Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Krzysztof Papis"

Badania i ocena rozprzestrzeniania ognia przez świetliki dachowe DOI:10.15199/33.2016.07.09


  W artykule omówiono temat bezpieczeństwa pożarowego dachów budyków nowo projektowanych i istniejących z zamontowanymi w ich konstrukcji pasmami świetlnymi, świetlikami i klapami dymowymi. Przedstawionometody badań i oceny bezpieczeństwa pożarowego dachów z takimi elementami oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać. Słowa kluczowe: pasma świetlne, świetliki, klapy dymowe, dachy, reakcja na ogień, rozprzestrzenianie ognia, bezpieczeństwo pożarowe.paroszczel- 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych; e-mail: b.papis@itb.pl Streszczenie. W artykule omówiono temat bezpieczeństwa pożarowego dachów budyków nowo projektowanych i istniejących z zamontowanymi w ich konstrukcji pasmami świetlnymi, świetlikami i klapami dymowymi. Przedstawionometody badań i oceny bezpieczeństwa pożarowego dachów z takimi elementami oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać. Słowa kluczowe: pasma świetlne, świetliki, klapy dymowe, d[...]

Stan normalizacji badań w Europie dotyczących rozprzestrzeniania ognia po fasadach DOI:10.15199/33.2015.07.02


  W artykule omówionometody badań rozprzestrzeniania ognia po fasadach stosowane w wybranych krajach Europy, a także metody badań proponowane w ramach EOTA i ISO. Przedstawiono również wymagania dotyczące rozprzestrzeniania ognia w tych krajach. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, rozprzestrzenianie ognia po fasadach.Przy rozpatrywaniu zagrożenia pożarowego fasad i ścian kurtynowych należy wziąć pod uwagę różne oddziaływania źródła ognia [1]: ● wewnątrz pomieszczenia; ● wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (płomienie wychodzące przez okno); ● na zewnątrz budynku, ale blisko niego (pożar śmieci, blisko zaparkowanego samochodu, pożar drzewa i krzaków); ● od budynku sąsiedniego. Poszczególne przypadki oddziaływania źródła ognia przedstawiono na rysunku 1. Pierwszy przypadek (Case 1) dotyczy możliwości penetracji ognia pomiędzy kondygnacjami przez połączenia systemu fasady ze stropem (jest to związane z odpornością ogniową). Drugi przypadek (Case 2) to możliwość penetracji ognia na fasadzie do następnej kondygnacji (przez ścianę lub przez okno), co jest również związane z odpornością ogniową.Wprzepisach ta kwestia jes[...]

Badania procesu ciągłego tlenia na przykładzie wełny mineralnej DOI:10.15199/33.2017.07.03


  Spalanie płomieniowe i spalanie bezpłomieniowe (tlenie) w zależności od warunków spalania mogą występować kolejno po sobie, jednocześnie lub jedno z nich może być przyczyną drugiego. Przykładem spalania bezpłomieniowego w warunkach pożaru może być tlenie zwęglonej pozostałości popirolitycznej palnej substancji stałej. Tlenie może pojawić się także w początkowym stadium pożaru, kiedy moc źródła zapalenia jest zbyt mała, aby w czasie pirolizy ciała stałego wydzieliła się dostateczna ilość fazy lotnej zdolnej do zapalenia się płomieniowego. W polskich przepisach przeciwpożarowych niebezpieczeństwo tlenia dotyczy tylko pyłów, w przypadku których oznacza się temperaturę tlenia. Z pewnością temu zjawisku należy sięwiększa uwaga, ponieważ pożary poprzedzone tleniem należą do najbardziej zdradliwych. Rozwijają sięwsposób niezauważalny, a potem nagle wybuchają. Tlenie może wysąpić w przypadku materiałów charakteryzujących się następującymi właściwościami: ● materiał składa się w całości lub w[...]

Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne DOI:10.15199/33.2018.04.43


  sto- 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych *) Adres do korespondencji: b.papis@itb.pl Streszczenie. W artykule poruszono temat bezpieczeństwa pożarowego w kontekście rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne. Przedstawiono sposób badania reakcji na ogień wraz z kryteriami ocen otulin instalacyjnych oraz najważniejsze wymagania, jakie stawiane są tym elementom przez przepisy prawne. Omówiono również alternatywne sposoby oceny stopnia rozprzestrzeniania ognia przez otuliny z wykorzystaniem dwóch innych metod badawczych. Słowa kluczowe: instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wentylacyjne, otuliny rur, otuliny instalacyjne, reakcja na ogień, rozprzestrzenianie ognia, bezpieczeństwo pożarowe. Abstract. This paper discusses the topic of fire safety in the context of the spread of fire through the pipe heat insulation. The method of testing the pipe heat covering in the terms of reaction to fire together with the evaluation criteria was presented. The most important requirements of these elements are laid down by law.Alternative methods of assessing the degree of the spread of fire through coverings using other two test methods are briefly described. Keywords: heating systems, air-conditioning systems, ventilation systems, pipe covering, heat insulations, reaction to fire, fire spread, fire safety. DOI: 10.15199/33.2018.04.43 Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne Alternative methods of evaluating the spread of fire through the pipe heat insulation dr inż. Bartłomiej Krzysztof Papis1)*) dr inż. Paweł Sulik1) Artykuł przeglądowy 123 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2018 (nr 548) sowanych wewnątrz budynków jako elementy nierozprzestrzeniające ognia wskazane są te mat[...]

 Strona 1