Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Marian KAMPIK"

Stanowisko do wzorcowania termicznych przetworników wartości skutecznej napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano zautomatyzowane stanowisko służące do wzorcowania termicznych przetworników wartości skutecznej napięcia przemiennego z przedziału od 0,5 V do 1000 V w paśmie częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz z niepewnością typu A rzędu 0,2 V/V. Opisane stanowisko stanowi przyczynek do modernizacji polskiego państwowego wzorca napięcia przemiennego. Abstract. An automated system for calibration of thermal voltage converters (TVCs) is described in the paper. The system operates over a frequency range from 10 Hz to 1 MHz, covering the voltage range from 0.5 to 1000 V. The system is able to calibrate a TVC with A-type of uncertainty of the order of 0,2 V/V. The described calibration system is a contribution to the modernization of Polish national standard of AC voltage. ([...]

Measurement system for investigation and calibration of digital sources of low-frequency AC voltage

Czytaj za darmo! »

The paper presents an automated measuring system for investigation and calibration of digital sources of low-frequency (1 mHz - 1 kHz) sinusoidal AC voltage. In frequency range from 10 Hz to 1 kHz the system allows the calibration of these sources with four methods: thermal, integrating sampling, step and peak-to-peak with uncertainty attaining approximately 1 μV/V. In frequency range from 1 mHz to 10 Hz it is possible to calibrate sources with three methods: integrating sampling, step and peak-to-peak with uncertainty 1 μV/V or better. Streszczenie. W pracy przedstawiono zautomatyzowany system pomiarowy, przeznaczony do badań i wzorcowania cyfrowych źródeł napięcia przemiennego o małej częstotliwości. W paśmie częstotliwości od 10 Hz do 1 kHz system umożliwia wzorcowanie tych źródeł czterema metodami z niepewnością rzędu 1 μV/V. (System pomiarowy do badań i wzorcowania cyfrowych źródeł napięcia przemiennego o małej częstotliwości). Keywords: AC voltage standard, thermal converter, calibration, digital signal synthesis. Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, termiczny przetwornik wartości skutecznej, wzorcowanie, cyfrowa synteza sygnału. Introduction Digital sources of low-frequency AC voltage (DSS) play an important role in modern metrology. They are used in impedance measurements [1], investigation and calibration of thermal voltage converters (TVC) [2], quantum AC voltage standards [3] and standards of AC power [4]. Digital sources of AC voltage are particularly useful at frequencies below 10 Hz, where the AC-DC transfer difference of the TVC is too high. In many cases they can replace the expensive quantum AC voltage standards based on Josephson effect [5]. DSS digitally synthesizes a sinusoidal signal with very stable RMS voltage from approximately 0.5 V to approximately 10 V in frequency range from approximately 0.01 Hz to approximately 1 kHz. The shape of the signal generated by the source is close to a[...]

Przenośny analizator właściwości akustycznych pomieszczeń i obiektów otwartych

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W pracy zaprezentowano koncepcję, konstrukcję oraz właściwości przenośnego analizatora, umożliwiającego badanie właściwości akustycznych nagłaśnianych pomieszczeń (sal koncertowych, audytoryjnych, budynków sakralnych itp.) oraz obiektów otwartych (stadiony, muszle koncertowe itp.) Mobilność urządzenia pozwala na analizę właściwości akustycznych w wybranych miejscach nagłaśnianego obiektu. Urządzenie dokonuje analizy widmowej sygnału akustycznego, który powstaje po doprowadzeniu do systemu nagłośnieniowego określonego sygnału testowego, np. szumu różowego, białego czy sygnału sinusoidalnego lub dowolnego sygnału, utworzonego przez użytkownika i zapisanego na karcie pamięci flash. Dodatkowo analizator realizuje pomiar czasu pogłosu pomieszczeń zamkniętych oraz wyznacza współczynnik zrozumiałości mowy (RASTI). Abstract. The paper presents the concept, structure and properties of a portable analyzer, allowing the study of the sound-profile of enclosed spaces (concert halls, auditorium, religious buildings, etc.) and open facilities (stadiums, concert shells, etc.) The portability of the analyzer allows for analysis of acoustic properties in selected locations of sound-reinforced object. The device performs a spectral analysis of the acoustic signal, which arises after connecting a particular test signal to the sound-reinforcement system, such as pink noise, white or a sinusoidal signal or an arbitrary signal, created by the user and stored on flash memory. In addition, the analyzer carries out the measurement of reverberation time and indoor sets rate speech intelligibility (RASTI). (The portable analyzer of acoustic properties of rooms and open facilities). Słowa kluczowe: analiza widmowa sygnału akustycznego, elektroakustyka, czas pogłosu, RASTI Keywords: spectral analysis of acoustic signal, electro-acoustics, reverberation time, RASTI Wstęp Idea opracowania przenośnego analizatora właściwości akustycznych pomieszczeń zamknięt[...]

