Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Tarko"

Experimental instalation for recovering phosphorus from sewage sludge ash. Modification of residue washing conditions Instalacja doświadczalna do odzysku fosforu z popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Dobór warunków przemycia pozostałości po ekstrakcji DOI:10.15199/62.2016.10.2


  Ashes from combustion of sewage sludge were extd. with aq. H3PO4 and HNO3 for 60 min and then the extn. residues were washed with dild. HNO3 soln. and with water to recover the remaining PO4 3- ions from the filter cake. The expts. were carried out in 2 reactors (vol. 5 L and 50 L). The acidic washing resulted in a decrease in PO4 3- ion contents from 11% down to 3.4% by mass. Przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji parametrów przemywania kwasami mineralnymi osadów po ekstrakcji popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Ekstrakcję prowadzono, stosując kwas fosforowy(V) oraz azotowy(V), w celu odzysku związków fosforu z bogatych w ten pierwiastek popiołów. Efektywne odmycie pozostałości po ekstrakcji ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności odzysku, gdyż roztwory popłuczne zawierają znaczne ilości związków fosforu. Badania prowadzono w skali wielkolaboratoryjnej w reaktorze Syrris Globe® o pojemności 5 dm3 oraz w instalacji doświadczalnej w reaktorze o pojemności 50 dm3. Wykazano, że wprowadzenie kwaśnego przemycia osadu pozwala na zmniejszenie zawartości jonów PO4 3- w osadzie z 11% do 3,4% mas. W maju 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną listę krytycznych surowców mających kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki. Wśród sześciu nowych materiałów, dołączonych do listy z 2011 r., w tym opracowaniu znalazły się rudy fosforowe1). Świadczy to o zwiększającej się świadomości decydentów, którzy zaczęli dostrzegać rolę fosforu jako pierwiastka warunkującego, jeśli nie egzystencję człowieka na Ziemi, to utrzymanie wypracowanej przez pokolenia jakości życia. Zapotrzebowanie na nawozy mineralne wciąż wzrasta i przypuszczalnie ich produkcja będzie się nadal zwiększała. Stąd wynika nasilająca się obawa o wyczerpywanie nieodnawialnych złóż fosforowych, stanowiących jedyny surowiec technologiczny, oraz rosnące zainteresowanie możliwością odzysku fosforu ze źródeł alternatywnych. W grudniu 2015 [...]

Assessment of ecoinnovativeness of sewage sludge conversion to biogas Ocena ekoinnowacyjności procesu wytwarzania biogazu z osadów ściekowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1146


  Life cycle assessment was used for comparison ecoinnovativeness of biogas prodn. by gasification of sewage sludge by using elec. energy from conventional sources and that produced from renewable sources. Biogasification of sewage sludge with renewable energy reduced the potential burden on the environment by almost 60%. Omówiono w skrócie technologie przetwarzania osadów ściekowych oraz przeprowadzono ocenę ekoinnowacyjności technologii przetwarzania osadów ściekowych do biogazu dla dwóch wariantów: podstawowego oraz z użyciem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy LCA stwierdzono, że zastosowanie ekoinnowacji w przetwarzaniu osadów ściekowych, jaką jest użycie energii elektrycznej powstałej z odnawialnych źródeł energii, zmniejsza potencjalne obciążenie środowiska dla omawianej technologii o prawie 60%. Ekoinnowacją można nazwać każdą innowację, która prowadzi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych. Ekoinnowacyjne rozwiązania mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz pośrednio umożliwiają modelownie takich czynników, jak zmiana klimatu, niedobór zasobów naturalnych oraz zanikanie różnorodności biologicznej. W najnowszych dokumentach UE coraz częściej w ocenie ekoinnowacyjności produktów, organizacji czy technologii proponuje się obliczenie efektu ekologicznego w całym cyklu życia produktu z uwzględnieniem łańcucha dostaw. Takie podejście trzeba brać pod uwagę przy ubieganiu się podmiotów o środki finansowe na wsparcie ekoinnowacyjnych rozwiązań technologicznych. W związku z tym, metodę oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment), zaproponowano w celu oceny i identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko przetwarzania osadów ściekowych w P[...]

