Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Karol Tucki"

Wybrane korzyści wynikające ze stosowania biopaliw transportowych w Polsce Cz. 2. Aspekty budżetowe i środowiskowe DOI:10.15199/64.2015.11-12.7

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane aspekty budżetowe i środowiskowe wynikające z wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce. Omówiono podstawowe regulacje prawne dotyczące wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce i UE, które wpływają na atrakcyjność omawianych sektorów. Przeanalizowano scenariusze redukcji emisji, w których zostały odwzorowane różne warianty realizujące politykę klimatyczną. Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilku lat, biopaliwa cieszyły się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie. Były postrzegane jako potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Biopaliwa transportowe mimo pewnych wad [8] wykazują przede wszystkim szereg zalet. Do bezpośrednich korzyści możemy zaliczyć: redukcję emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla), poprawę wydajności pojazdów, dywersyfikacje w sektorze paliwowym, biodegradowalność, rozwój rynku produktów rolnych. Paliwa produkowane na ich bazie wykazują większą redukcję emisji CO2, co korzystnie wpływa na środowisko. W przypadku zastosowania surowca drzewnego z celowej uprawy roślin wieloletnich oszczędza się na powierzchni uprawowej (nawet do 40%) w porównaniu z uprawami roślin jadalnych. Bioetanol lignocelulozowy jako paliwo transportowe może stać się źródłem znacznych, a w wielu przypadkach niepowtarzalnych, środowiskowych, ekonomicznych i strategicznych korzyści [6]. Rośliny jadalne są zazwyczaj bardziej wymagające co do stanowiska i nawożenia od roślin energetycznych wieloletnich. Biopaliwa krajowego pochodzenia dają oszczędność środków wydatkowanych na zakup ropy naftowej, są też źródłem przychodu budżetowego (akcyza, podatki). Ważnym aspektem i cechą charakterystyczną obecnych paliw transportowych jest możliwość ich substytucji innymi paliwami, wytwarzanymi z roślin w prostych procesach transestryfikacji czy fermentacji i odwodnienia (biopaliwa 1. generacji), a w niedalekiej przyszłości w procesach fi[...]

Zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego i owocowo-warzywnego w kontekście energetyki (wybrane aspekty)


  Przedstawiono problematykę biopaliw i biogazu w Polsce, w szczególności korzyści wynikające z ich stosowania. Przeanalizowano możliwości dostarczania i wykorzystania nośników energii oraz ich wpływ na środowisko. Poruszono kwestie outsourcingu i energetyki rozproszonej, co jest bardzo istotnym aspektem w kontekście planowania i przebudowy polskiej energetyki.Wstęp Rosnące ceny energii wpływają na kształtowanie się kosztów poszczególnych etapów produkcji sektora rolno-spożywczego i owocowego. Uzasadnione jest wdrażanie technologii energooszczędnych, zmniejszanie strat energii oraz zastosowanie tańszych nośników energii. W przypadku rynku rolno-spożywczego i owocowego jest to ułatwione, gdyż wytwarzane produkty uboczne i odpady poprodukcyjne mogą być przetwarzane na biopaliwo i biogaz. Biopaliwo transportowe może być wykorzystane np. w transporcie wewnętrznym zakładu. Otrzymany biogaz może być wykorzystany np. w zakładzie jako paliwo do kotłów, wytwarzania energii elektrycznej (m.in. w procesie kogeneracji) lub sprzedawany odbiorcom zewnętrznym. Energia elektryczna wytworzona przy użyciu biogazu może być także sprzedawana do sieci zewnętrznych. Możliwości dostarczania i wykorzystania nośników energii oraz skutki dla środowiska Globalizacja wniosła do życia gospodarczego wiele pozytywnych aspektów, w tym m.in.: "przepływ" technologii, upowszechnianie wiedzy, kapitału, ułatwione podróże ludzi, podwyższenie jakościowych standardów i obniżenie energochłonności produkcji, zwrot ku ochronie środowiska naturalnego i tzw. zrównoważoności produkcji [2]. Z czasem okazało się jednak, że pojawiły się aspekty negatywne i nieprzewidywalne, jakimi są przykładowo: globalny kryzys, konkurowanie każdego z każdym na wszystkich nawet odległych rynkach, rozpowszechnianie tzw. szarej strefy czy sektorów nielegalnych. Nie ma już stabilnych okresów wzrostu gospodarczego bloków, państw czy sektorów. Teraz "rozedrganie" wydaje się być c[...]

