Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA BYCZKOWSKA"

Numeryczna analiza wpływu rodzaju śrutu na właściwości technologicznej warstwy wierzchniej poddanej procesowi kulowania


  WPROWADZENIE Dynamiczny wzrost zainteresowania lekkimi materiałami funkcjonalnymi sprawia, że poszukiwane są coraz to tańsze metody optymalizacji procesów ich obrabiania. Materiałami klasyfikowanymi do tej grupy są niektóre stopy aluminium, m.in. AL7075 czy AL2024. Ich korzystny iloraz właściwości do masy sprawia, że są nadal materiałem badań [1÷5]. Wadą stopów aluminium jest jednak brak odporności na zużycie tribologiczne, jak i zmęczenie stykowe, dlatego stopy te są poddawane obróbce plastycznej. Procesem wpływającym na właściwości stopów aluminium jest między innymi kulowanie (shot peening) [6]. Kulowanie jest jedną z metod nagniatania dynamicznego stosowaną do umacniania części maszyn, w celu zwiększania wytrzymałości [7]. Kulowanie jest realizowane przez wywieranie zmiennego nacisku na powierzchnię obrabianego, metalowego elementu przez twardszy element (kulki, śrut) [8]. Efektem stosowania tego rodzaju obróbki jest powstanie odkształceń plastycznych i wytworzenie ściskających naprężeń własnych w warstwie wierzchniej obrabianego elementu [9]. Podczas procesu kulowania można dobierać takie parametry, jak: rodzaj i granulację śrutu, intensywność śrutowania, pokrycie powierzchni [10]. Od tych parametrów zależy rozkład wartości naprężeń oraz ich zasięg w obrabianym materiale. Uzyskanie oczekiwanych właściwości wytrzymałościowych stopów wiąże się z przeprowadzeniem wielu prób, w celu znalezienia najkorzystniejszych parametrów obróbki. Jedną z możliwości analizy rozkładu oraz wartości naprężeń wywołanych odkształceniem są metody numeryczne. Parametrem wpływającym na stan naprężeń w technologicznej warstwie wierzchniej, według pracy [11], jest średnica śrutu. Zastosowanie śrutu odlewanego o średnicy 0,92 mm powoduje większy wzrost granicy zmęczenia badanych tytanowych próbek niż po nagniataniu śrutem o średnicy 0,39 mm. Podobną zależność uzyskali autorzy pracy [12], w której dla śrutu o większej średnicy stwierdzili zwiększe[...]

Numeryczna analiza technologii obróbek HPT i SP z wykorzystaniem pakietu ANSYS LS-Dyna DOI:10.15199/28.2015.6.17


  HPT and SP treatments technology numerical analysis using ANSYS LS-Dyna package Development of the construction methodology and solving models which uses severe plastic deformation (SPD) is a key issue that allows to control technological processes. Using computer simulations, it is possible to expand knowledge about physical phenomena that occur during processing, and their effect on the mechanical properties of the treated material. Analysis of these phenomena enables selection of optimum process parameters, test assumptions and eliminating errors at computer simulation stage, which allows to significantly reduce implementation time and lower its cost. This work concerns the numerical analysis of superposition of stresses resulting from the high-pressure torsion (HPT) process and shot peening (SP) process. To carry out computer modelling of fast and dynamic phenomena ANSYS LS-Dyna software were used. The study analyzed the impact of hybrid machining process of HPT and SP on the technological properties of lightweight aluminium alloys surface layer. Carrying out computer simulation allowed the analysis of superposition distribution of deformation, stress and depth of coverage depending on process parameters. Key words: numerical analysis, HPT, SP, twisting under high pressure, shot peening, aluminium, LS-Dyna. Opracowanie metodyki budowy i rozwiązywania modeli procesów wykorzystujących intensywną akumulację odkształceń SPD (severe plastic deformation) jest kluczowym zagadnieniem pozwalającym panować nad procesami technologicznymi. Wykorzystując symulacje komputerowe, można zgłębić wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych zachodzących podczas obróbki wyrobu oraz ich wpływu na właściwości mechaniczne obrabianego materiału. Analiza tych zjawisk umożliwia dobranie optymalnych parametrów procesu oraz sprawdzenie założeń i eliminację błędów już na etapie symulacji komputerowej, co pozwala na znaczne skrócenie czasu wdrożenia oraz obniżenia jego kosztów[...]

 Strona 1