Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Monika SZAFRAŃSKA"

Disturbances generated by locomotives in underground mines DOI:10.15199/48.2016.02.20

Czytaj za darmo! »

The paper presents some of the experience gained by team of National Institute of Telecommunication, EMC Department, regarding the disturbances generated by mining locomotives. It focuses mainly on the disturbances being the effect of the spark between the pantograph and the catenary, but other disturbing phenomena are also mentioned. Some test results are also discussed. Streszczenie. W artykule zaprezentowano przykłady zaburzeń generowanych przez kopalniane lokomotywy trakcyjne uzyskane podczas badań prowadzonych przez zespół z Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - PIB. Zwrócono szczególną uwagę na zaburzenia będące efektem wyładowania pomiędzy pantografem a linią zasilającą. Pozostałe rodzaje zaburzeń również zostały opisane i omówione w artykule. (Zaburzenia generowane przez lokomotywy w kopalniach podziemnych). Keywords: EMC; mining locomotive; spark discharge; radiated disturbances; conducted disturbances. Słowa kluczowe: EMC, lokomotywy kopalniane, wyładowanie iskrowe, zaburzenia promieniowane, zaburzenia przewodzone. Introduction Electromagnetic phenomena generated by locomotives in mines make them very specific sources of electromagnetic disturbances. These disturbances have the nature of a spark, however, due to the environment in which they are generated, the type of propagation and preservation / duration of the pulses differ from the typically observed electromagnetic phenomena originating from the typical locomotive used in the railway traction. This article presents one of the sources of the disturbance which exist in the mines traction locomotive. It also identifies how the disturbances appear and are generated resulting from discontinuities of the slip of the pantograph on the catenary (power/traction line). The nature of the spark discharge described in this article, including amplitude and elementary pulse repetition frequency (within the package), is random. Due to the imperfect shap[...]

Urządzenia pracujące w tzw. białych przestrzeniach a zagadnienia emc


  W artykule zwrócono uwagę na zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń (WSD) pracujących w tzw. białych przestrzeniach (WS). Od kilku lat trwają prace badawcze i rozwijane są technologie związane z urządzeniami przeznaczonymi do pracy w zakresie pasma telewizyjnego. Prace te prowadzi również wiele polskich zespołów badawczych. Dotychczasowe prototypy czy też urządzenia testowe budowano zakładając spełnienie wymagań norm dotychczas stosowanych dla sprzętu radiowego, niekoniecznie przeznaczonych dla WSD. W kwietniu 2014 roku opublikowano normę ETSI EN 301 598 v1.1.1 [3], która określa poziomy wymagane dla takich urządzeń. Intencją autorów jest wskazanie na istotne zagadnienia z zakresu EMC WSD, zarówno z uwzględnieniem tej normy, jak i wcześniejszych doświadczeń w zakresie badań kompatybilności urządzeń pracujących w pasmach telewizyjnych. Na podstawie wcześniej prowadzonych badań oraz wykorzystując system testowy oparty na urządzeniach National Instruments USRP przedstawiono wybrane zagrożenia, mogące wynikać z powstających sygnałów zakłócających. Możliwość współdziałania urządzeń, w szczególności urządzeń bezprzewodowych, w znacznej mierze zależy od spełniania przez nie wymagań kompatybilności. Każde urządzenie radiowe musi spełniać określone wymagania i podlega ocenie ze względu na wymagania odpowiednich dyrektyw, w tym szczególne znaczenie mają dyrektywy RTT&E [1] oraz EMC [2]. Jest to o tyle istotne, że efekty powstające w nieliniowych elementach toru transmisyjnego mogą wpływać nie tylko na jakość transmisji, ale również w ogóle na możliwość jej prowadzenia. Zdolność urządzeń do komunikowania się jest silnie zależna od tego, czy w medium, za pośrednictwem którego przenosi się informacje, występują zakłócenia czy też nie. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania efektów niepożądanych, np. intermodulacyjnych, które powstają w samych urządzeniach pracujących w WS oraz antenach aktywn[...]

