Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Mądra-Janeda"

Nauczanie bhp

Czytaj za darmo! »

W numerach 1-7 ATESTU ukazały się konspekty lekcji, wspierające nauczanie bhp w kształceniu zawodowym, związanym z budownictwem. W kolejnym roku szkolnym proponujemy inne rozwiązanie metodyczne, pozwalające na poszerzenie grona odbiorców naszych materiałów. Proponowane tematy jednostek dydaktycznych będą tak konstruowane, aby nauczyciele różnych typów szkół mogli wykorzystać je w całości lub we fragmentach, by były dla nich inspiracją do własnych przemyśleń i rozwiązań. Mamy nadzieję, że nauczanie bhp przestanie być postrzegane jako zajęcie niewdzięczne i niedające możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. Kiedy zaczyna się nauczanie bhp? W szkole zawodowej - odpowie większość. Nie jest to jednak odpowiedź wyczerpująca. Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizując obowiązek wynikają[...]

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Szkoła ponadgimnazjalna


  Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie dojeżdżający różnymi środkami lokomocji z wielu miejsc i miejscowości, często znacznie oddalonych od szkoły. Niektórzy drogę do szkoły pokonują pieszo, inni jadą pociągiem czy autobusem, ale każdy z nich staje się uczestnikiem ruchu drogowego. W szkole ponadgimnazjalnej temat może być realizowany w dowolnym czasie roku szkolnego na jednostkach lekcyjnych różnych przedmiotów. Największe możliwości realizacji tematu mają wychowawcy klas, nauczyciele uczący przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego. Również nauczyciele innych przedmiotów mogą nawiązać do tematu poprzez połączenie treści programowej z zagadnieniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Myślimy tu np. o nauczycielach biologii czy języka polskiego. n Biolog, mówiąc np. o układzie krwionośnym czy oddechowym, może omówić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, jeżeli nastąpił krwotok zewnętrzny czy kłopoty z oddychaniem. n Polonista w nawiązaniu do bohatera utworu, który zachowuje się w określony sposób, może omówić inne zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa w danej sytuacji drogowej. n Lekcje wychowawcze. Wychowawca klasy wie, skąd i jakimi środkami lokomocji dojeżdżają jego uczniowie. Niekiedy również wie o zdarzeniach losowych, w których uczestniczyli. W ramach lekcji wychowawczej może nawiązać do zdarzenia czy przeanalizować daną sytuację (analiza przypadku) lub wykreować wypadek w ruchu drogowym, prowokując uczniów do dyskusji i wyciągnięcia wniosków. n Nauczyciele przysposobienia obronnego (wychowania dla bezpieczeństwa) mogą również nawiązać do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującym programem nauczania realizują duży blok tematyczny, dotyczący pierwszej pomocy. Proponujemy wtedy połączyć zagadnienia teoretyczne i praktyczne, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, z różnymi zagadnieniami występującymi w ruchu drogowym. Można również jako podsumo[...]

Przygotowanie do praktyk


  Praktyka zawodowa to jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży uczęszczającej do technikum. Jest częścią programu nauczania. Uczniowie mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej, której czas pracy i obowiązki praktykanta określa k.p. i rozp. MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 244, poz. 1626). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, w której się uczy, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno‑porządkowym zakładu, gdzie odbywa praktykę na tych samych zasadach, co pracownicy w nim zatrudnieni. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk zawodowych przez kierownika szkolenia praktycznego lub nauczyciela wyznaczonego p[...]

Bezpieczny wieczór sylwestrowy


  Sztuczne ognie, fajerwerki to wyroby pirotechniczne wykorzystywane do celów widowiskowych i sygnalizacyjnych, po zapaleniu dające efekty świetlne i akustyczne. Obecnie największym producentem fajerwerków są Chiny. Patrząc historycznie, to właśnie z Chin wywodzi się początek fajerwerków. Chińczycy prażyli bambus, aby wywołać huk odstraszający złe duchy. Wykorzystywano je podczas modlitw o pomyślność i szczęście, ale również w celach bojowych. Obecnie są stosowane głównie do pokazów sztucznych ogni. Wielu z nas w okresie sylwestrowo‑noworocznym kupuje różne wyroby pirotechniczne, nie zdając sobie sprawy ze stwarzanych przez nie zagrożeń. Myślimy tylko o efektach widowiskowych, zapominając, jakie nieodwracalne szkody może wywołać chwila nieuwagi przy ich używaniu. Dlatego uważamy, że każdy wychowawca w ramach godziny wychowawczej w okresie przedświątecznym powinien przeprowadzić lekcję dotyczącą substancji pirotechnicznych i ich bezpiecznego stosowania. Proponowany przez nas konspekt lekcji wychowawczej "Bezpieczny wieczór sylwestrowy", zawiera scenariusz lekcji, którą możemy przeprowadzić w klasie I, II lub III szkoły ponadgimnazjalnej, ale również po niewielkiej modyfikacji w klasach gimnazjum czy klasach IV‑VI szkoły podstawowej. Można również zrealizować ten temat na dwóch godzinach lekcyjnych dla kilku klas jednocześnie, zebranych w odpowiedniej sali czy na boisku szkolnym i wtedy zaprosić odpowiednie służby, które przeprowadzą pokazy ratownicze czy pirotechniczne. Głównym i najważniejszym celem tej lekcji musi być zwrócenie uwagi uczniów na bezpieczne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi oraz zagrożenia i nieodwracalne skutki, jakie mogą spowodować. Przy realizacji tego tematu proponujemy omówić sprawy związane z pożarem i wybuchem, który powstał w wyniku używania fajerwerków, z powiadamianiem o niebezpieczeństwie wybuchu, ewakuacją, akcją gaśniczą, udzielaniem pierwszej pomocy, np. przy oparzeniach. [...]

