Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Krzemień"

Economic and environmental efficiency of production and energy use of biogas from sewage sludge. Case study for Silesian Voivodship. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa produkcji oraz energetycznego wykorzystania biogazu z osadów ściekowych. Studium dla województwa śląskiego


  Economic anal. and environmental life cycle assessment were performed for 3 scenarios of biogas prodn. and use in wastewater treatment plants. Economic benefits and significant redn. of environmental impact were evidenced. Przedstawiono ocenę ekonomicznej i środowiskowej efektywności produkcji i wykorzystania biogazu dla celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków. Studium wykonano opierając się na danych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w istniejących instalacjach biogazowych w oczyszczalniach ścieków w województwie śląskim. Dla stanu obecnego oraz scenariuszy rozwoju produkcji i wykorzystania biogazu w przyszłości wyznaczono wskaźniki efektywności kosztowej i ekonomicznej oraz wskaźniki środowiskowe. W analizach ekonomicznych stosowano metodykę UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Analiza ekonomiczna wykazała wiele korzyści wynikających z wykorzystania biogazu do celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków: oszczędności z uniknięcia zakupu gazu na cele grzewcze, oszczędności z uniknięcia zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne i przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Do określenia efektywności środowiskowej zastosowano metodykę oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment) i wyznaczono wskaźniki wpływu na środowisko (ślad węglowy oraz skumulowane zużycie energii). Dzięki energetycznemu wykorzystaniu biogazu w oczyszczalni ścieków wyraźnemu zmniejszeniu ulegają: oddziaływanie na środowisko, wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i emisja gazów cieplarnianych. 2124 92/11(2013) Dr inż. Dorota BURCHART-KOROL w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W 2004 r. otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie była adiunktem w latach 2004-2011. Od 2012 r. jest kierownikiem Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii [...]

Cost-efficiency of hydrogen production based on ex-situ gasification of bituminous coal Efektywność kosztowa produkcji wodoru w procesie opartym o naziemne zgazowanie węgla kamiennego DOI:10.12916/przemchem.2014.2232


  Cost-efficiency with sensitivity anal. of H2 prodn. based on coal gasification was carried out for 2 variants of the technol. based on bituminous coal either equipped with a CO2 sequestration (CCS) unit or without it. Life cycle costing anal. was performed. Cost of purchasing of CO2 emission allowances (variant without CCS) and investment costs (variant with CCS) were crucial factors for the H2 prodn. cost-efficiency. Przedstawiono efektywność kosztową technologii GE (General Electric Energy) naziemnego zgazowania węgla kamiennego, której produktem końcowym jest wodór. Technologię analizowano w wariancie bez i z zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon capture and storage). Ocenę efektywności kosztowej wybranej technologii przeprowadzono na podstawie analizy kosztu cyklu życia LCC (life cycle costing). Wyznaczono dynamiczny koszt jednostkowy DGC (dynamic generation cost), który przedstawia techniczny koszt uzyskania 1 Mg wodoru. W celu kompleksowej oceny inwestycji związanej z badaną technologią wykonano analizę wrażliwości uzyska-nych wskaźników efektywności kosztowej na zmianę wartości takich czynników, jak nakłady inwestycyjne, stopa dyskontowa, cena węgla, cena praw do emisji CO2 i stopień zagospodarowania odpadów. Jednym z podstawowych celów krajowej polityki energetycznej do 2030 r. jest dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, rozumiana jako zróżnicowanie kierunków ich dostaw1). Dywersyfikacja oznacza również zróżnicowanie technologii wytwórczych. Polska posiada znaczne zasoby węgla kamiennego, który stanowi podstawowe paliwo wykorzystywane w krajowej energetyce. Energetyczne wykorzystanie węgla wiąże się z emisją znacznych ilości zanieczyszczeń, m.in. ditlenku węgla. Czynniki te wpływają na rozwój nowych, czystych technologii opartych na węglu. Rozwój czystych technologii węglowych związany jest nie tylko z polityką proekologiczną, ale również z możliwością zwiększenia efektywności ekonomicznej proce[...]

 Strona 1