Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"IZYDOR DRELA"

Szybkość korozji oraz charakter zniszczeń korozyjnych stali węglowej i miedzi w różnych wodach użytkowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali St3 i miedzi M1E (99,9%Cu) w wodach użytkowych pochodzących z różnych rejonów Polski. Metodą grawimetryczną wyznaczono średnie wartości szybkości korozji oraz szybkości odkładania osadów na powierzchni badanych metali. Na podstawie obserwacji mikroskopowych powierzchni próbek po badaniach grawimetrycznych określono charakter zniszczeń korozyjnych i rodzaj korozji. Słowa kluczowe: korozja, stal węglowa, miedź, woda Corrosion rate and character of corrosion damages of carbon steel and copper in various natural waters The results of corrosion investigation for carbon steel (St3) and copper (M1E) in natural waters coming from different regions of Poland are presented. The average values of corrosion rate and scale deposition rate at the metal surface were determined by gravimetric method. On the bases of polarisation curves obtained by potentiodynamic method appearance of pitting corrosion was estimated. Corrosion type and extend of corrosion damages were determined by microscopic investigations of the metallic samples after gravimetric test. Keywords: corrosion, carbon steel, copper, water ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Dobór materiałów konstrukcyjnych na budowę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej stanowi poważny problem techniczny i ekonomiczny, lecz często jest bagatelizowany przez projektantów oraz wykonawców. Wynika to z rutynowego działania i mniemania, że powszechnie występujące środowisko wód użytkowych jest w miarę jednorodne chemiczne i nie stanowi dużego zagrożenia korozyjnego dla podstawowych materiałów konstrukcyjnych (stal węglowa, miedź, stopy miedzi). Obojętne środowiska wodne, do których zaliczamy też wody użytkowe, są zaliczane do najbardziej korozyjnych środowisk w odniesieniu do większości metali [1]. Materiały konstrukcyjne, takie jak [...]

Stabilizacja układów wody chłodzącej za pomocą nowych związków aminofosfonowych


  Przedstawiono wyniki badań inhibitowania korozji stali węglowej oraz wytrącania osadów w wodzie modelowej zawierającej nowe związki z grupy N-tris(fenylometylofosfono)-tris(2-aminoetylo)amin. Najwyższą skuteczność ochrony przed korozją, osiągającą wartość 72%, przy stężeniach w wodzie od 60 do 100 mg/dm3 uzyskano dla N-tris[1-(2-hydroksyfenylo)metylofosfono]- tris(2-aminoetylo)aminy. Związek ten wykazuje jednocześnie bardzo wysoką skuteczność w zapobieganiu wytrącania osadu CaCO3 w wodzie przy stężeniach powyżej 20 mg/dm3. Dla wszystkich badanych związków stwierdzono korzystny wpływ dodatku 2 mg/dm3 jonów Zn2+ na obniżenie szybkości korozji stali, lecz tylko dla stosunkowo niskiego stężenia tych związków w wodzie. Słowa kluczowe: stal węglowa, korozja, wytrącanie osadu, węglan wapnia Stabilization of cooling water systems by new aminophosphonic compounds Investigation results of corrosion inhibition of carbon steel and precipitation of deposits in model water containing new compounds from the group of N-tris (phenylmethylphosphono)-tris (2-aminoethyl)amine derivatives is presented. The highest corrosion inhibition effi ciency reaching the value of 72% at concentrations in water from 60 to 100 mg/dm3 for N-tris [1-(2-hydroxyphenyl) methylphosphono]- tris (2-aminoethyl)amine was obtained. This compound at concentrations above 20 mg/dm3 also exhibits a very high effi cacy in preventing the precipitation of CaCO3 in water. For all compounds tested were found positive impact of addition of 2 mg/dm3 Zn2+ ions to reduce the corrosion rate of steel, but only for relatively low concentrations of these compounds in water. Keywords: carbon steel, corrosion, deposit precipitation, calcium carbonate ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Procesy korozyjne i związane z wytrącaniem się osadów podczas stosowania naturalnych wód o znacznej twar[...]