Removing organic compounds from industrial waste water on hydroxyapatite sorbent. Usuwanie związków organicznych ze ścieków przemysłowych na sorbencie hydroksyapatytowym


  Mixts. of spent cutting fluids and water-oil wastewaters were purified by adsorption on hydroxyapatites produced by incineration of bone-meat meals and their calcination at 750°C or 850°C. The adsorption was carried out both on the hydroxyapatite bed at room temp. and at 65°C and under staedy-state conditions. The purifn. under dynamic conditions resulted in decrease in COD by 32-86%, while by 8-52% only under steady-state conditions. Zbadano możliwości wykorzystania złoża hydroksyapatytowego jako materiału sorpcyjnego do usuwania związków organicznych z emulsji wodno-olejowej stanowiącej ściek przemysłowy. Badano zmiany wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen w czasie przepuszczania badanego roztworu przez kolumnę z wypełnieniem oraz w złożu stacjonarnym. Analizie poddano wodę destylowaną, ściek rozcieńczony w stosunku 1:10 oraz ściek nierozcieńczony. Badania prowadzono w układzie dynamicznym, w temperaturze pokojowej. Dla ścieku surowego eksperyment powtórzono w temp. 65°C, stosując złoże hydroksyapatytowe poddane stabilizacji poprzez wygotowanie w wodzie destylowanej w celu usunięcia nadmiaru CaO. Oczyszczaniu w układzie stacjonarnym poddano ściek rozcieńczony w stosunku 1:50 oraz 1:100, jak również ściek nierozcieńczony. Jednym z ważniejszych problemów rozwijającego się dynamicznie przemysłu jest generowanie znacznych ilości odpadów. Przemysł mięsny w Polsce wytwarza odpady w ilości prawie 945 tys. t/r. Wprowadzenie zakazu stosowania mączki mięsno-kostnej, stanowiącej odpad z przemysłu mięsnego, do produkcji pasz dla zwierząt w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby BSE spowodowało rozwój badań nad możliwością alternatywnego wykorzystania tego odpadu, również jako potencjalnego sorbentu. Opracowanie technologii wykorzystania odpadów z przemysłu mięsnego jako materiału [...]

Recovery of phosphorus from industrial sewage sludge ashes Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1041


  Three ashes from industrial fluidized bed incineration of sewage sludge were leached with H3PO4 and HNO3 solns. for 120 min to recover P and heavy metals. HNO3 was more efficient than H3PO4 in leaching P2O5 (yield 80-86%). Good recovery of Cr (96.5%) and Mg (75.9-78.5%) was also achieved. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości odzysku fosforu z przemysłowych popiołów po termicznej utylizacji osadów ściekowych otrzymanych w wyniku spalania w złożu fluidalnym w technologii PyrofluidTM. Porównano stopień wyługowania fosforu i wybranych metali z popiołów w zależności od zastosowanego czynnika ekstrakcyjnego. Ekstrahentami były roztwory kwasów ortofosforowego(V) oraz azotowego(V). Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wybrane metody ekstrakcyjne pozwalają na uzyskanie stopnia odzysku fosforu z popiołów na poziomie 70-85%. Zamierzone wprowadzenie w Polsce zakazu składowania osadów ściekowych na składowiskach przyczyniło się do rozwoju metod termicznej utylizacji tego odpadu. Aby sprostać unijnym wymaganiom, na terenie oczyszczalni ścieków w Krakowie, Kielcach, Warszawie,Łodzi, Bydgoszczy, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie uruchomiono Stacje Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). Choć wejście w życie rozporządzenia przesunięto na 1 stycznia 2016 r.1), to zagadnienie właściwego postępowania z odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków pozostało aktualne. Szacuje się, że w 2015 r. wytworzonych zostanie 662 tys. t s.m. osadów, co stanowi ok. 2,2 mln t osadów o uwodnieniu 70%, które faktycznie wytwarzane są po procesie oczyszczania ścieków i wstępnym przetworzeniu osadów2). Termiczna utylizacja, związana ze znacznym zmniejszeniem masy odpadów, wydaje się być najlepszym rozwiązaniem problemu nadmiernej ich ilości. Zmniejszenie masy nie jest jedyną korzyścią płynącą ze stosowania termicznego przetwarzania osadów ściekowych. Podczas spalania następuje koncentracja m.in. zawartego w osadzie fosforu, co czyni[...]

Characteristics of the residues after phosphorus recovery from incinerated sewage sludge for the production of building materials Charakterystyka pozostałości po procesie odzysku fosforu z popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych DOI:10.15199/62.2015.6.21


  Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H3PO4 and HNO3 (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300-1400°C. Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm3. Analizowano je pod względem składu fazowego oraz pierwiastkowego. Wykonano analizę morfologii powierzchni SEM, określono temperaturę topnienia oraz przeprowadzono analizę termiczną. Dodatkowo określono wymywalność metali ciężkich oraz sumaryczną wymywalność chlorków i siarczanów. Osady ściekowe są produktami odpadowymi pochodzącymi z sektora przemysłowego i komunalnego. Powstają w wyniku operacji o charakterze fizycznym, fizykochemicznym i biologicznym. Osady ściekowe są osadem dyspersyjnym, zawierającym głównie wodę z rozpuszczonymi w niej substancjami oraz rozproszone substancje nierozpuszczalne. W osadach tych obok związków Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H3PO4 and HNO3 (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300-1400°C. Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm3. Analizowano je pod względem Piotr Radomski*, Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Sylwester Żelazny, Anna K. Nowak, Zbigniew Wzorek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Characteristics of the residues after pho[...]

 Strona 1