Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIE-HELENE MATHON"

Wpływ mikrostruktury i tekstury na własności mechaniczne stopu aluminium AA1200 odkształcanego metodą akumulacyjnego walcowania pakietowego

Czytaj za darmo! »

Metoda akumulacyjnego walcowania pakietowego (Accumulative Roll Bonding - ARB) stanowi jedną z wielu technik intensywnych odkształceń plastycznych (severe plastic deformation). W metodzie tej walcowaniu zgniotem 50% poddaje się pakiet złożony z dwóch blach, który następnie jest przecinany i ponownie składany. Umoż- liwia to wielokrotne powtarzanie procesu. Stosowanie 50% zgniotu teoretycznie pozwala na zadanie nieograniczonej wielkości skumu- lowanego odkształcenia przy niezmienionej grubości walcowanego pasma. Ze strukturalnego punktu widzenia umożliwia to otrzyma- nie submikronowych wielkości ziarna, co w konsekwencji może prowadzić do silnych zmian we własnościach wytrzymałościowych i plastycznych. Procesy rozdrobnienia mikrostruktury, oprócz moż- liwości otrzymania żądanej kombinacji własności mechanicznych, mogą wpływać także na obniżenie temperatury występowania efek- tu nadplastyczności, jak to wykazano w pracach [1, 2]. Ponieważ proces walcowania jest powszechnie wykorzystywany w przetwór- stwie metali i stopów, zastosowanie techniki ARB w praktyce prze- mysłowej jest łatwe do zaaplikowania, a możliwość przetwarzania blach o dużych rozmiarach stanowi dużą zaletę tej metody. W literaturze przedmiotu znaczna liczba publikacji dotyczy ana- lizy rozwoju mikrostruktury oraz tekstury i wpły[...]

 Strona 1