Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAMILA MYCZKOWSKA"

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CYKLU CHŁODZENIA DLA STALI DWUFAZOWYCH


  Celem artykułu jest analiza wrażliwości modelu systemu chłodzenia stali DP względem parametrów cyklu chłodzenia. Przeprowadzono globalną analizę wrażliwości metodą Morrisa, wyznaczono współczynniki korelacji lokalnej oraz miary ważności metodą Sobola. Przeprowadzona analiza pozwoliła ocenić istotność parametrów schematu chłodzenia w aspekcie optymalizacji tego schematu. Słowa kluczowe: analiza wrażliwości, przemiany fazowe, modelowanie, stale DP SENSITIVITY ANALYSIS OF THE COOLING CYCLE FOR THE DP STEELS Sensitivity analysis of the model of cooling of DP steels with respect to parameters of the cooling scheme is the objective of the paper. The work is composed of the global sensitivity analysis using Morris method, as well as evaluation of correlation coefficients and measures of the importance of parameters. The analysis allowed to assess influence of parameters of the cooling scheme having in mind possible optimization of this scheme. Keywords: sensitivity analysis, Phase transformations, Modelling, DP steel Wstęp Stale DP należą do grupy stali o podwyższonej wytrzymałości. Dwufazowa struktura, podobnie jak w przypadku materiałów kompozytowych, składająca się z twardych obszarów martenzytu w miękkiej osnowie ferrytu, przekłada się na bardzo dobre własności wytrzymałościowe w stosunku do masy. Duży współczynnik umocnienia tych stali przekłada się na zdolność do pochłaniania energii odkształcenia, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa pojazdów. Decydujący wpływ na własności mechaniczne tych stali ma udział objętościowy, wielkość i rozmieszczenie wysp martenzytu, a osnowa ferrytyczna wyznacza własności plastyczne stali. Ze względu na te cechy blachy ze stali DP znalazły zastosowanie w wielu nowoczesnych elementach konstrukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym [1], przede wszystkim we wszystkich częściach nadwozi z wyjątkiem zewnętrznego pokrycia. Strukturę ferrytyczno‐martenzytyczną można uzyskać albo przez zastosowanie obróbki [...]

Identyfikacja parametrów cieplnych stanowiska spawalniczego


  Metody numerycznego modelowania, pozwalaj.ce rozwi.zywa. problemy wyst.puj.ce w przemys.owych procesach spawania, za- stosowano w niniejszej pracy do identyfikacji parametrow cieplnych stanowiska do spawania stopow Inconel metod. TIG. Celem pracy jest okre.lenie wymiany ciep.a mi.dzy elementami stanowiska roboczego i przedmiotem obrabianym na podstawie pomiarow temperatury w czasie spawania. Temperatur. elementow stanowiska roboczego zmierzono przy u.yciu termopar oraz obliczono metod. elementow sko.czonych w programie Abaqus. Zaproponowana w pracy metodyka identyfikacji wymiany ciep.a mi.dzy przedmiotem spawanym i elementami uchwytu spawalniczego zapewnia minimalizacj. ro.nicy mi.dzy temperatur. zmierzon. i obliczon.. Problem minimalizacji rozwi.zano dla funkcji celu wyra.onej w postaci ro.nicy mi.dzy wynikami pomiarow i oblicze., okre.lonej jako b..d .redni kwadratowy. Minimum funkcji celu wyznaczono wzgl.dem wspo.czynnikow wymiany ciep.a. Numerical modelling technique applicable for solving various problems occurring in industrial welding processes, is used in this paper to identify heat exchange between a workpiece and a welding fixture. The objective is to develop a methodology for assessment of heat exchange on the basis of temperature measurements during welding of Inconel alloys compared with results of finite element evaluations. Temperature is measured by thermoelements and evaluated by Abaqus software. The minimization problem for the difference between measured and calculated temperatures is solved with the objective function defined as the square root of differences between measured and predicted temperatures. The optimal heat exchange coefficients are determined. S.owa kluczowe: Inconel, spawanie metod. TIG, metoda elementow sko.czonych, optymalizacja, identyfikacja Key words: Inconel, TIG welding, finite element method, identification S. 333 UHTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE Nr 4 powany jest przez hel przy spawaniu przedmiotow o gru[...]

 Strona 1