Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Kluczyk"

Temperaturowe efekty podwójnej fluorescencji 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno- -1,3-diolu (C7) DOI:10.15199/62.2017.7.13


  Poszukiwanie nowych związków, które cechowałyby się zarówno wysoką skutecznością działania, zaś z drugiej strony wykazywałyby niską toksyczność w stosunku do komórek macierzystych jest jednym z priorytetów współczesnej nauki. Powyższe warunki spełniają związki Arkadiusz Matwijczuka,*, Dariusz Karczb, Dariusz Kluczykd, Alicja Matwijczuka, Bożena Gładyszewskaa, Andrzej Niewiadomya,c, Mariusz Gag ośd Aq. solns. of 4-(5-heptyl-1,3,4-thiadiazo-2-yl)benzene-1,3- -diol (C7) showed two well-resolved fluorescence bands at 20-40°C and pH 1-7. At the temps. exceeding 40°C, only a single fluorescence max. was obsd. The resonance light scattering spectra measured at 20-40°C showed a strong signal, which decreased with the temp. increase. The data were consistent with previous reports and confirmed a mol. aggregation-related nature of the fluorescence effects. The possibility of a quick fluorescence spectroscopy- based anal. of intra- and intermol. transformations was evidenced. Dokonano pomiarów emisji fluorescencji stacjonarnej dla 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo) benzeno-1,3-diolu (C7) w środowisku wodnym. Dla C7 rozpuszczonego w roztworach o niskim pH (poniżej 7) i w zakresie temp. 20-40°C, zaobserwowano dwa wyraźnie rozdzielone pasma emisji fluorescencji. Natomiast dla C7 w tym samym zakresie pH lecz w temp. powyżej 40°C obserwowano już tylko pojedyncze pasmo fluorescencji. W przypadku widm rezonansowego rozpraszania świa1512 96/7(2017) Dr Alicja MATWIJCZUK w roku 2008 ukończyła studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu towaroznawstwa i obrotu żywnością na tej samej uczelni, a w 2012 r. Policealne Studium Medyczne TEB Edukacja w Lublinie i zdała egzamin państwowy, uzyskując stopień technika farmaceutycznego. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk zoologicznych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mgr fa[...]

 Strona 1