Korekcja wpływu skończonej rozdzielczości przetwornika cyfrowo-analogowego na wartość skuteczną sygnału sinusoidalnego generowanego przez wzorcowe źródło napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono oryginalną metodę korekcji wpływu skończonej rozdzielczości przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A) na wartość skuteczną sygnału sinusoidalnego wytwarzanego przez cyfrowe źródło wzorcowego napięcia przemiennego. Proponowana metoda korekcji polega na dodaniu najmniej znaczącego bitu (LSB) do wybranych cyfrowych reprezentacji (próbek) wytwarzanego sygnału. Dzięki jej zastosowaniu można wykorzystać 16 - bitowy przetwornik C/A w celu generacji wzorcowego napięcia przemiennego z błędem wartości skutecznej mniejszym od 1 μV/V dla małej liczby próbek w okresie. Abstract. The paper presents an original method for correction of the impact of finite resolution of the digital to analog converter (DAC) on the effective (RMS) value of the sinusoidal signal produced by a digital source of the standard AC voltage. The proposed method involves adding a least significant bit (LSB) to the selected digital representations (samples) of the generated signal. The authors assumed that the relative RMS error of the signal generated with a small number of samples per period should be smaller than 1·μV/V for a 16-bit resolution DAC. (Correction of the impact of finite-resolution DAC to the value of the effective sinusoidal signal generated by the digital source of standard AC voltage) Słowa kluczowe: cyfrowa bezpośrednia synteza sygnału, wzorzec napięcia przemiennego, wartość skuteczna. Keywords: direct digital synthesis (DDS), AC voltage standard, effective value. Wstęp Bezpośrednia cyfrowa synteza sygnału sinusoidalnego (ang. Direct Digital Synthesis) polega na sekwencyjnym przetwarzaniu ciągu cyfrowych reprezentacji funkcji sinusoidalnej na napięcie przemienne za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A). Na wyjściu tego przetwornika otrzymuje się przebieg napięciowy o kształcie zbliżonym do sinusoidy, będący ekstrapolacją zerowego rzędu [1,2] lub interpolacją pierwszego rzędu [3,4,5] funkcji sinusoidalnej. Ciąg cyfro[...]

Wpływ jittera sygnału taktującego na wartość skuteczną cyfrowo syntetyzowanego przebiegu sinusoidalnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przestawiono model matematyczny i wyniki numerycznych obliczeń wpływu jittera sygnału taktującego przetwornik cyfrowoanalogowy (C/A) oraz cyfrowy oscylator harmoniczny (ang. Numerically Controlled Oscillator, NCO) na względne odchylenie standardowe wartości skutecznej sygnału generowanego przez cyfrowe źródło wzorcowego napięcia przemiennego. Zaproponowany model symulacyjny umożliwia obliczenie maksymalnej wartości jittera sygnału taktującego (wyrażonego poprzez jego odchylenie standardowe), wymaganego dla osiągnięcia założonej niepewności wytwarzanego przez źródło napięcia. Z przeprowadzonych obliczeń numerycznych wynika, że dla jittera o odchyleniu standardowym mniejszym od 100 ps względne odchylenie standardowe wartości skutecznej napięcia wytwarzanego przez cyfrowe źródło napięcia przemiennego jest rzędu 0,1 μV/V lub mniejsze. Abstract. The paper contains the mathematical model and results of numerical simulations of the influence of the jitter of the clock signal driving the digital-to-analog converter (DAC) and Numerically Controlled Oscillator (NCO) on the relative standard deviation of effective value of the sinusoidal voltage generated by the digital source of standard AC voltage. The proposed simulation model helps to calculate maximal jitter of the clocking signal (expressed by its standard deviation) required for attaining a supposed uncertainty of the AC voltage generated by the DSSACV. Numerical calculations show, that for the jitter of standard deviation lower than approximately 100 ps the standard deviation of the AC voltage generated by the DSSACV is of the order of 0,1 μV or lower. (Effect of the clock signal jitter on the effective value of the digitally synthesized sinewave) Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, jitter, wartość skuteczna, cyfrowa synteza sygnału. Keywords: AC voltage standard, jitter, effective value, digital signal synthesis. Wstęp Cyfrowa synteza przebiegu sinusoidalnego odgr[...]