Wybrane korzyści wynikające ze stosowania biopaliw transportowych w Polsce Cz. I. Surowce odpadowe i uboczne do produkcji biopaliw transportowych DOI:10.15199/64.2015.3.6


  Przedstawiono problematykę biopaliw transportowych, w szczególności korzyści wynikające z ich stosowania. Przemysł cukrowniczy czy mięsny wytwarzają co roku znaczące ilości odpadów, które w przypadku niewłaściwego zagospodarowania mogą być uciążliwe dla środowiska i niebezpieczne dla ludzi. Skutkiem tego jest poszukiwanie skutecznych i opłacalnych metod zamiany odpadów w inne produkty. Melasa, tłuszcze zwierzęce oraz oleje posmażalnicze mogą być z powodzeniem wykorzystywane do produkcji biopaliw. Wprowadzenie Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2009/28/EC biopaliwa oznaczają ciekłe lub gazowe paliwa dla transportu produkowane z biomasy [3]. Oprócz wielu wad (np. wysokie koszty produkcji) wykazują one wiele korzyści. Dają możliwość zagospodarowania surowców odpadowych i ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w procesie produkcji oraz wykazują większą redukcję emisji CO2, której minimalne progi określa wspomniana wcześniej Dyrektywa (w przypadku biopaliw transportowych ma wynosić: po I kwartale 2013 r. - nie mniej niż 35%, a od 2017 r. - nie mniej niż 50%, natomiast od 2018 r. - nie mniej niż 60%, dotyczy to nowych inwestycji). Korzyści oferują także biopaliwa 2. generacji wytworzone z odpadów, niespożywczego materiału celulozowego czy materiału lignocelulozowego [3, 1]. Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego (nawóz pochodzenia zwierzęcego czy mokry obornik oraz inne odpady zwierzęce i organiczne) do wytwarzania biogazu dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności w emisji gazów cieplarnianych daje korzyści dla środowiska zarówno przy wytwarzaniu energii ciepła i elektrycznej, jak i stosowaniu jako biopaliwo [3]). Korzyścią wynikającą z wykorzystania biopaliw transportowych są także wpływy do budżetu (akcyza, podatki). Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają głównie w: cukrowniach, browarach, gorzelniach, mleczarniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, chłodniach, gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowla[...]

Forecast for transport biofuels in Poland in 2020-2030 Prognoza rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce w latach 2020-2030 DOI:10.15199/62.2015.12.26


  Expert system and Delphi method were used to est. the shares of biocomponents in motor fuels in 2020-2030. The share of biofuels in transport fuel will increase from 10.3% in 2020 up to 19.7% in 2030. The share of 1st generation biofuels on 2020 was estd. as 74% but will decrease down to 25% in 2030. The share of 3rd generation biofuels will increase from 5% in 2020 to 16% in 2030. Dokonano prognozy rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce. Określono okres wdrożenia biopaliw II generacji i wycofania I generacji oraz udział poszczególnych generacji biopaliw (I, II i III) w Polsce w latach 2020-2030. Zhierarchizowano czynniki ograniczające rozwój biopaliw II i III generacji w Kraju. Według przeprowadzonych ankiet w 2020 r. dominować będą biopaliwa I generacji, których udział w strukturze biopaliw ogółem oszacowano na 74%. W 2025 r. udział biopaliw I i II generacji będzie zbliżony i osiągnie 46%. W stosunku do 2020 r. nastąpi spadek udziału biopaliw I generacji, a wzrośnie II generacji. Eksperci zakładają, że w 2030 r. największy udział stanowić będą biopaliwa II generacji (60%), a udział biopaliw III generacji będzie mniejszy niż I generacji. Udział biopaliw w strukturze paliw transportowych będzie wzrastał. W 2020 r. osiągnie on 10,3%, w 2025 r. 14,0%, w 2030 r. zaś 19,7%. Czynnikiem o dużej ważności okazała się być opłacalność wytwarzania biopaliw.W celu ograniczenia emisji "gazów cieplarnianych" GHG (greenhouse gas) i zużycia energii w transporcie Unia Europejska w 2009 r. uchwaliła pakiet rozporządzeń i dyrektyw1) mających na celu zmniejszenie emisji GHG w sektorze transportu. Powszechnie uznaje się, że mobilność i transport są podstawą do zaspokojenia potrzeb społeczno- -gospodarczych i nie jest możliwe ich ograniczenie. W Polsce przy przewozie ładunków najbardziej popularny jest transport kołowy, a następnie kolejowy i w minimalnym stopniu żegluga śródlądowa (ok. 7%). Tematyka ekologistyki obejmuje technic[...]

