Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Sikora"

Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną DOI:10.15199/33.2015.05.47


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych zawierających zamiennik kruszywa naturalnego w formie stłuczki szklanej. Pokazują one, że stłuczka szklana pochodząca z odpadów komunalnych stosowana jako zamiennik kruszywa może znaleźć zastosowanie w produkcji kompozytów cementowych o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: pożar, zaprawy cementowe, stłuczka szklana, wysoka temperatura, właściwości mechaniczne.roz- 1) Politechnika Warszawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie *) Autor do korespondencji: e-mail: elzbieta.horszczaruk@zut.edu.pl Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną The influence of elevated temperature on the mechanical properties of cement mortars with waste glass mgr inż. Paweł Sikora1) dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT2)*) dr inż. Teresa Rucińska2) Agnieszka Straszyńska2) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych zawierających zamiennik kruszywa naturalnego w formie stłuczki szklanej. Pokazują one, że stłuczka szklana pochodząca z odpadów komunalnych stosowana jako zamiennik kruszywa może znaleźć zastosowanie w produkcji kompozytów cementowych o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: pożar, zaprawy cementowe, stłuczka szklana, wysoka temperatura, właściwości mechaniczne. Abstract. In the study the influence of elevated temperature on the selected mechanical properties of cement mortars containing wast[...]

Badanie możliwości wykorzystania odpadowych ceramicznych izolatorów elektrycznych jako recyklingowego kruszywa do betonów DOI:10.15199/74.2016.4.2

Czytaj za darmo! »

Wynikiem modernizacji sieci elektrycznych jest powstawanie odpadów, z których nie wszystkie podlegają skutecznym sposobom recyklingu. Ceramiczne izolatory elektryczne są przykładem takiej materii. Ze względu na materiał wykonania są: trwałe, niebiodegradowalne oraz nie poddają się procesowi włączenia odpadu w produkcję nowych wyrobów. Ceramiczne izolatory elektryczne jako materia odpadowa Od początków elektryfikacji Polski na wielką skalę minęło już kilkadziesiąt lat. Od tego czasu sieci energetyczne są wymieniane oraz modernizowane. W związku z wieloma okolicznościami jak np. dostosowaniem sieci do nowych wymagań, proces ten będzie trwał jeszcze przez długie lata. Wynikiem unowocześniania sieci energetycznych oraz wymiany jego składowych na nowe jest powstawanie materii odpadowej. Pomimo wysoko rozwiniętego systemu recyklingu, który doskonale przetwarza takie materiały jak: metale, beton, żelbet - materiały ceramiczne stanowią wciąż kłopotliwy odpad. W zagadnieniach energetycznych dotyczy to głównie ceramicznych izolatorów elektrycznych. Ceramiczne izolatory elektryczne to elementy stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących [8, 13]. Izolatory mogą mieć budowę pełną - nazywa się je wtedy pełnopniowymi, mogą też mieć przestrzeń pustą we wnętrzu - tzw. pustopniowe. Ze względu na miejsce zastosowania izolatory dzieli się na: liniowe, stojące, wsporcze, kołpakowe, odciągowe itp. Pomimo tego, że głównym zadaniem izolatorów elektrycznych jest izolowanie - należy pamiętać, że pobocznie pełni[...]

Mikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze DOI:10.15199/33.2016.08.18


  Wartykule przedstawiono analizę wpływu kruszywa magnetytowego na mikrostrukturę betonów osłonowych w warunkach wysokiej temperatury. Badaniompoddano dwa betony osłonowe wykonane z zastosowaniem kruszywa magnetytowego oraz beton zwykły na kruszywie naturalnym. Próbki wygrzewano w piecu średniotemperaturowym, w temperaturze: 300, 450, 600 i 800 °C. W celu wyjaśnienia zmian w strukturze badanych betonów, próbki poddano badaniu, stosując analizę obrazu SEMorazmetody dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Przedstawione badania wykazały, że kruszywo magnetytowe ma wpływ na zmianę mikrostruktury betonu w warunkach wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: betony ciężkie, betony osłonowe, mikrostruktura, wysoka temperatura.Beton stosowany jest w obiektach nuklearnych w szczególności z dwóch powodów: dobrej wytrzymałości i efektywnej zdolności do ochrony przed radiacją [1, 2, 4, 10, 15]. Podstawowym zadaniem betonów osłonowych dowykonywania obudowy reaktorów jest pochłanianie promieniowania gamma i hamowanie strumieni neutronów prędkich. Betony ciężkie pozwalają na zredukowanie grubości ścian osłonowych nawet o 40% w porównaniu z osłonami z betonów zwykłych [9]. Do ich produkcji wykorzystywane są kruszywa o dużej gęstości zawierające znaczną ilość fazy metalicznej (zdolne są spowolnić szybkie neutrony) [14], takie jak hematyt, ilmenit imagnetyt. Betony magnetytowe i barytowe cechują się dobrymi właściwościami osłonowymi [1, 2, 14] i są z powodzeniem stosowane w obudowach reaktorów jądrowych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku [6]. Na pogorszenie trwałości betonu i jego parametrów w czasie ma wpływ temperatura [...]

