Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT SEKRET"

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków użyteczności publicznej

Czytaj za darmo! »

Obiekty Politechniki Częstochowskiej tworzą zespół budynków użyteczności publicznej o określonej funkcji, zarządzanych i finansowanych przez jeden podmiot. Koszt ogrzewania stanowi istotną pozycję w budżecie Uczelni i z tego powodu podjęto działania racjonalizujące gospodarowanie ciepłem w wybranych obiektach, zasilanych w ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z wła[...]

Analiza zapotrzebowania na moc cieplną i zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych Część 1. Metodologia wyboru grupy reprezentatywnej


  Omówiono problematykę zużycia ciepła w obiektach edukacyjnych, przy czym obiektem była grupa grupa 50 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Badania podzielono na dwa etapy. W artykule przedstawiono wyniki I etapu badań, w którym przeprowadzono analizę energetyczną kilku grup budynków szkolnych. Następnie, wybrano budynek reprezentatywny każdej grupy, w których określono teoretyczne wartości mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło. Celem badań było stworzenie narzędzia do oceny dużej grupy obiektów o zbliżonych cechach architektoniczno - funkcjonalnych.1. [...]

Analiza zapotrzebowania na moc cieplną i zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych Część II. Wpływ różnych parametrów na zużycie ciepła i opracowanie współczynników korekcyjnych


  W artykule przedstawiono analizę przebiegu zmiany zużycia i zapotrzebowania na ciepło w zależności od badanych parametrów techniczno - budowlanych grupy 50. budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Celem badań było określenie charakterystycznych czynników oddziałujących na rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na ciepło a jego zużyciem dla wybranej populacji budynków edukacyjnych. Opracowanie takich zależności umożliwiło stworzenie podstawy do opracowania wskaźników korygujących teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło badanej grupy budynków szkolnych.1. Wprowadzenie Budynek o danych parametrach projektowych, zlokalizowany w określonym klimacie, poddany jest działaniu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: - zmienne w czasie warunki klimatyczne, tj.: temperatura powietrza zewnętrznego, natężenie promieniowania słonecznego, wilgotność powietrza oraz prędkość wiatru, - czynniki związane z instalacją ogrzewczą, tj.: czas użytkowania, sprawność instalacji, - czynniki związane ze sposobem użytkowania budynku, tj.: intensywność wymiany powietrza wskutek wen-tylacji naturalnej, wewnętrzne źródła ciepła oraz liczba i świadomość użytkowników [1]. Następnie przedstawiono wpływ 8 parametrów na rozbieżności między rzeczywistym a teoretycznym zapotrzebowaniem na ciepło wybranej populacji budynków edukacyjnych. Identyfikacja tych wielkości umożliwiła opracowanie współczynników korygujących wartości teoretyczne, zarówno dla mocy cieplnej, jaki i zapotrzebowania na ciepło. 2. Analiza wielkości wpływających na zużycie ciepła w budynkach edukacyjnych Do analiz przyjęto jako bazową metodę S1 (omówioną w części 1 artykułu). Wybór wynikał z faktu, że w metodzie S1 uwzględnia się oddzielnie straty ciepła na wentylację oraz wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. W celu określenia przyczyn rozbieżności między rzeczywistym zużyciem ciepła a teoretycznym zapotrzebowaniem n[...]

Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo-próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym DOI:10.15199/9.2017.1.1


  W artykule zaprezentowano wpływ na środowisko produkcji poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor rurowo-próżniowy zintegrowany z parafiną. Granicę systemu dla analizowanego rozwiązania stanowiły dwie fazy: wytwarzania i eksploatacji. Ocena fazy wytwarzania polegała na porównaniu różnych metod produkcji poszczególnych materiałów, z których wykonany jest kolektor słoneczny, i określenia ich wpływu na środowisko. Natomiast etap eksploatacji przyjęto jako ilość zaoszczędzonego ciepła podczas 15 lat użytkowania instalacji słonecznej, na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Porównano oddziaływanie na środowisko dwóch rozwiązań, tj.: tradycyjnego kolektora rurowo-próżniowego (wariant I) oraz analogicznego kolektora, który wypełniono parafiną (wariant II). Sporządzono trzy scenariusze wpływu na środowisko analizowanych układów, w zależności od sposobu wytwarzania poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego SimaPro. Końcowy wynik LCA został zaprezentowany z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych, z rozbiciem na poszczególne kategorie wpływu i przedstawiony w ekopunktach (Pt). Wykazano średnio 2-krotnie większy wpływ na środowisko podczas etapu produkcyjnego kolektora rurowo-próżniowego, w porównaniu do fazy jego eksploatacji, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość (ok. 50%). Uzyskano średnio o około 8% mniejszy wpływ na środowisko, analizując oddziaływanie zarówno fazy wytwarzania jak i eksploatacji, wariantu II (kolektor z parafiną) w porównaniu z wariantem I (kolektor bez parafiny).1. Wprowadzenie Sektor budownictwa zaliczany jest do największych odbiorców energii, gdzie największy udział przypada na ciepło. Jednostkowe procesy związane z wytworzeniem technologii służących do produkcji ciepła, pociągają za sobą 4 CIEPŁOWNICTWO, OG[...]

Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło energii DOI:10.15199/9.2019.3.1

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu i promocji geotermii niskotemperaturowej. Dotyczy to zarówno geotermii płytkiej w postaci gruntowych wymienników ciepła, jak również wód powierzchniowych oraz wód geotermalnych pozyskiwanych z otworów wydobywczych głębokich (2000-3000 m) oraz płytkich (ok. 500 m). Ze względu na niską temperaturę, wykorzystanie wód w celach grzewczych jest możliwe przez zastosowanie pomp ciepła. Dynamiczny rozwój technologii pomp ciepła oraz ciągłe prace mające na celu poprawę efektywności energetycznej tych urządzeń, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania systemami niskotemperaturowymi. Jak podaje EurObserv’ER [2] obecnie w Europie pracuje ponad 1,5 miliona instalacji z geotermalnymi pompami ciepła (GSHP), zarówno z wymiennikiem poziomym, pionowym, jak i wykorzystującymi wody powierzchniowe, rzeki oraz jeziora. Dynamiczny rozwój instalacji z pompami ciepła jest mocno związany z promocją odnawialnych źródeł energii, głównie 84 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/3 (2019) przez wsparcie finansowe takich inwestycji. Duży wpływ na wzrost zainteresowania wykorzystaniem niskotemperaturowych źródeł ciepła ma także polityka energetyczna prowadzona w sektorze budowlanym. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków przez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, pozwala na zastosowanie niskiej temperatury czynnika grzewczego m.in. w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania sprężarkowych pomp ciepła, gdzie współczynnik efektywności energetycznej wzrasta wraz z obniżeniem temperatury pracy instalacji ogrzewania. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na możliwość wykorzystania pomp ciepła dużej mocy (od 150 kW do kilku MW) w instalacjach przemysłowych, odzyskiwania ciepła z procesów technologicznych, oczyszczalni ścieków oraz w ciepłownictwie. Wykorzystanie pomp ciepła w istniejących układach ciepłowniczych m[...]

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie


  Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności promieniowania słonecznego, w ciągu roku i doby, na sprawność instalacji.ENERGETYKA odnawialna ma wiele zalet, a największa z nich to jej dostępność. Rynek energetyki odnawialnej dynamicznie się rozwija i staje się coraz bardziej konkurencyjny dla rynku energetyki konwencjonalnej. Jest oczywiste, że dotychczasowe konwencjonalne i nieodnawialne źródła energii będą powoli zastępowane przez nowe, odnawialne, takie jak: energia słoneczna, geotermalna, oddziaływań grawitacyjnych, a także ciepło odpadowe. Wynika to z faktu, że paliwa kopalne będące podstawowym źródłem energii, zanieczyszczają środowisko oraz dlatego, że większość złóż paliw kopalnych będzie się powoli wyczerpywać [10]. Dzięki dopłatom, polskie szpitale coraz częściej skłaniają się ku pozyskiwaniu energii ze źródeł ekologicznych. Dzięki temu, mogą nie tylko przyczyniać się do ochrony środowiska, ale przede wszystkim oszczędzać [3]. 1. Energia Słońca Największym źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest Słońce. Jest źródłem energii o mocy 27·109 MW [2]. Występuje powszechnie i bez granic, wysyłając w ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi tyle energii ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne naszej planety. Energia promieniowania słonecznego jest Rys. 1. Bilans mocy promieniowania słonecznego [10] 376 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 42/9 (2011) energią o ogromnym potencjale a jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny, wystarczy na ok 5 mld lat [2]. Wielkość promieniowania słonecznego, jaka może być wykorzystywana przez kolektor, jest znacznie mniejsza niż całkowite promieniowanie słoneczne docierające ze Słońca do Ziemi i wynosi 0,7 k[...]

