Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAROLINA DUDEK"

WPŁYW STOPNIA PRZEGRZANIA STOPU AlSi17Cu5 NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA W SKOJARZENIU Z ŻELIWEM EN-GJL-350 DOI:10.15199/67.2015.6.3


  W artykule zaprezentowano badania określające wpływ stopnia przegrzania stopu AlSi17Cu5 na współczynnik tarcia. Przegrzanie materiału znacznie powyżej temperatury likwidus ma znaczący wpływ na strukturę stopu AlSi17Cu5, poprzez zmiany wielkości kryształów krzemu w odniesieniu do materiału wyjściowego, co w konsekwencji przekłada się właściwości użytkowe, w tym tribologiczne. Przegrzanie stopu (ok. 250 °C powyżej Tliq.) miało na celu rozdrobnienie i równomierne rozłożenie pierwotnych kryształów krzemu, jako alternatywny proces tradycyjnej modyfikacji fosforem. Współczynnik tarcia μ dla materiału przegrzanego kształtował się na poziomie 0,26, natomiast dla materiału wyjściowego (bez modyfikowania i bez przegrzania) uzyskano wartość 0,27. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, współczynnik tarcia, tribologia THE INFLUENCE OF OVERHEATING ALLOY AlSi17Cu5 ON FRICTION FACTOR IN COMBINATION WITH CAST IRON EN-GJL-350 The paper presents a test to determine the effect of overheating AlSi17Cu5 on the coefficient of friction. Overheating of the material well above liquids temperature has a significant effect on the structure of the alloy AlSi17Cu5, by changing the size of silicon crystals with respect to the starting material, which in turn translates into tribological properties. Overheating of the material had to eliminate phosphorus widely used in the "fragmentation" of the silicon grains in the studied alloy. The friction coefficient μ of the material overheated stood at 0.26, while the starting material gave a value of 0.27. Keywords: casting of Al-Si alloys, coefficient of friction, tribology Wprowadzenie Warunki pracy elementów wyposażenia silników spalinowych stawiają bardzo wysokie wymagania dla materiałów tam pracujących. Rozwój nowoczesnych technologii oraz dążenie konstruktorów do uzyskiwania coraz sprawniejszych maszyn i urządzeń powoduje zaostrzenie warunków pracy elementów konstrukcyjnych. W związku z tym obecny roz[...]

 Strona 1