Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Tokarski"

Zrównoważony rozwój w transporcie na przykładzie budowy dwupoziomowego tunelu w Maastricht


  W artykule przedstawiono problemy dotyczące przekroczenia norm hałasu i zanieczyszczeń powietrza w MaastrichtwHolandii, które stały się podstawą do rozbiórki autostradyA2 przebiegającej przez centrum miasta i zamianę tego odcinka na dwupoziomowy tunel.Nowa budowla realizowana jestwramach projektu "Groene Loper", który wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Koncepcja tego innowacyjnego rozwiązania i jego realizacja jest prorozwojowa i proekologiczna. Podczas prac w wielumiejscach ustawiono czujniki drgań oraz czujniki hałasu, a prowadzenie robót zaplanowano w taki sposób, by budowa stanowiła jak najmniejsze utrudnienie dla mieszkańców. Słowa kluczowe: Holandia, autostrada, przebudowa, tunel.Zrównoważony rozwój transportu określa strategię rozwoju miast w Europie w ujęciu spójnym dla całej sieci drogowej, a aspekty biologiczno-przyrodnicze tego rozwoju dotyczą powstawania mechanizmów integrujących dane środowisko oraz działań wynikających ze zmieniającego się otoczenia [1]. Z tymi zmianami wiąże się również rozwój regionalny danej wspólnoty lub zbiorowości, zidentyfikowany terytorialnie.WHolandii każdej realizacji towarzyszy szeroka konsultacja społeczna, a budowane obiekty są obserwowane przez lokalną społeczność. Obecnie niektóre sieci drogowe w miastach wymagają zmiany i konieczne jest opracowanie zupełnie nowych rozwiązań drogowych, zgodnych z potrzebami środowiska naturalnego i mieszkańców. Jest to szcze[...]

Analiza pomiaru hałaśliwości nawierzchni z asfaltu porowatego w określonych warunkach eksploatacji


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego nawierzchni typu asfalt porowaty na autostradzie A73 w Holandii przeprowadzonych w latach 2011 - 2013. Istotą przedstawionych wyników jest ocena skuteczności pochłaniania hałasu przy określonych typach przejeżdżających pojazdów w różnych okresach eksploatacji nawierzchni.Wlatach 2011 - 2012 prowadzono pomiary hałasu po zakończeniu okresu gwarancji warstwy ścieralnej, a w 2013 r. po jej rekonstrukcji. Słowa kluczowe: autostrada, nawierzchnia, natężenie, hałas, pomiar.Asfaltowe nawierzchnie drogowe muszą spełniać wymagania dotyczące m.in. bezpieczeństwa i komfortu jazdy, utrzymania i trwałości oraz właściwego poziomu hałasu pochodzącego od przejeżdżających pojazdów samochodowych. W państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, hałas i jego wpływ na otoczenie człowieka jest ograniczany przez tworzenie optymalnych rozwiązań materiałowo- technologicznych dostosowanych do warunków klimatycznych i drogowych [1]. Właściwym kierunkiem działań jest wykonywanie cichych i trwałych nawierzchni asfaltowych, których charakterystyczną właściwością jest obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy samochodowe. Jedno z rozwiązań polega na zastosowaniu nawierzchni typu asfalt porowaty. Przyjmuje się, że w okresie gwarancji warstwa ścieralna powinna spełniać oczekiwaną funkcję w zakresie redukcji hałasu i pochłaniania wody opadowej. Wśród istotnych czynników mających ważne znaczenie z punktu widzenia uciążliwości drogi dla otoczenia oraz bezpieczeństwa ruchu wymienić można hałaśliwość nawierzchni (skuteczność pochłaniania hałasu przez nawierzchnię podczas cyklu jej życia), przepuszczalność poziomą i pionową wody opadowej przez warstwę typu asfalt porowaty. Głównym celem [...]