Impulsy HPM - zaburzenia i ich oddziaływanie na systemy - zagadnienia podstawowe DOI:10.15199/48.2015.11.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przybliżone zostały podstawowe zagadnienia związane z impulsami HPM. Zaprezentowane zostały istotne problemy związane z filtracją i przeciwdziałaniem impulsom HPM. Autorzy zwracają uwagę na konieczność stosowania poza dotychczas stosowanymi zabezpieczeniami urządzeń wojskowych przed narażeniami elektromagnetycznymi takimi jak pioruny, iskrzenia nowych zabezpieczeń przed impulsami HPM. W artykule pokazano, że te nowe zabezpieczenia wymagają o wiele większej odporności i szybkości zadziałania. Abstract. This paper show some basic issues of HPM pulses tasks. Some of certain problems of filtration and neutralization against HPS’s were estimated. The authors point out that the addition of new special filters to the existing protection of military equipment (for example against electromagnetic exposures such as lightning, sparks) is needed to give new protection against HPM pulses. Should be taken into account that filters against HPM requires greater immunity and response time. (HPM pulses - disturbances and systems interaction - basic issues). Słowa kluczowe: impulsy HPM, filtracja HPM, broń elektromagnetyczna, energia skierowana. Keywords: HPM pulses, HPM filtration, electromagnetic weapon, directed energy. Wstęp Technologia HPM (High Power Microwave) jest rozwijana na świecie od ponad 20 lat. Dotychczas wykonano wiele prac badawczych, w szczególności w ramach grantów NATO, których wyniki i wnioski są w znacznej mierze utajnione. Radiotechnika Marketing, jako partner działający przy realizacji grantu NCBiR "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej", działa na rzecz wdrożenia do praktycznych zastosowań skutecznych metod filtracji i przeciwdziałania skutkom oddziaływania impulsów HPM, koniecznych do rozwoju obrony przed tego typu zaburzeniami. W ramach niniejszego artykułu autorzy pragną wprowadzić zainteresowanych czytelników w istotę zagadnień związanych z tematyką, która w Polsce rozważana jest [...]

Introduction to High Power Microwave as a source of disturbances DOI:10.15199/48.2016.02.06

Czytaj za darmo! »

This paper presents some basic information about HPM pulses. It was shown how HPM pulses could interact with the electronic equipment and how dangerous it is. The authors point out that the addition of new special filters to the existing protection of military equipment is needed to offer new protection against HPM pulses. Streszczenie. W artykule zostały przedstawione podstawowe informacje o impulsach HPM. Pokazano, że impulsy HPM mogą oddziaływać na urządzenia elektroniczne a także pokazano jak groźne może być takie oddziaływanie. Autorzy wskazali jak istotna jest dodatkowa, poza już istniejącą, filtracja pozwalająca na zabezpieczenie przed działaniem impulsów HPM. (Wprowadzenie do HPM jako źródła zaburzeń). Keywords: HPM pulses, HPM filters, directed energy. Słowa kluczowe: impulsy HPM, filtry HPM, energia skierowana. Introduction Research on HPM technology is one of the newest areas of interest in relation to the new generation weapons. These kinds of impulses are extremely powerful and dangerous for electronic equipment. Some projects and research considering HPM as a weapon were performed by NATO but most of the results are top secret. Radiotechnika Marketing is one of the participants of a project commissioned by Polish Ministry of Defence. One of the main subjects of the project is filtration and protection of electronic systems against HPM. In Poland, so far, there has only been one project dedicated to solving problems of protection against HPM and some results of Radiotechnika’s previous research (based on that project) will be shown in this article [1]. The authors want to introduce the most important information about HPM technology and show how powerful a source of disturbances it (HPM) can be. Taking into account that the HPM pulses could be used as a new generation weapon, authors want to show how this kind of pulses could interact with the electronic equipment and how dangerous it is. Effects of HPM’[...]

Potrzeby zmian w normalizacji badań EMC w środowiskach specjalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wyniki pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych zarejestrowanych w kopalniach. Zwrócono uwagę na najistotniejsze zjawiska, które mogą nie być w wystarczającym stopniu odzwierciedlone w wymaganiach wynikających z obecnego stanu normalizacji. Zagadnienia przedstawione w artykule są jedynie zarysem problemu, mającym na celu zwrócenie uwagi na skalę występujących zjawisk, na przykładzie podziemnych wyrobisk kopalni. Abstract. The paper presents the results of electromagnetic disturbances measurements in underground mines. The attention has been brought to the main phenomena, which can be insufficiently covered by present EMC standardization. The paper just highlights the problem and its purpose is to bring the attention to the scale of the phenomena occurring, considering, as the example, underground mines. (The need of changes in EMC testing standardization in special environments). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, kopalnie podziemne, normalizacja, pomiary. Keywords: electromagnetic compatibility, underground mines, standardization, measurements. Wstęp Obecnie normalizacja EMC rozróżnia dwa środowiska: przemysłowe oraz mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. Tymczasem niektóre środowiska identyfikowane zwyczajowo jako przemysłowe są na tyle specyficzne ze względu na charakter występujących w nich zaburzeń i drogi ich propagacji, że wymagają odrębnego podejścia przy ustalaniu najbardziej właściwych dla nich wymagań EMC. Przykładem takiego specjalnego środowiska są podziemne wyrobiska kopalni. W przemysłowych środowiskach specjalnych, takich jak np. kopalnie, wzrasta ciągle zastosowanie zautomatyzowanych procesów technologicznych z dużym wykorzystaniem podzespołów elektronicznych. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie pracy człowieka, ale jednocześnie wymaga poznania występujących zjawisk elektromagnetycznych i odpowiedniego ich zdefiniowania pod kątem bezpieczeństwa pracy ludzi i [...]