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy


  Temat: "Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy" może być realizowany w szkole ponadgimnazjalnej w ramach bloku przedmiotów zawodowych. Każdy zawód ma swoje indywidualne wymagania dotyczące ergonomii stanowiska pracy. Nauczyciel zawodu czy przedmiotów zawodowych jest zobowiązany programowo do omówienia tych zagadnień na swoich lekcjach przedmiotowych, informowania uczniów o specyfice pracy danego zawodu i wymaganiach prawnych. W ramach tego tematu należy przybliżyć młodzieży zagadnienia związane: - z określeniem pojęcia ergonomia, - z celem i zadaniami ergonomii, - z wyjaśnieniem pojęć: ergonomia korekcyjna i koncepcyjna, - ze stanowiskiem pracy i jego kształtowaniem, - z projektowaniem ergonomicznym, - z kształtowaniem oświetlenia i barwy środowiska pracy. Każdy z nauczycieli dość szczegółowo zagłębia się w treści ustaw i rozporządzeń, aby młodzież, która kształci się w określonym zawodzie, miała cały pakiet informacji związanych z tym zagadnieniem. Uważamy, że bardzo ważną sprawą dotyczącą tego tematu jest zagadnienie wypadków przy pracy, ochrony pracy i chorób zawodowych. Rolą nauczyciela jest przybliżenie tych kwestii, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z zawodem, który został wybrany przez uczniów. Warto posłużyć się konkretnymi sytuacj[...]

Bezpieczna wycieczka


  Turystyka jest elementem Planu Pracy Szkoły oraz Szkolnego Programu Pracy Wychowawczej. Za realizację odpowiednich zapisów w tych dokumentach odpowiedzialni są dyrektor oraz wszyscy nauczyciele szkoły. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: 1. Poznanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii. 2. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 3. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 4. Podnoszenie sprawności fizycznej. Turystyka i krajoznawstwo realizowane są w następujących formach: n wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, n wycieczki krajoznawczo‑turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, zwane dalej wycieczkami, n imprezy krajoznawczo‑turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje, n imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym, n imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. Poniżej przedstawiamy przykładowy scenariusz lekcji wychowawczej, która powinna się odbyć kilka dni przed wyjazdem. Na lekcję można zaprosić rodziców uczniów biorących udział w wycieczce lub zorganizować specjalne spotkanie - zebranie z rodzicami i przedstawić program wycieczki, regulamin wycieczki oraz omówić sprawy organizacyjne. Warto zebrać podpisy rodziców potwierdzające zapoznanie się i akceptację programu i regulaminu. Należy również omówić sprawy związane z nagłą chorobą uczestnika czy [...]

Fizjologia pracy


  Fizjologia pracy zajmuje się badaniem reakcji organizmu pracującego, wywołanych wykonywaną pracą w danych warunkach środowiskowych. Badanie dotyczy stanu czynnościowego organizmu oraz jego poszczególnych układów i narządów. Fizjologia pracy bada czynniki wpływające na pracę mięśni w różnych warunkach otoczenia. Bada wpływ wysiłku fizycznego na funkcje różnych narządów oraz mechanizmy przystosowania tych funkcji do pracy mięśni. Wszystkie czynności ruchowe człowieka odbywają się z udziałem mięśni szkieletowych, a w ruchu biorą udział całe grupy mięśni. Źródłem energii do funkcjonowania mięśni są: n węglowodany w postaci glikogenu i glukozy (zwłaszcza we wstępnej fazie wysiłku), n wolne kwasy tłuszczowe (w miarę kontynuacji wysiłku). Uwalnianie energii z tych substancji odbywa się z udziałem tlenu oraz związków białkowo‑fosforowych. W wyniku przemian chemicznych węglowodany przy niedoborze tlenu ulegają przekształceniu w kwas mlekowy. W miarę rozwoju techniki wysiłek człowieka coraz częściej zastępowany jest pracą maszyn. Stopniowo eliminuje się ciężką pracę fizyczną, jako mało wydajną i nieopłacalną. Jednak nowe technologie niosą różne zagrożenia dla zdrowia, np. wyjątkowo monotonna praca przy taśmie produkcyjnej ogranicza naturalną ruchliwość człowieka. Również szybki rytm pracy narzucany przez maszyny przyspiesza zmęczenie. W zakładach gastronomicznych zmęczenie potęguje dyskomfort związany z przegrzaniem pomieszczeń oraz pośpiech związany z obsługą dużej liczby konsumentów w krótkim czasie. Temat: "Fizjologia pracy" może być realizowany w szkole ponadgimnazjalnej w ramach bloku przedmiotów zawodowych oraz na lekcjach biologii. Każdy zawód ma swoje indywidualne wymagania dotyczące fizjologii pracy. Nauczyciel zawodu czy przedmiotów zawodowych jest zobowiązany programowo do omówienia tych zagadnień na swoich lekcjach przedmiotowych, informowaniu uczniów o specyfice pracy danego zawodu i wymaganiach prawnych. W r[...]

