Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Czuma"

Use of modified lignite for the adsorption of carbon dioxide Wykorzystanie modyfikowanego węgla brunatnego do adsorpcji ditlenku węgla DOI:10.15199/62.2015.2.16


  Lignite was carbonized at 850°C under CO2 for 15 min, then impregnated with NR3 amines (R = CH2CH2OH or H) and studied for sorption of N2 and CO2. The carbonization resulted in increasing the specific surface while the impregnation resulted in its decrease. CO2 adsorption capacity decreased from 38.11 cm3/g for carbonizate to 28.55 cm3/g for NH(CH2CH2OH)2-impregnated and to 17,21 cm3/g for NH2CH2CH2OH- impregnated carbonizate samples. W związku ze znaczącym udziałem węgla w produkcji energii w Polsce podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie emisji ditlenku węgla. Jedną z możliwości jest zastosowanie adsorpcyjnych metod wychwytywania gazów. Przedstawiono próbę uzyskania adsorbentu CO2 z węgla brunatnego aktywowanego i impregnowanego etanoloaminami. Otrzymany adsorbent poddano analizie BET oraz badaniom adsorpcji ditlenku węgla. Zaobserwowano, że w wyniku impregnacji następuje znaczne obniżenie powierzchni właściwej badanych próbek oraz zmniejszenie pojemności sorpcyjnej względem CO2. Uzyskane wyniki uzasadniają kontynuację dalszych badań w kierunku zmiany sposobu prowadzenia aktywacji prekursora węglowego. Produkcja energii w Polsce w głównej mierze oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym, tym samym energetyka jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia atmosfery1, 2). Dlatego na szeroką skalę prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szczególny nacisk kładziony jest na emisję CO2. W związku z koniecznością jej zmniejszenia w jak najbardziej ekologicznie i ekonomicznie uzasadniony sposób, wciąż poszukuje się nowych technologii. Cel ten może być osiągnięty m.in. poprzez podwyższanie efektywności energetycznej procesów stosowanych w energetyce zawodowej3) lub zużycie wytworzonego CO2 poprzez jego wychwyt, separację lub składowanie. Do metod separacji CO2 po procesie spalania zalicza się absorpcję chemiczną i fizyczną, separację membranową, metody kriogeniczne o[...]

Synteza geopolimerów z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego DOI:10.15199/62.2019.2.23


  Dążenie do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery doprowadziło do poszukiwania nowych rozwiązań w branży energetycznej i budowalnej. Branża cementowa w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu jest niezwykle energochłonna1). Ponadto, zapotrzebowanie na cement w Polsce wzrasta średnio o 10% w skali rocznej, co zmusza producentów do poszukiwania nowych surowców, które pozwolą na zmniejszenie emisji ditlenku węgla do atmosfery. Procesy stosowane w przemyśle cementowym można przekształcić na bardziej przyjazne środowisku poprzez produkcję betonów geopolimerowych na bazie odpadów (popioły, żużel wielkopiecowy). Żużel wielkopiecowy jest produktem pobocznym, który powstaje podczas produkcji surówki z rudy żelaza. Jego skład opiera się w głównej mierze na glinianach i krzemianach wapnia, zarówno w formie krystalitów, jak i w stanie szklistym2). Oprócz glinianów i krzemianów znaczny wpływ na parametry żużla mają obecne w nim tlenki, głównie żelaza, manganu(II) i tytanu(IV). Rozwój technologii pozwala na otrzymanie żużla o pożądanym składzie na etapie wytopu surówki. Wykorzystanie granulowanego żużla wielkopiecowego jako substratu do produkcji cementu pozwala na częściowe zastąpienie cementu portlandzkiego jako materiału używanego w branży budowlanej3). Granulowany żużel wielkopiecowy jest nietoksycznym materiałem i może być dobrym surowcem do wytwarzania wartościowych geopolimerów4). Geopolimery to wykazujące podobieństwo do materiału ceramicznego nieorganiczne, polimeryczne materiały o wzorze standardowym M2O∙Al2O3∙4SiO2∙11H2O, w którym M oznacza kation metalu alkalicznego (Na+, K+, Cs+). Struktura Si-O-Al w geopolimerach 98/2(2019) 299 Mgr inż. Marta KAMIENOWSKA w roku 2018 ukończyła studia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w specjalności Clean Fossil and Alternative Fuels Energy. Jest doktorantką w Katedrze Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Ener[...]

 Strona 1