Magazynowanie ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji fototermicznej Część I DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania ciepła niskotemperaturowego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Wykazano potrzebę magazynowania ciepła do celów grzewczych, chłodniczych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz niektórych procesów technologicznych. Dokonano oceny możliwości zastosowania układów sorpcyjnych oraz materiałów zmiennofazowych w systemach magazynowania ciepła niskotemperaturowego w cyklu dobowym i sezonowym.1. Wprowadzenie Konieczność pokrycia podstawowych potrzeb bytowo- gospodarczych w celu zapewnienia, m. in. komfortu cieplnego powoduje wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną sektora budynków mieszkalnych. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych około 40% energii pozyskiwanej z paliw kopalnych zostaje zużyte w sektorze budowlanym [1]. Obecny wzrost emisji gazów cieplarnianych powodujący degradację środowiska naturalnego sprawia, że rozwój urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) jest szczególnie istotny. Jednym z OZE jest energia promieniowania słonecznego, która charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym. Głównym problemem związanym z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego jest jego zmienne natężenie w czasie. Prowadzi to do znacznych rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem, a dostępnością oraz ilością energii użytecznej. Zatem w przypadku termicznych instalacji słonecznych ilość ciepła uzależniona jest od dostępnej w danym miejscu i czasie energii promieniowania słonecznego. Dlatego też, w instalacjach, w skład których wchodzą kolektory słoneczne stosowane są systemy magazynowania ciepła, które zwiększają sprawność jego wykorzystania. Magazynowanie ciepła dodatkowo umożliwia utrzymanie temperatury czynnika grzewczego w zawężonym zakresie, co poprawia parametry pracy całej instalacji służącej do zaopatrywania budynków w ciepło do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłód (za pośrednictwem zamkniętych układów chłodze[...]

Magazynowanie ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji fototermicznej Część II


  W artykule wykazano potrzebę magazynowania ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w systemie rozproszonym, w cyklu dobowym i sezonowym. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych rozkładu temperatury w parafinie. Wyznaczono krzywe temperaturowe parafiny w różnych punktach pomiarowych w funkcji czasu podczas procesów ładowania i rozładowania cylindrycznego zasobnika ogrzewanego płaszczem wodnym.1. Wprowadzenie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie rozproszonym zwiększa wahania nie tylko ilości dostępnej energii (spowodowanej np. rozbieżnościami między rocznymi a dobowymi rozkładami energii promieniowania słonecznego) ale i zapotrzebowania na nią zarówno w cyklu dobowym, jak i sezonowym [1]. Dlatego też, w celu zwiększenia stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło powstałe w wyniku konwersji fototermicznej stosuje się proces magazynowania ciepła w cyklu dobowym oraz sezonowym, który może trwać od 3 do 6 miesięcy [2]. Przepływ energii w konwencjonalnym i rozproszonym systemie energetycznym przedstawiono na rys. 1. W cyklu dobowym zmienne w czasie warunki pogodowe wpływają na sprawność konwersji fototermicznej, co powoduje konieczność akumulacji większej ilości ciepła podczas krótkotrwałych procesów ładowania i rozładowania, w celu zaopatrzenia budynków w chłód, energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ciepło wykorzystywane do niektórych procesów technologicznych w przemyśle spożywczym [3, 4, 5, 6]. Zwiększenie ilości magazynowanego ciepła możliwe jest przez wykorzystanie ciepła przemiany fazowej. Materiały wykorzystujące to zjawisko nazywane są materiałami zmiennofazowymi, spośród których szczególnie interesująca wydaje się być parafina. Jednakże, pomimo wielu zalet takich jak: wysokie wartości ciepła przemiany fazowej, temperatura topnienia dopasowana do temperatury roboczej termicznych instalacji słonecznych, brak przechłodzeń i działania [...]

