Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PETER POLAKOVIC"

Analiza zasięgu widzialności w dymie ze spalania wybranych materiałów polimerowych


  Przedstawiono wyniki analizy zasięgu widzialności w dymie wytworzonym podczas spalania modyfikowanych środkami ogniochronnymi i niemodyfikowanych próbek materiałów epoksydowych. Obliczenia wykonano przy użyciu komputerowego programu służącego do symulacji pożarów w pomieszczeniach. Stwierdzono zmniejszanie się krytycznych czasów osiągania zasięgu widzialności w modelowym układzie pomieszczenie-korytarz w szeregu: Epidian 561 + MoO3 > Epidian 561 + Roflam P > Epidian 561 + Sb2O3 > Epidian 561 niemodyfikowany > Epidian 561 + Roflam E > Epidian 561 + Roplast FN-1 > Epidian 561 + melamina. Visibility range in smoke produced during combustion of flame retardants-modified and non-modified com. epoxy materials was studied in a room-corridor system. Calcns. were performed by using an available computer program. The crit. time of achieving visibility in the system decreased in series of the materials contg. MoO3> Roflam P > Sb2O3> without additives > Roflam E > Roplast FN-1 > melamine. Rozkład termiczny oraz spalanie wszystkich materiałów, zarówno naturalnych, jak i tworzyw sztucznych, jest wieloetapowym procesem przemian fizykochemicznych, takich jak podgrzewanie, rozkład termiczny tworzywa, wydzielanie części lotnych i ich dalsze przemiany w fazie gazowej, przemiany składników mineralnych tworzywa, a w końcu spalanie, często bezpłomieniowe pozostałości stałej, złożonej z węgla i części mineralnych. Procesy te, w zależności od warunków pożarowych, mogą nakładać się na siebie lub występować kolejno po sobie1-4). Na reakcje zachodzące podczas degradacji termicznej tworzyw mają wpływ podstawniki w łańcuchach makrocząsteczek. Przyspieszaczem tych procesów jest m.in. obecność tlenu w materiale, natomiast możliwość przegrupowań atomów, powstawanie struktur aromatycznych i alifatycznych powoduje tworzenie się większej ilości sadzy w produktach rozkładu termicznego i spalania, która decyduje o zwiększeniu ilości dymu tworzącego się pod[...]

Efficiency analysis of the sorbents used to adsorb the vapors of petroleum products during rescue and firefighting actions Analiza skuteczności wybranych sorbentów wykorzystanych do pochłaniania par substancji ropopochodnych w działaniach ratowniczych DOI:10.15199/62.2015.3.13


  Five com. mineral and polymeric sorbents were studied for adsorption capacity of gasolines and PhH at 20°C under 1013.25 hPa and compared with an activated C sample. The best sorbent was selected and recommended for practical use. Przedstawiono klasyfikację oraz kryteria doboru sorbentów w działaniach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono też analizę zdolności pochłaniania przez wytypowane dostępne na rynku sorbenty komercyjne par takich sorbatów, jak benzyna 95, benzyna 98 oraz benzen. Porównano zdolności adsorpcyjne węgli aktywnych z badanymi sorbentami. Stwierdzono, że wytypowane sorbenty mogą być stosowane jako pochłaniacze par paliwa np. w pojazdach samochodowych lub na stacjach benzynowych. Ogromne ilości ropopochodnych paliw płynnych i ciekłych chemikaliów są codziennie przewożone na terenie kraju środkami transportu drogowego, szlakami kolejowymi i wodnymi. W dużych ilościach substancje te można znaleźć także w miejscach ich załadunku, przeładunku i magazynowania, na stacjach paliw, w zakładach przemysłowych i w warsztatach. Z uwagi na szerokie wykorzystanie, przetwarzanie i magazynowanie substancji ropopochodnych nieuniknione są przypadki ich niekontrolowanego uwolnienia do środowiska na skutek wypadków, katastrof, nieszczelności, nieuwagi lub też działania umyślnego. Procesy przemysłowe, podczas których powstają w dużych ilościach pary to napełnianie i opróżnianie zbiorników oraz dobowe wahania ciśnienia i temperatury w układzie para-ciecz. Wzrost poziomu cieczy w napełnionym zbiorniku powoduje sprężanie nasyconego parami benzyny powietrza i otwarcie zaworów bezpieczeństwa. Wówczas pary (np. benzyny) uchodzą wraz z powietrzem na zewnątrz, co stwarza zagrożenie pożarowe oraz ekologiczne. W tym przypadku należy szukać najbardziej odpowiednich rozwiązań, które znacząco ograniczą emisję par paliwa do atmosfery środowiska naturalnego. Od wielu lat do procesu oczyszczania fazy lotnej z zaniec[...]

 Strona 1