Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ADAM W. STADLER"

Przyrządy wirtualne w badaniu zjawisk fluktuacyjnych w wielokońcówkowych elementach biernych

Czytaj za darmo! »

We współczesnych aplikacjach, w których dominującymi kryteriami stają się mała moc oraz transmisja sygnałów o małych amplitudach, właściwości szumowe elementów i materiałów elektronicznych coraz częściej wysuwają się na pierwszy plan ograniczając nierzadko zakres stosowania elementu lub materiału. Ponadto parametry szumowe elementów elektronicznych są istotne zwłaszcza w zakresie małej częst[...]

Wpływ sprzężenia elektrotermicznego na szumy materiałów niejednorodnych

Czytaj za darmo! »

Rezystory grubowarstwowe RuO2-szkło dzięki ich wyśmienitym cechom użytkowym zdobywają coraz szersze pola zastosowań. Dzieje się tak za sprawą małej wartości TWR w temperaturze pokojowej, dużej stabilności rezystancji, szerokiego zakresu rezystancji powierzchniowej. Natomiast w temperaturze ciekłego helu i mniejszej, rezystory grubowarstwowe służą jako kriogeniczne czujniki temperatury [1,2], i bolometry [3], wykazując dużą czułość temperaturową rezystancji, dużą odporność na pole magnetyczne i dobrą powtarzalność charakterystyki. Czujniki kriogeniczne wykonane na bazie dwutlenku rutenu są skalowane aż do 50 mK. Ostatnio przeprowadzone badania eksperymentalne pokazują, że szum niskoczęstotliwościowy w rezystorach grubowarstwowych RuO2-szkło gwałtownie rośnie, gdy temperatura sp[...]

Zjawiska fluktuacyjne w obszarze interfejsu warstw rezystora grubowarstwowego

Czytaj za darmo! »

Obiektem zainteresowania jest obszar rezystora grubowarstwowego, w miejscu połączenia warstwy rezystywnej i przewodzącej, stanowiącej obszar kontaktu do montażu doprowadzeń elektrycznych. W obszarze tym występują m.in. takie zjawiska fizyczne jak wypływ szkliwa do kontaktu oraz migracja metalu i/lub topnika do warstwy rezystywnej. Ich następstwem są takie obserwowalne efekty jak pocienianie [...]

Właściwości elektryczne grubowarstwowych rezystorów na bazie kompozycji polimerowych z nanorurkami węglowymi

Czytaj za darmo! »

ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nanorurkami węglowymi CNT (ang. Carbon Nanotubes) do sporządzania tanich nanokompozytów o niespotykanych dotąd właściwościach [1]. Jednym z możliwych zastosowań CNT są polimerowe kompozycje dla technologii grubowarstwowej cechujące się m.in. dużą odpornością mechaniczną i łatwością uzyskiwania szerokiego zakresu rezystancji powierzchniowej. W pracy przedstawiono omówienie wstępnych wyników badań dotyczących temperaturowych charakterystyk rezystancji i szumu grubowarstwowych rezystorów wykonanych z polimerowych kompozycji zawierających nanorurki węglowe, przygotowanych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Przygotowanie próbek Zastosowany materiał nanorurek węglowych został otrzymany w procesie syntezy w plazmie gazowej. Na podstawie obserwacji za pomocą TEM określone zostały rozmiary charakterystyczne cząsteczek: średnica 20…40 nm i długość 0,5…5 μm [1]. Osnową polimerową kompozytu był roztwór kopolimery poli(metakrylan metylu) z poli(metakrylanem butylu) (PMMA-PBMA), w organicznym rozpuszczalniku-octanie karbitolu butylowego w stężeniu 34%. Próbki zostały wymieszane w procesach ucierania w moździerzu, płukania ultradźwiękowego oraz ostatecznie ujednorodnione na trójwalcarce. Wytworzono dwa rodzaje próbek zawierających nanorurki węglowe o zawartości 0,25% CNT i 1% CNT. Uzyskane kompozycje zostały naniesione metodą sitodruku na podłoże alundowe (z uprzednio wytworzonymi kontaktami z past srebrowych) i utwardzone w temperaturze 130oC przez 1 godzinę. Otrzymano warstwy o grubości 2,5 μm. Do dalszych badań wybrano próbki o zawartości 1% CNT charakteryzujące się rezystancją powierzchniową R □ = 10 kΩ. W celu zbadania temperaturowej zależności rezystancji i właściwości szumowych przygotowano próbki z warstwą o rozmiarach 15 mm (długość) i 1 mm (szerokość) rozciągniętą pomiędzy przeciwległymi kontaktami prądowymi. Ponadto wzdłuż [...]

 Strona 1