnezu. Słowa kluczowe: magnez, warstwa cynkowa, chlorek cynku Fabrication of a surface layer enriched with zinc on magnesium using a paste containing zinc chloride by a thermochemical treatment A surface layer enriched with zinc was fabricated on a magnesium substrate by thermochemical treatment using a paste containing zinc chloride. Specimens painted with the paste were heated in a chamber furnace at 440oC for 2 h without protective atmosphere. The experimental results showed that the thickness of the alloyed layer was about 200-240 μm. The microstructure of the layer was comprised as eutectoid (an MgZn intermetallic phase + a solid solution of zinc in magnesium) and some dendrites of a solid solution of zinc in magnesium. At the interface between the alloyed layer and the magnesium substrate, there was a zone of a solid solution of zinc in magnesium. The microhardness of the Zn-rich layer was in the range of 110-164 HV0.1 and it was 4-5 times higher than that of the magnesium substrate.Wstęp Niskie właściwości warstwy wierzchniej magnezu i jego stopów takie jak odporność na ścieranie i korozję, stanowią[...]

 Strona 1