Matematyczny model wzorca napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono matematyczny model termicznego wzorca napięcia przemiennego, który ma pełnić rolę wzorca pierwotnego w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz. Opracowany model umożliwia optymalizację konstrukcji wzorca oraz oszacowanie wpływu podstawowych parametrów konstrukcyjnych i stałych materiałowych na wartość różnicy transferowej wzorca. Abstract. The paper presents a mathematical model of the thermal AC voltage standard, which is intended to serve as the primary standard of AC voltage in frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The developed model allows optimization of the design and assessing the impact of basic design parameters and material constants on the ac-dc difference of the standard. (Mathematical model of the AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej, wartość skuteczna. Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter, effective value. Wstęp W zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz najczęściej wykorzystywaną metodą odtwarzania wzorcowej wartości skutecznej napięcia przemiennego jest transfer AC-DC, polegający na porównaniu wartości skutecznej napięcia przemiennego ze znaną wartością napięcia stałego. W transferze AC-DC wykorzystuje się termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) [1]. Podstawowym parametrem metrologicznym, charakteryzującym TPWS, jest różnica transferowa: (1) DC AC DC AC DC u U U U P P     , gdzie: UAC - wartość skuteczna napięcia przemiennego, UDC - wartość wzorcowego napięcia stałego, PAC oraz PDC - wartości mocy Joule’a, wydzielanych na grzejniku przetwornika po podaniu na jego zaciski napięcia odpowiednio: UAC oraz UDC. W niniejszej pracy przedstawiono matematyczny model wzorca napięcia przemiennego, który umożliwia wyznaczenie jego różnicy transferowej w oparciu o wymiary geometrycz[...]

Wpływ parametrów konstrukcyjnych na różnicę transferową wzorca napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy wpływu parametrów konstrukcyjno-materiałowych wzorca napięcia przemiennego o napięciu nominalnym 3V na wartość jego różnicy transferowej w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz. We wzorcu wykorzystano jednozłączowy termiczny przetwornik wartości skutecznej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania budżetu niepewności wzorca. Abstract. The paper presents an analysis of the impact of construction and material parameters on the AC-DC difference of the AC voltage standard of 3V nominal voltage in the frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The single junction thermal rms converter is used in the standard. The results will be used to calculate the uncertainty budget of the standard. (Influence of design parameters on the AC-DC difference of the AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej, wartość skuteczna. Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter, effective value. Wstęp W zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz najczęściej wykorzystywaną metodą odtwarzania wzorcowej wartości skutecznej napięcia przemiennego jest transfer AC-DC, wykorzystujący termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) [1, 2]. Podstawowym parametrem metrologicznym, charakteryzującym TPWS, jest różnica transferowa. W ramach kompleksowych prac, których celem jest zbudowanie etalonu napięcia przemiennego opracowano model matematyczny takiego wzorca, przedstawiony w [3]. Wykorzystano w nim jednozłączowy TPWS o małym błędzie rewersji. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjno - materiałowych termicznego wzorca napięcia przemiennego na jego różnicą transferową. Analiza została przeprowadzona dla wzorca o nominalnym napięciu wejściowym UN = 3V. Konstrukcja wzorca Wzorzec został zaprojektowany na zakres napięcia od 1,5 V do 3 V. Wykorzystuje on komercyjnie produkowane jednozłączowe TPWS o bł[...]

Etalon napięcia przemiennego DOI:10.12915/pe.2014.11.07

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zakres prac związanych z opracowaniem pierwotnego wzorca napięcia przemiennego. Przedstawiono realizację wzorca pierwotnego złożonego z zestawu termicznych przetworników wartości skutecznej, utrzymywanego w Laboratorium Wzorców ACDC Politechniki Śląskiej. Abstract. The scope of work related to the development of the primary AC voltage standard is discussed in the article. The paper presents the realization of the primary AC voltage standard made of a set of thermal converters maintained in the Laboratory of AC-DC Standards at Silesian University of Technology (Primary AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter doi:10.12915/pe.2014.11.07 Wstęp Pomimo dynamicznego rozwoju kwantowych wzorców napięcia przemiennego w dalszym ciągu w najdokładniejszych wzorcach napięcia przemiennego wykorzystywane są termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) i specjalizowane, zautomatyzowane stanowiska wzorcujące. W ramach projektu rozwojowego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy R01003010), w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano i zbudowano wzorzec pierwotny napięcia przemiennego, którego właściwości metrologiczne nie muszą być określane przez wzorcowanie w NMI1 innego państwa. Niezbędna jest jedynie interkomparacja z wzorcami zagranicznymi, mająca na celu uwiarygodnienie wyników. Jest to postępowanie rutynowe, stosowane przez NMI i laboratoria współpracujące o najwyższym poziomie w hierarchii wzorców. Ogólna charakterystyka etalonu Etalon jest złożony z 26 wzorców, które pokrywają zakres napięcia przemiennego od 0,5 V do 1000 V oraz pasmo częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz (rys.1). Rys.1. Widok fragmentu zestawu wzorców napięcia przemiennego We wzorcach wykorzystano jedno2 - [...]