Comparison of energy expenditures and CO2 emissions in the process for manufacturing compressed methane from corn silage and manure and for production of bioethanol from corn Porównanie nakładów energetycznych i emisji CO2 w procesach wytwarzania sprężonego metanu z kiszonki kukurydzianej i gnojowicy oraz bioetanolu z kukurydzy DOI:10.15199/62.2016.8.43


  The title parameters were estd. for the whole processes involving the cultivation of corn and its processing sep. to MeH and EtOH as well as to CO2 emissions. The emissions from processes for prodn. of bio-MeH and bio-EtOH were reduced by 38.9% and 41.5%, resp., when compared with theor. values. Przeprowadzono analizę porównawczą wysokości nakładów energetycznych oraz emisji ditlenku węgla w procesach wytwarzania metanu (w postaci CBM) z kiszonki kukurydzianej oraz bioetanolu z kukurydzy w pełnym cyklu życia. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że stosowanie biopaliw nie zawsze powoduje osiąganie wysokich poziomów ograniczenia emisji CO2. Procesy wytwarzania biopaliw wiążą się z powstawaniem licznych zanieczyszczeń atmosferycznych, które zidentyfikowano głównie na etapie uprawy roślin oraz ich późniejszego przetwarzania na biopaliwo.Funkcjonowanie polskiego rynku biopaliw transportowych opiera się przede wszystkim na stosowaniu mieszkanek paliwowych stanowiących połączenie konwencjonalnych (nieodnawialnych) paliw transportowych i biokomponentów. W Polsce najczęściej wykorzystywanymi biokomponentami są bioetanol (dodawany do benzyny silnikowej) oraz ester metylowy wyższych kwasów tłuszczowych (dodawany do oleju napędowego). Bioetanol jest to odwodniony do stężenia 99,6% alkohol etylowy otrzymywany z procesów fermentacji takich surowców roślinnych, jak m.in. kukurydza, ziemniaki i buraki cukrowe oraz takich półproduktów, jak np. melasa. Zastosowanie mieszanek benzyn z dodatkiem bioetanolu może przyczynić się do obniżenia w gazach spalinowych stężenia tlenku węgla o 15-30%, ditlenku siarki o ok. 30%, tlenków azotu o ok. 15% oraz węglowodorów o ok. 10%. Ponadto dodatek bioetanolu wpływa korzystnie na proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku, zaś występujący w cząsteczkach alkoholu tlen wpływa korzystnie na jej właściwości paliwowe1). Istotną perspektywę dla polskiego rynku biopaliw transportow[...]