Transport ładunku powrotnego jako element łańcucha logistycznego przy układaniu nawierzchni asfaltowej DOI:10.15199/33.2016.08.35


  Problematyka ładunku powrotnego w projektowaniu procesów transportowych jest istotna ze względu na wykorzystanie materiałów alternatywnych oraz oszczędność energii związanej z pustymi przejazdami jednostek transportowych z budowy. Złożoność struktury logistycznej i realizacja procesów jest uzależniona od wielkości budowy, zastosowanej wielkości jednostek transportowych, trasy przejazdu i możliwości odbioru ładunku powrotnego.Wartykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych wykonanych w poligonowych wytwórniach kruszywa pozyskiwanego w procesie rozbiórki nawierzchni autostrady w Holandii. Uzyskane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie analizy statystycznej przydatnej do projektowania transportu przetworzonego granulatu asfaltowego oraz do projektowania cykli transportowych uwzględniających transport ładunków powrotnych. Słowa kluczowe: drogi samochodowe, budowa, transport, destrukt, pomiary.Recykling materiałów budowlanych i ochrona zasobów naturalnych oraz oszczędność energii w procesach transportowych stanowią obecnie jeden z najważniejszych kierun[...]

Konkurencyjność firm wspomagana voucherami badawczymi na przykładzie projektów województwa kujawsko-pomorskiego DOI:10.15199/33.2016.08.37


  Wspomaganie konkurencyjności jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.W2012 r. w regionie kujawsko-pomorskim powołano unikatowy w skali kraju fundusz zasilający najlepsze projekty innowacyjne w ramach pilotażowego programu "Voucher badawczy". Połączenie sektora nauki i biznesu miało na celu pobudzenie aktywności sektora naukowego i jego kreatywności. Celemogólnymbyło przedstawienie nowego sposobu finansowania ukierunkowanego na innowacyjność technologiczną (procesową i produktową) zwiększającą konkurencyjność gospodarki regionu oraz wynikające z tego rekomendacje [1]. Słowa kluczowe: projekty, innowacje, konkurencyjność, finansowanie, region.Wwojewództwie kujawsko- -pomorskimdziękiwsparciu z funduszy strukturalnych UE oraz opracowanym instrumentomumożliwiającymich wykorzystanie, od 2004 r. nastąpił znaczny wzrost nakładów na działania skierowane bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorców.Wramach programów operacyjnych wspomagano finansowo realizację nowych inwestycji, [...]

Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego DOI:10.15199/33.2018.10.20


  Do budowy i utrzymania nawierzchni drogowej muszą być odpowiednio dobrane materiały i technologie wykonania poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni [4]. Celem jest zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zgodnie z najnowszymi tendencjami stosowania innowacyjnych technologii w budownictwie drogowym, zarówno projektanci, jak i inwestorzy poszukują rozwiązań przyjaznych środowisku, do których zalicza się m.in. stosowanie materiałów z recyklingu [6]. Umożliwia to bowiem likwidację składowisk odpadów budowlanych, a jednocześnie oszczędność surowców naturalnych, co jest preferowane przy wyborze projektów wspomaganych finansowo ze środków Unii Europejskiej [1]. Istotne jest uwzględnienie wprowadzonych przez UE tzw. Inteligentnych Specjalizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, w klasie Surowce naturalne i gospodarka odpadami, które recykling traktują jak innowacyjne rozwiązania w gospodarce (POIR). Uwzględniają one m.in.: nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów; minimalizację wytwarzania odpadów, wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów oraz wytwarzanie ich substytutów. W krajach uprzemysłowionych jednym z ważniejszych problemów jest ochrona środowiska, w ramach której ważnym aspektem jest zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz produktów ubocznych procesów przemysłowych [5]. Materiały te, np. destrukt asfaltowy, który po odpowiednim przetworzeniu staje się pełnowartościowym materiałem do stosowania w budownictwie drogowym, określane są od kilku lat mianem materiałów alternatywnych. Dobrym przykładem są Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia, gdzie destrukt asfaltowy stosuje się w budownictwie drogowym [2]. Stan prawny tych krajów nakłada bardzo wysokie opłaty za składowanie tych materiałów na wysypiskach,[...]

 Strona 1