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Część I. Metodyka wyboru materiału PCM DOI:10.15199/9.2017.2.1


  W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów pochodzenia organicznego i nieorganicznego wykorzystujących ciepło przemiany fazowej oraz określono wady i zalety tych materiałów. Przedstawiono także problemy związane z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych w systemach akumulacji ciepła, tj. niespójne topnienie materiału, przechłodzenie, mała przewodność cieplna, niewielki przepływ ciepła oraz niewystarczająca stabilność długoterminowa. W artykule została zaproponowana również metodyka doboru materiału zmiennofazowego, który może być zastosowany do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych.1. Wprowadzenie Celem rozwoju systemów ciepłowniczych ze względu na zmieniające się przepisy [23], jest zwiększanie ich sprawności oraz niezawodności, m.in. przez wykorzystanie akumulatorów ciepła. Ciepło w systemach ciepłowniczych może być magazynowane jako ciepło jawne lub utajone, co przedstawiono w pracach [1, 9, 25]. Wykorzystanie ciepła jawnego to rozwiązanie, które polega na magazynowaniu ciepła z wykorzystaniem akumulatorów stratyfikacyjnych wypełnionych wodą. Coraz częściej spotyka się technologie polegające na wykorzystaniu ciepła utajonego (ciepło, które powoduje zmianę stanu skupienia substancji bez zmiany temperatury). Technologie magazynowania ciepła stale się rozwijają, przy czym akumulacja ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych wydaje się szczególnie interesujące. 1.1. Klasyfikacja materiałów zmiennofazowych (PCM) Materiał umożliwiający wykorzystanie ciepła przemiany fazowej jest materiałem, który zmienia stan skupienia w określonej temperaturze. W procesie zmiany fazy materiału absorbowane lub uwalniane są duże ilości ciepła. Proces ten charakteryzuje pobieranie ciepła utajonego w procesie topnienia lub parowania oraz magazynowanie ciepła występującego w tym procesie [31]. Występują 4 rodzaje zmian fazy substancji: ciało stałe w ciecz, ciecz w gaz, ciało stałe w gaz i ciało stałe w ciało stałe. Najc[...]

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Część II. Analiza wybranej sieci ciepłowniczej DOI:10.15199/9.2017.3.1


  W artykule zestawiono najważniejsze właściwości charakteryzujące wybrane materiały zmiennofazowe, które mogą być zastosowane do akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej. W celu doboru materiału do magazynowania wyznaczono parametry pracy sieci ciepłowniczej. W wyniku analizy stwierdzono, że najkorzystniejszymi materiałami zmiennofazowymi możliwymi do zastosowania w sieci ciepłowniczej są hydraty soli Na2S2O3·5H2O i MgSO4·7H2O. Ponadto określono ilość ciepła możliwą do zmagazynowania w badanym systemie ciepłowniczym, która w standardowym sezonie grzewczym wyniosła ok. 120 tys. GJ/a, co stanowi 5% całkowitej ilości ciepła wyprodukowanego w systemie ciepłowniczym.1. Wprowadzenie Obecny stan zużycia nieodnawialnych źródeł energii pierwotnej ogranicza ilość dostępnych paliw kopalnych w przyszłości [4, 5]. Dlatego też poszukuje się rozwiązań i technologii obniżających to zużycie, zwiększając tym samym efektywność energetyczną procesów pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania oraz użytkowania ciepła, czy też zwiększając udział odnawialnych źródeł energii. Akumulacja ciepła jest jednym z elementów wprowadzania zrównoważonego rozwoju. Akumulacja ciepła daje możliwości zwiększenia sprawności całego systemu ciepłowniczego [6, 8], co jest szczególnie istotne przy konieczności zagospodarowania ciepła odpadowego. Magazynowanie ciepła odbywać się może z wykorzystaniem ciepła utajonego lub jawnego [3]. Jawne magazynowanie ciepła polega na ładowaniu i rozładowaniu akumulatora ciepła w wyniku zmiany temperatury magazynowanego nośnika ciepła. Najczęściej spotykanym czynnikiem w tym rodzaju magazynach jest woda, a akumulator stanowi stratyfikacyjny zbiornik. Akumulacja ciepła w sposób utajony polega na przejmowaniu i oddawaniu ciepła w wyniku zmiany stanu skupienia materiału [7]. Materiały zmiennofazowe możliwe do wykorzystania w akumulatorze ciepła muszą charakteryzować się wysokim ciepłem utajonym i wysoką przewod[...]

 Strona 1  Następna strona »