Zagrożenia korozyjne i stosowane materiały w instalacjach odsiarczania spalin


  W artykule dyskutuje się większość problemów dotyczących mokrych, wapiennych instalacji odsiarczania spalin (IOS), szczególnie jeśli chodzi o dobór materiałów odpornych korozyjnie przez dłuższy czas, bez dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem w ruchu instalacji. Rozważane są również czynniki wpływające na korozję materiałów, takie jak tlenki siarki, chlorki, fl uorki, tlenki azotu, temperatura, wartość pH, ale także taki, jak erozja wywołana cząstkami stałymi. Opisano zastosowanie stali węglowej pokrytej gumą, estrem winylowym, żywicą epoksydową, polietylenem, a także takich materiałów jak stale wysokostopowe i stopy niklu, w poszczególnych częściach IOS. Słowa kluczowe: instalacja odsiarczania spalin (IOS), dobór materiału, korozja, erozja Corrosion hazards and materials applied in fl ue gas desulphurisation systems This paper discusses most problems concerning limestone wet fl ue gas desulphurisation (FGD) systems, especially in the selection of corrosion resistant materials for long life and maintenance free operation. Factors infl uencing materials corrosion, such are sulphur oxides, chlorides, fl uorides, nitrogen oxides, temperature, pH value as well as abrasion by solid particles are also considered. Application of carbon steel lined with rubber, vinyl ester, epoxy resin, polyethylene and such materials as high alloy steels and nickel alloys in particular part of FGD is described. Keywords: fl ue gas desulphurisation (FGD), material selection, corrosion, erosion ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Ograniczanie emisji SO2 do atmosfery Prowadzone już w latach 60. XX wieku prace badawcze dokumentowały wpływ zanieczyszczeń (głównie przemysłowych) na środowisko, w tym na zakwaszanie gleb i wód powierzchniowych. Jako główny powód tego zjawiska wskazywano ditlenek węgla oraz tlenki azotu, których głównym źródłem są wszecho[...]

Przemysłowe układy wody chłodzącej. Eksploatacja i kompleksowa ochrona inhibitorowa przyjazna dla środowiska naturalnego


  Omówiono aspekty środowiskowe, techniczne i ekonomiczne stosowania kompleksowej ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wodnych. Przedstawiono wyniki badań procesów korozji stali węglowej oraz wytrącania się osadów w wodzie modelowej o zwiększonym zasoleniu, zawierającej dodatki nowych preparatów aminofosfonowych oraz jony Zn2+. Stwierdzono, że najlepszą ochronę stali przed korozją oraz przed odkładaniem się osadów w tej wodzie zapewnia dodatek do niej 70- 100 mg/dm3 preparatu uzyskanego w wyniku fosfonometylowania O-sulfonowanej hydroksyloaminy oraz 2 mg/dm3 jonów Zn2+. W tych warunkach skuteczność ochrony stali przed korozją osiąga 96%, a skuteczność zapobiegania wytrącaniu się osadów 90%. Four products of phosphonomethylation of hydroxylamine and its O-methoxyl-, O-carboxymethyl- and O-sulfonicderivatives were tested as corrosion and scale inhibitors for C steel in water with increased salinity. The product of phosphonomethylation of hydroxylamine-O-sulfonic acid showed the highest inhibiting performance (corrosion rate 0,018 mm/year, corrosion inhibition efficiency 96%, scale inhibition efficiency 90%) at concn. 80 mg/dm3 and 2 mg/L Zn2+ ions. Politechnika Wrocławska Izydor Drela*, Piotr Falewicz Przemysłowe układy wody chłodzącej. Eksploatacja i kompleksowa ochrona inhibitorowa przyjazna dla środowiska naturalnego Industrial cooling water systems. Exploitation and environmentally benign total inhibitive protection Jednym z wyzwań cywilizacyjnych w działalności produkcyjnej jest dążenie do spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju, szczególnie w zakresie bezpiecznych technologii, optymalnego wykorzystania surowców, materiałów i energii oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne. Spełniając warunki zrównoważonego rozwoju, podnosimy poziom techniczny produkcji i zwiększamy jej konkurencyjność. Z tego punktu widzenia bardzo duże znaczenie ma prawidłowa i efektywna eksploatacja przemysłowych ukła[...]

Badania szybkości korozji stali zbrojeniowej w środowiskach modelujących ciecz porową w betonie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stali zbrojeniowej w cieczach modelujących środowisko betonu nieskarbonatyzowanego i nie skażonego jonami chlorkowymi oraz skażonego i skarbonatyzowanego. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że skład chemiczny roztworu modelującego ciecz porową ma znaczny wpływ na szybkość korozji wżerowej stali St3s. Słowa kluczowe: stal, żelbet, korozja, pomia[...]

Adsorpcyjne i inhibitujące właściwości fosfonowych pochodnych hydrazyny i hydroksyloaminy

Czytaj za darmo! »

Określono zależności stopnia pokrycia powierzchni (o) stali St3 od stężenia kwasu hydroksylaminobismetylofosfonowego i kwasu hydrazynotetrametylofosfonowego w wodzie modelowej. Stopień pokrycia wyznaczono metodą testu elektrochemicznego i metodą potencjokinetyczną. Wyznaczono izotermę adsorpcji Frumkina i obliczono wartości swobodnej energii adsorpcji oraz stałą atrakcyjną charakteryzują[...]

Nowe nietoksyczne inhibitory korozji i odkładania się osadów dla układów wodnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono aktualne kierunki badań nad nowymi, wysokoefektywnymi i nietoksycznymi inhibitorami korozji oraz odkładania się osadów w układach wody chłodzącej i grzewczej, ze szczególnym uwzględnieniem związków aminofosfonowych. Przedstawiono wyniki badań inhibitowania korozji stali węglowej w miękkiej wodzie przez mieszaniny kwasu hydroksylamin obis(metylofosfonowego) (HABMF) i jonów Zn2+ oraz w[...]

