Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Błażejaka"

Ocena zdolności biosyntezy tłuszczu przez wybrane drożdże


  Popyt na paliwa kopalniane nie maleje, natomiast kurczą się ich zasoby. Zmniejszona podaż powoduje wzrost cen, a zatem coraz większym zainteresowaniem cieszą się niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii [12], np. estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME (Fatty Acid Methyl Esters), zwane popularnie biodieslem. Mogą być one stosowane jako paliwo do silników wysokoprężnych lub dodatek do tradycyjnego diesla. Otrzymuje się je w procesie transestryfikacji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. W procesie tym jako produkt uboczny powstaje tzw. faza glicerynowa, zawierająca - w zależności od technologii i użytego surowca - ok. 60% gliceryny [3]. Dyrektywa Unii Europejskiej 2003/30/EC z 8 maja 2003 r. o promocji biopaliw zakłada, że do 2020 r. dodatek FAME do paliwa diesla ma osiągnąć 20%. Prognoza dla Polski na 2010 r. zakładała, że produkcja wyniesie 1,5 mln t. Zwiększająca się podaż stwarza konieczność zagospodarowania odpadu glicerolowego w ilości ok. 300 tys. t rocznie [3, 8]. PRZEMYSŁOWE UŻYCIE GLICEROLU Jedną z możliwości zagospodarowania gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla jest zastosowanie jej w procesach mikrobiologicznych jako składnika podłoży hodowlanych lub substratu do biotransformacji. Glicerol wykorzystywano już do tego typu procesów przy produkcji 1,3-propanodiolu, kwasu bursztynowego i cytrynowego, alkoholu etylowego, dihydroksyacetonu, biomasy drożdży paszowych oraz tłuszczu pochodzenia mikrobiologicznego [5, 7, 10]. Metabolizm glicerolu w komórkach drobnoustrojów odbywa się wg dwóch szlaków przemian biochemicznych. Pierwszy z nich polega na utlenieniu glicerolu do dihydroksyacetonu, a następnie fosforylacji tego związku. Drugi rozpoczyna się fosforylacją glicerolu i następnie przekształca się w fosforan dihydroksyacetonu. Związek ten jest dalej włączany do szlaku glikolizy [2, 4, 5, 6, 8]. OLEJ POCHODZENIA mikrobiologicznego Wszystkie mikroorganizmy produkują substancje tłuszczowe niezbędne d[...]

 Strona 1