Warunki funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych 1. i 2. generacji w Polsce DOI:10.15199/64.2016.10.3


  Operating Conditions of the Sectors of Transport Biofuels 1st and 2nd Generation in Poland Słowa kluczowe: biopaliwa transportowe, warunki funkcjonowania, wartość sektora Keywords: transport biofuels, operating conditions, the value of the sector Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  10/2016 BIOPALIWA 26 DOI 10.15199/64.2016.10.3 zzbiopaliwa 2. generacji w Polsce to sektor rozproszony, zidentyfikowano ok. 10 inwestorów, inwestujących w zakłady co najwyżej średniej wielkości, które rozpoczną produkować biokomponenty w ciągu kilku lat. Sektor ten poszukuje intensywnie efektywnych technologii, zgodnych z zasadami zrównoważoności. Bariery wejścia do sektora: zzgłównie kapitałowe (inwestycje w dojrzałe technologie, bez większego ryzyka) w przypadku 1. generacji biopaliw były bardzo wysokie, zależne od zdolności produkcyjnych, z możliwością pozyskania środków pomocowych. Przyjęto, że w biopaliwach 1. generacji 1 mln l/rok inwestycji to koszt ok. 1 mln zł; zzbariera technologiczna stoi na przeszkodzie rozwojowi sektora biopaliw 2. generacji, brak efektywnych rozwiązań z cechami zrównoważoności; zznowe obiekty 2. generacji, o wysokim ryzyku inwestycyjnym, często w fazie wdrażania koncepcji naukowych są bardzo kosztowne, z możliwością pozyskania środków pomocowych czy środków z funduszy przeznaczonych na naukę (NCN, NCBIR, lokalne); zztechniczno-technologiczne - wysokie koszty i bariery prawne, problemy z utrzymaniem jakości. Zmienność technologii: zzsektory biopaliw 1. generacji czekają czasy zmienności technologii albo głębokich, kosztownych modernizacji technologicznych w ciągu najbliższych 10 lat; zzprzewiduje się zmianę generacji, do głosu dojdzie 2. generacja bazująca na surowcach odpadowych, ubocznych oraz zaawansowanych technologiach konwersji biomasy; zzskracają się cykle życia prod[...]

Przegląd technologii zwiększenia wydajności biogazu i biometanu DOI:10.15199/62.2017.7.32


  Fermentacja beztlenowa jest procesem biologicznym, w którym materia organiczna ulega rozkładowi przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych i jest przekształcana w biogaz (50-70% CH4 i 25-50% CO2)1-3). Aby proces ten przebiegał bardziej wydajnie, materiał użyty do fermentacji powinien mieć jak największą powierzchnię czynną. Zwiększa się w ten sposób dostęp mikroorganizmów do składników pokarmowych zawartych w biomasie i tym samym przyspiesza rozkład surowca. W tym celu surowiec poddawany jest dezintegracji, która jest procesem przyspieszającym hydrolizę biomasy poprzez rozbijanie jej struktur (łącznie z rozerwaniem błon komórkowych) i uwalnianie substancji wewnątrzkomórkowych do wody. Proces ten umożliwia zapoczątkowanie oraz zwiększenie stopnia biologicznej degradacji4, 5). Wśród metod dezintegracji można rozróżnić metody fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane (np. fizyczno-chemiczne)6). Metody fizyczne Do fizycznej obróbki wstępnej zaliczają się procesy, w których destrukcja struktur komórkowych substratu jest wynikiem działania temperatury, obróbki mechanicznej (rozdrobnienie, ekstruzja), upłynniania gorącą wodą LHW (liquid hot water) lub parą wodną oraz napromieniowania (ultradźwięki, mikrofale, promieniowanie gamma, strumień elektronów)7). Ultradźwięki Najczęściej stosowanym sposobem rozdrabniania osadów fermentacyjnych jest kawitacja pod działaniem ultradźwięków. Pod wpływem ultradźwięków w osadzie powstają obszary wysokiego i niskiego ciśnienia, tworzą się mikropęcherzyki, które implodując powodują dezintegrację biomasy na poziomie pojedynczych komórek, uwalniając obecne w nich szybko fermentujące związki organiczne. Pozwala to na uzyskanie większej produktywności biogazu z jednostki masy substratu8). Średnica pęcherzyków kawitacyjnych jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości stosowanych ultradźwięków (średnio 20-200 kHz), przy czym im większe pęcherzyki, tym większe siły ścinające i efektywniejsze r[...]

 Strona 1