Zastosowanie nanomateriałów do monitorowania stanu technicznego kompozytów cementowych DOI:10.15199/74.2016.10.4


  Wczesne i precyzyjne wykrycie uszkodzeń, powstających w trakcie użytkowania obiektów budowlanych, może umożliwić działania prewencyjne i naprawcze oraz utrzymanie nieprzerwanej eksploatacji obiektu. Nową koncepcją w przypadku materiałów konstrukcyjnych jest dążenie do integrowania elementów aktywnych już na etapie ich produkcji, aby utworzyć, tzw. kompozyty inteligentne umożliwiające samodetekcję uszkodzeń. Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji Powstawanie i kumulacja wad w materiale podczas eksploatacji konstrukcji prowadzi do zmian jej stanu technicznego. Efektem lokalnego uszkodzenia kompozytu nie zawsze musi być zniszczenie całego elementu. Zatem uzasadnione jest monitorowanie stanu konstrukcji, w celu określenia warunków bezpiecznej eksploatacji obiektu. Zaleca się, aby w obiektach o szczególnym znaczeniu diagnozowanie stanu wytężenia newralgicznych elementów konstrukcyjnych odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Wczesne i precyzyjne wykrycie uszkodzeń, powstających w trakcie użytkowania obiektu, może umożliwić działania prewencyjne i naprawcze oraz utrzymanie nieprzerwanej eksploatacji obiektu [14]. Ciągłe monitorowanie stanu obiektu - w przeciwieństwie do pomiarów okresowych - umożliwia bieżącą ocenę jej stanu technicznego, co w konsekwencji ułatwia identyfikację ewentualnych zagrożeń [13]. Rozwój innowacyjnych, automatycznych systemów monitoringu technicznego konstrukcji - MTK SHM - structural health monitoring, zastępuje tradycyjną diagnostykę opartą na badaniach nieniszczących NDT (non-destructive testing) [14]. Zastosowanie nowoczesnych technik monitorowania pozwala na znaczną redukcję kosztów spowodowanych okresowymi inspekcjami, a obecne tendencje w diagnostyce konstrukcji zmierzają w kierunku zintegrowania systemów monitorowania na stałe z elementami konstrukcji, także na etapie ich produkcji (idea tzw. embedded systems) [6]. Zastosowanie tego typu systemów umożliwia prowadzenie badań [...]

Petrochemia staje się siłą napędową wykorzystania ropy naftowej i odbiorcą nadwyżek gazu płynnego DOI:10.15199/62.2018.12.13


  Pierwotnie gaz z łupków, a obecnie ropa naftowa z łupków zmieniły na dobre przemysł naftowy. Sektor upstream poszukując gazu ziemnego z formacji niekonwencjonalnych, odkrył oraz (z równie wielkim sukcesem) zaczął wydobywać ropę z łupków. Użycie technologii szczelinowania hydraulicznego, znanej jeszcze przecież w latach czterdziestych XX w., jej udoskonalenie i dostosowanie do warunków geologicznych zmieniło światowe rynki węglowodorów. Ostatnie lata przyniosły diametralne zmiany nie tylko w zakresie wydobycia węglowodorów, ale także i handlu nimi. Największym na świecie producentem ropy naftowej w 2017 r. (po raz kolejny) były Stany Zjednoczone (620 mln t), przed Arabią Saudyjską (560 mln t) i Rosją (548 mln t). Te trzy kraje odpowiadały w sumie za ponad jedną trzecią globalnego wydobycia ropy naftowej (36%). Na kolejnych miejscach wśród największych światowych producentów znalazły się Kanada (242 mln t), Iran (229 mln t) oraz Irak (226 mln t). Energy Information Administration (EIA), czyli statystyczne biuro Departamentu Energii, podała, że w październiku 2018 r. oczekuje wzrostu produkcji ropy z łupków w USA o 79 tys. bbl dziennie, do poziomu średnio 7,6 mln bbl dziennie. Zwyżka ta dotyczy siedmiu głównych pól naftowych w Stanach Zjednoczonych. Wydobycie ropy naftowej z łupków to kluczowy czynnik, który wpłynął na ogólny wzrost produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych. O ile wydobycie z konwencjonalnych źródeł w USA znacząco się zmniejsza, to branża łupkowa rozwija się dynamicznie. W czerwcu 2018 r. dzienne wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych sięgnęło 10,7 mln bbl. Ta wzrostowa tendencja produkcji ropy naftowej w USA nadal trwa. Prognozy przewidują dalszy dynamiczny wzrost globalnego popytu na gaz ziemny z równoczesnym gwałtownym wzrostem podaży NGL (natural gas liquid) 1-3). A zatem również etanu. Doświadczenia z eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, takich jak łupki i złoża zamkn[...]

 Strona 1