Bilateralne porównanie termicznych wzorców napięcia przemiennego DOI:10.15199/48.2018.11.15

Czytaj za darmo! »

Porównania wzorców, utrzymywanych w różnych laboratoriach, pozwalają, między innymi, na wykrycie ich błędów systematycznych. W 2018 roku dokonano w Laboratorium Wzorców AC-DC Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEIA) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach porównania termicznego przetwornika wartości skutecznej (TPWS) o nominalnym napięciu wejściowym 2 V, wchodzącego w skład państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar (GUM) w Warszawie z pierwotnym wzorcem o nominalnym napięciu wejściowym 3 V, zbudowanym i utrzymywanym w KMEiA. Jednym z celów przedstawionego w niniejszym artykule porównania było sprawdzenie możliwości wyeliminowania konieczności wzorcowania polskiego państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego w zagranicznym narodowym instytucie metrologicznym (ang. National Measurement Institute, NMI). Byłoby to możliwe, gdyby opracowany w KMEIA wzorzec pierwotny został uznany za wzorzec państwowy, który byłby nadzorowany i utrzymywany przez GUM we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej lub gdyby Laboratorium Wzorców AC-DC KMEiA uzyskało status Instytucji Desygnowanej (ang. Designated Institution, DI). Wzorzec utrzymywany w GUM W skład państwowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w GUM, wchodzi między innymi komercyjny zestaw termicznych przetworników wartości skutecznej (TPWS) Holt Model 11 (Rys. 1). Zestaw ten składa się z zestawu trzech jednozłączowych TPWS o różnych nominalnych prądach wejściowych (2,5 mA; 5 mA i 10 mA) oraz szeregu rezystorów szeregowych (zakresowych), umożliwiających rozszerzenie nominalnego napięcia wejściowego przetworników od około 0,5 V do 1000 V oraz w paśmie częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz. W odróżnieniu od wzorca pierwotnego KMEiA, wzorce Holt Model 11 nie są wzorcami liczalnymi i wymagają cyklicznej kalibracji względem wzo[...]

Evaluation of the measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges DOI:10.12915/pe.2014.11.14

Czytaj za darmo! »

The paper presents a measurement system developed for determination of frequency characteristics of functional blocks used in precise automated AC impedance bridges. The paper presents the design assumptions, construction and results of investigation of the system detailing a range of tests necessary to assess its metrological properties. Streszczenie. Przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych bloków funkcjonalnych stosowanych w precyzyjnych automatycznych mostkach impedancji. Przedstawiono założenia, konstrukcję oraz wyniki badań systemu pozwalające ocenić jego podstawowe właściwości metrologiczne. (Ocena systemu pomiarowego do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych bloków funkcjonalnych stosowanych w mostkach prądu przemiennego). Keywords: measurement system, voltage ratio measurement, calibration. Słowa kluczowe: system pomiarowy, pomiar stosunku napięć,kalibracja. doi:10.12915/pe.2014.11.14 Introduction The increase of accuracy and bandwidth of modern instruments and measurement systems used for accurate AC measurements imposes high demands on metrological properties of their constituent functional blocks. Comprehensive study of metrological characteristics of these blocks are necessary to assess their suitability to achieve the goals. More and more frequently used approach to improve the accuracy and expand the range of systems used in accurate measurements is determination of the actual characteristics of their functional blocks or deviations from their nominal characteristics and using them in software algorithms controlling the measurement systems [1, 2, 3]. Such a method of improving the metrological characteristics of measuring instruments is very popular today. However, its implementation at the part per million uncertainty requires a comprehensive study of these blocks, including the determination of their stability over time and temperature. Such studies r[...]

 Strona 1