Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Kurant"

Z historii chemii - Dr Zbigniew Karol Porczyński (1919-1998)

Czytaj za darmo! »

Mijają trzy lata od śmierci dr. Zbigniewa K. Porczyńskiego, wybitnego polskiego chemika-wynalazcy, wielkiego patrioty i obywatela, który rozsławił imię Polski i wzbogacił jej dobra kulturalne.Dr Zbigniew Karol Porczyński urodził się 7 kwietnia 1919 r. w Warszawie; tutaj też zdaje w 1936 r. maturę. W 1939 r. kończy podchorążówkę w Ostrowie-Komorowie i jako oficer walczy we wrześniu 1939 r. Po[...]

Rys historyczny rozwoju SITPChem w latach 1927 - 1987 DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono historię rozwoju Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od początku jego istnienia do dziś. Scharakteryzowano poszczególne etapy działalności Stowarzyszenia.Początkową formą organizacyjną obecnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego był Związek Inżynierów Chemików utworzony na zebraniu organizacyjnym 28 listopada 1927 r. przez byłych wychowanków Politechniki Warszawskiej; 22 lutego 1930 r. organizację tę przekształcono w Ogólnopolski Związek Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili powstania Związek liczył 135 członków, a w 1939 r. - już ponad 1000 (liczba wszystkich inżynierów chemików zatrudnionych wówczas w kraju wynosiła ok. 2000). Związek zrzeszał chemików z wykształceniem politechnicznym oraz absolwentów uniwersytetów, którzy poświęcili się działalności przemysłowej. W pierwszych latach istnienia Związku zajmowano się tworzeniem podstaw organizacyjnych. Do 1937 r. powstało 6 okręgów: warszawski, śląski, lwowski, radomsko-kielecki, krakowski i poznańsko-pomorski, a w 1938 r. - okręg w Centralnym Okręgu Przemysłowym. W tym samym okresie powołano 9 sekcji fachowych skupiających członków Związku według ich zainteresowań zawodowych. Były to sekcje: przemysłu nieorganicznego, przemysłu organicznego, inżynierii chePRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/11(1987) micznej, materiałów wybuchowych, naftowa i materiałów pędnych, technologii surowców roślinnych i zwierzęcych, kształcenia chemików i prac badawczo-technicznych, metalurgii i hutnictwa oraz sekcja gazowniczo-koksownicza. Działalnością sekcji kierowała Rada Techniczna - organ Zarządu Głównego Związku, natomiast pracami w poszczególnych okręgach kierowały zarządy oddziałów. W myśl statutu tej pierwszej organizacji inżynierów chemików, działalnością Związku kierował Zarząd Główny powoływany przez zjazdy delegatów. Sprawy bardziej ogólne lub nie podlegające kompetencji Zarządu Głównego były rozstrzygane na dorocznych zjazd[...]

 Strona 1