Agresywność korozyjna wód użytkowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono prezentowane w literaturze proste indeksy i modele opisujące zależność korozyjności wody od jej składu chemicznego. Przedstawiono opracowane modele zależności szybkości korozji stali St3 w zależności od stężenia w wodzie modelowej CaCl2, Na2SO4 i NaHCO3 oraz temperatury, przy dwóch zakresach zmian powyższych czynników. Do opracowania modeli matematycznych korzystano z metody statysty[...]

Nowe N-podstawione kwasy 1-aminometylenobisfosfonowe jako inhibitory korozji i odkładania osadów w układach wodnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania inhibitowania korozji stali węglowej oraz wytrącania osadów w wodzie modelowej, zawierającej nowe związki z grupy N-podstawionych kwasów 1-aminometylenobis fosfonowych. Najwyższą skuteczność ochrony przed korozją, zwłaszcza przy niskich stężeniach w wodzie (do 20 mg/dm3) uzyskano dla kwasu 3,4-dikarboksyfenyloaminometylenobisfosfonowego, która w metodzie potencjodynamicznej osiągała wartość 90%, a w metodzie grawimetrycznej ok. 82%, przy szybkości korozji 0,065 mm/rok. Związek ten wykazuje również wysoką skuteczność w zapobieganiu wytrącania się osadu CaCO3 w wodzie przy stężeniach powyżej 10 mg/dm3. Stosunkowo dobre właściwości antykorozyjne stwierdzono w pomiarach potencjodynamicznych dla kwasów 4-hydroksyfenylo- i 3-karboksyfenylo-aminometylenobisfosfonowych, zwłaszcza dla ich wyższych stężeń w wodzie. Słowa kluczowe: stal węglowa, korozja, wytrącanie osadu New N-substituted 1-aminomethylenebisphosphonic acids as corrosion and scale inhibitors for water systems Investigations under corrosion inhibition of carbon steel and precipitation of deposits in model water containing compounds of N-substituted 1-aminomethylenephosphonic acids was performed. The best corrosion effi ciency, especially with low concentration in water (up to 20 mg/dm3), was achieved for 3,4-dicarboxyphenylaminomethylenebisphosphonic acid, which in potentiodynamic method reached 90% and in gravimetric method 82%, while corrosion rate was 2,6 mpy. This compound exhibits also advantageous results in prevention of CaCO3 deposit formation in water when its concentration is above 10 mg/dm3. Potentiodynamic measurements revealed relatively good anticorrosive properties for the 4-hydroxyphenyl- and 3-carboxyphenyl-aminomethylenebisphosphonic acids, especially for their higher concentration in water. Keywords: carbon steel, corrosion, deposit precipitation ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY [...]

Ocena wpływu wybranych inhibitorów na korozję miedzi, aluminium i ich stopów w przemysłowych wodach chłodzących


  Przedstawiono wyniki badań wpływu na korozję miedzi, aluminium i ich stopów, inhibitorów przeznaczonych do ochrony stali węglowej w przemysłowych układach wody chłodzącej. Badania prowadzono metodami testu elektrochemicznego i potencjodynamiczną w wodzie modelowej IV B, dla inhibitora o nazwie handlowej "Bioantykor B" i opracowywanego ekologicznego inhibitora opartego na kwasie hydroksyliminobis(metylofosfonowym). Słowa kluczowe: korozja, woda chłodząca, miedź, aluminium, inhibitor Evaluation of the effect of selected inhibitors on corrosion of copper, aluminium and their alloys in industrial cooling waters Research results of the effect of inhibitors designed for carbon steel protection in industrial cooling water systems on corrosion of copper, aluminium and their alloys are presented. The study was performed by electrochemical test and potentiodynamic methods in the model water IVB for inhibitor with the trade name "Bioantykor B" and for being developed inhibitor based on the hydroxyliminobis(methylphosphonic)acid. Keywords: corrosion, cooling water, copper, aluminium, inhibitor.Podstawowym materiałem konstrukcyjnym instalacji i urządzeń przemysłowych obiegów wody chłodzącej jest stal węglowa. Obecnie w przemysłowych układach wodnych coraz częściej instalowane są aparaty i armatura wykonane z materiałów takich, jak miedź, aluminium i ich stopy [1, 2]. Materiały te w porównaniu do stali węglowej wykazują większą odporność na korozję w warunkach eksploatacji układów wodnych, ale są znacznie droższe. W wodzie IVB, modelującej zatężoną wodę obiegową w cyrkulacyjnym układzie chłodzącym, wyznaczone w warunkach laboratoryjnych metodą grawimetryczną średnie wartości szybkości korozji w temperaturze 25°C po 240 godzinach ekspozycji próbek, wynoszą dla stali St3 - 0,53 mm/rok, miedzi M1 - 0,047 mm/rok, mosiądzu M63 - 0,032 mm/rok, a dla stopu aluminium PA2 - 0,007 mm/rok [3]. Standardy światowe przy eksploatacji przemysłowych, c[...]

 Strona 1  Następna strona »