Stanowisko pracy z komputerem


  Komputer to narzędzie wszechobecne w biurze, szkole i domu, które w zasadniczy sposób zmieniło styl naszego życia. Do końca lat 70. ubiegłego stulecia komputery znajdowały się głównie w rękach specjalistów. Od chwili pojawienia się w 1981 r. komputera osobistego, powszechnie zwanego PC, jego popularność i wykorzystanie stale rośnie i przewiduje się, że stanie się on niezbędnym przedmiotem codziennego użytku. Komputer użytkowany niezgodnie z zaleceniami może przyczynić się do powstania wielu schorzeń. "Pracę" z komputerem podejmują już małe dzieci, a dla młodzieży stał się codziennym narzędziem pracy. Tym samym bezpieczeństwo i higiena pracy, związane do tej pory z pracą zawodową dorosłych, objęło także najmłodszych. Aby komputer nie był przyczyną powstawania nowych schorzeń, trzeba od najmłodszych lat kształtować prawidłowe nawyki w pracy z tym narzędziem. Każdy powinien wiedzieć, jak należy zorganizować własne stanowisko komputerowe w domu i szkole oraz zdawać sobie sprawę ze skutków wszelkich nieprawidłowości. Komputer towarzyszy nam w zasadzie już od najmłodszych lat. Tym baczniejszą uwagę należy zwracać na to, by - będąc wspaniałym narzędziem pracy i zabawy - nie szkodził. Jeżeli nie będziemy dbać o to, aby dzieci przy komputerze siedziały na odpowiednim krześle, przy odpowiednim stole/biurku, w odpowiednim oświetleniu itp., to przyczynimy się do szybkiego wzrostu liczby dorosłych inwalidów. W akcję uświadamiania zagrożeń, jakie niesie ze sobą wielogodzinna praca przy komputerze, powinni włączyć się wszyscy: rodzice, nauczyciele, lekarze. Już w szkole podstawowej uczeń powinien wykazać się umiejętnościami i wiedzą z zakresu bezpiecznej pracy z komputerem. Uczniowie szkoły średniej na ogół nie znają i nie stosują w praktyce zasad bezpiecznej pracy z komputerem. Twierdzą, że temat jest rzadko poruszany przez szkołę i media, a sami czują się dobrze. Do czasu. Proponujemy przeprowadzenie lekcji w ramach godzin technologi[...]

Bezpieczeństwo w górach i nad wodą


  Marzeniem wielu młodych ludzi jest wypoczynek nad wodą, kąpiel w morzu, jeziorze czy w rzece. Chcą pływać, nurkować, bawić się i plażować. Inni wolą wakacje spędzać w górach. To wszystko dla ich zdrowia po całym roku szkolnym. Nie należy jednak zapominać, że nad wodą i w górach występuje wiele zagrożeń. W wielu przypadkach przyczynami tragedii są lekceważenie obowiązujących nad wodą i w górach przepisów bezpieczeństwa, niewłaściwie zorganizowana opieka lub brak ratowników, niefrasobliwość poszkodowanych, brak wyobraźni. Każdego roku wakacje zbierają tragiczne żniwo. Mimo że ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego oraz sami poszkodowani przestrzegają, by nie skakać do rzek, jezior czy innych akwenów wodnych, których ukształtowania dna nie znamy, aby nie korzystać z kąpieli słonecznych w najcieplejszych godzinach dnia, to wiele osób tego nie przestrzega. Uważamy, że tematem jednej z ostatnich lekcji wychowawczych przed wakacjami w każdej klasie, nie tylko w szkole ponadgimnazjalnej, powinny być zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w górach i nad wodą. Każdy nauczyciel wychowawca powinien przestrzec swoich uczniów.Przykładowy scenariusz lekcji dla klasy szkoły ponadgimnazjalnej,TEMAT Bezpieczeństwo w górach i nad wodą CZAS REALIZACJI 1 godzina lekcyjna CELE OPERACYJNE W wyniku procesu nauczania uczeń powinien: - uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się nam lub w naszym najbliższym otoczeniu, - identyfikować, analizować i oceniać zagrożenia dla zdrowia podczas wypoczynku w górach i nad wodą, - przewidywać i unikać zagrożeń podczas wypoczynku w górach i nad wodą, - przestrzegać przepisów ochrony zdrowia i życia dla uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, - prezentować wysoki poziom kultury bezpieczeństwa. TREŚCI 1. Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach. 2. Warunki bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się. 3. Szczegółowe warunki bezpie[...]

 Strona 1