Disturbances in Industrial Power Networks

Czytaj za darmo! »

The paper presents some preliminary results of the in-situ measurements of disturbances that were observed in mine underground power network. The purpose of the measurements was to identify potential interfering signals that may occur in such and similar power networks and may be dangerous for electronic equipment powered from, or working in close proximity of such network. Streszczenie. W artykule przedstawiono wstępne wyniki pomiarów in-situ zaburzeń obserwowanych w podziemnej sieci zasilającej kopalni. Celem pomiarów było zidentyfikowanie potencjalnych sygnałów zakłócających pracę innych urządzeń, które mogą wystąpić w takich i podobnych sieciach zasilających i mogą być niebezpieczne dla urządzeń elektronicznych zasilanych z takiej sieci lub pracujących w jej bezpośredniej bliskości (Zakłócenia w przemysłowych sieciach zasilających). Keywords: power lines, disturbances, industrial environment, mines Słowa kluczowe: sieci zasilania, zaburzenia, środowisko przemysłowe, kopalnie Comparison between disturbance and immunity levels The level of disturbances observed in industrial environments and the required immunity of the devices expected to work in these environments are very often contradictory. Although it is believed that the fulfillment of the requirements according to standards concerning industrial environment (EN 61000-6-2: required levels of immunity and EN 61000-6-4: emission limits) should ensure compatible operation of all devices within a given environment, there are cases when this is not true. In some environments (for example underground mines) the problem of EMC was neglected for many years - there are many old machines that do not comply with standard industrial environment requirements and produce much bigger disturbances. Therefore there is significant risk, that devices introduced in the same environment will not be immune to these disturbances, even if they comply with EN 61000-6-2. In current practice, many[...]

Praktyczne przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej dużych urządzeń DOI:10.12915/pe.2014.07.039

Czytaj za darmo! »

W artykule zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach o znacznych wymiarach, z którymi spotkał się zespół akredytowanego Laboratorium Badań EMC, działającego w ramach Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - PIB we Wrocławiu. Pokazane przykłady praktyczne zebrane na bazie wieloletniej współpracy między zespołem laboratorium, a producentami urządzeń górniczych zilustrują problemy związane z wyłączeniami się maszyn, zatrzymaniami taśmy przenośnika, awariami różnych układów. Badania, z których pochodzą przedstawione w artykule przykłady zostały wykonane w warunkach in situ. Abstract. The paper some practical examples of the lack of electromagnetic compatibility in large size equipment, some typical problems encountered by the team of accredited EMC Testing Laboratory of National Institute of Telecommunications, Electromagnetic Compatibility Department, Wroclaw. The examples given here, gathered during several years of experience and collaboration between laboratory team and manufacturers of mining equipment will illustrate some problems related with machines switch-offs, conveyor belt stopping, numerous breakdowns. Examples presented in the paper were gathered during in situ tests. (Practical examples of big equipment lack of electromagnetic compatibility). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary in situ. Keywords: electromagnetic compatibility, in situ measurements. doi:10.12915/pe.2014.07.39 Wstęp Akredytowane Laboratorium Badań EMC, działające przy Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - PIB we Wrocławiu, zrealizowało w ostatnich kilku latach wiele badań z zakresu EMC dużych maszyn, głównie górniczych. Spełnienie przez urządzenia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej przynosi zyski zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i zyski związane z wymiernymi efektami np. z mniejszą awaryjnością urządzeń, ogran[...]

Zagadnienia kompatybilności urządzeń pracujących w białych przestrzeniach w zakresach/pasmach telewizyjnych DOI:10.15199/48.2015.11.25

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano zagadnienia z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych mogących pracować w białych przestrzeniach w paśmie telewizyjnym. Zwrócono uwagę na potencjalne sygnały niepożądane mogące zakłócać prawidłowy odbiór sygnałów innych systemów, np. odbiór telewizji cyfrowej DVB-T. Przedstawiono istotę spełnienia wymagań norm, w tym normy przedmiotowej ETSI EN 301 598. Zaprezentowano również przykładowe problemy, które mogą pojawić się przy użytkowaniu urządzeń WSD. Abstract. The article presents some issues regarding electromagnetic compatibility of equipment and telecommunication systems that can work in white spaces in TV frequency range. The attention has been brought to potential undesired signals that can interfere with other systems signals, for example DVB-T. The essentials of complying with standards requirements have been presented, including selected ETSI EN 301 598 requirements. Some examples of problems which can occur while using WSD have also been presented (Electromagnetic compatibility issues in case of the equipment working in TV white spaces). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń WSD, białe przestrzenie, normy WSD. Keywords: Electromagnetic compatibility of WSD, white spaces, WSD standards. Wstęp W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń i systemów tele-komunikacyjnych pracujących w białych przestrzeniach częstotliwości w pasmie telewizyjnym (WS - ang. white space), czyli w tych obszarach widma częstotliwości radiowych w paśmie telewizyjnym, które nie są w danej lokalizacji wykorzystywane przez służbę pierwszej ważności (w tym wypadku telewizję cyfrową DVB-T). Urządzenia wykorzystujące do swojej pracy wspomniane białe przestrzenie w pasmie telewizyjnym są określane mianem WSD (ang. white space devices). Obecnie prowadzonych jest wiele prac badawczych, dzięki któ[...]

 Strona 1