Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY JAROSZEWICZ"

Badanie możliwości estymacji naprężeń szczątkowych na podstawie gradientu pola namagnesowania DOI:10.15199/148.2017.2.4


  W układach napędowych wielkowymiarowych wywrotek, eksploatowanych przy budowie dróg i w kopalniach odkrywkowych, szeroko stosowane są wielotarczowe sprzęgła mokre i hamulce cierne. Podstawowymi elementami roboczymi są tarcze cierne, które narażone są na duże naciski powierzchniowe i przegrzanie w wyniku wydzielania ogromnej ilości ciepła. W celu zapewnienia niezawodnej pracy tarcz ciernych konieczne jest wyeliminowanie naprężeń szczątkowych, które powstają podczas ich produkcji i które w wielu przypadkach są przyczyną wypaczenia i utraty płaskości powierzchni oraz prowadzą do przedwczesnej utraty możliwości skutecznego hamowania. Ponieważ tarcze wykonywane są z określonych gatunków stali sprężynowej - jako efektywną metodę kontroli w procesie produkcji proponuje się wykorzystanie zjawiska efektu magnetosprężystego. Przeprowadzone badania zależności gradientu pola namagnesowania szczątkowego od naprężeń rozciągających w próbkach pokazały złożony charakter ich zależności i ujawniły istotne zmiany tego wskaźnika w różnych punktach rozmieszczonych na powierzchni czołowej tarcz. Otrzymane wyniki potwierdzają, że zastosowanie opisanej w niniejszej pracy metody i przyrządu do badań naprężeń szczątkowych w tarczach hamulców i sprzęgieł jest celowe, gdyż znacząco poprawi jakość ich produkcji. Słowa kluczowe: tarcze cierne, hamulce wielopłytkowe mokre, dynamiczna stabilizacja, gradient pola namagnesowania szczątkowego, kontrola naprężeń szczątkowych.Na rys. 1 pokazano tarcze cierne, wykorzystywane w zespołach hamulcowych współczesnych pojazdów ciężarowych, stosowanych w kopalniach odkrywkowych. Tarcze o średnicy do 950 mm po raz pierwszy były wykorzystane w hamulcach wielotarczowych mokrych chłodzonych olejem (WTMH) przez producentów maszyn drogowych, takich jak: BielAZ (Białoruś), Rockwell, Caterpillar (USA), Komatsu (Japonia). Liczba tarcz w zespołach hamulcowych to zazwyczaj od 15 do 25. Na rys. 2 pokazano przekrój wzdłużny typowego [...]

Using the chosen quality management tools in SMED methodology - case study DOI:10.15199/148.2017.3.4


  The paper presents issues related to the reduction of changeover time of a CNC lathe in a manufacturing company using the SMED methodology. Implementation of this method enabled the reduction of changeover time, without committing to a significant investment. The paper presents also the different stages of implementation of the SMED concept, as well as the possibility of using Ishikawa diagram, enabling a thorough cause and effect analysis, and the Gantt diagram through which it is possible to control the implementation of the planned project. The work was completed with a summary with the key results of the changes. Słowa kluczowe: SMED (Single Minute Exchange of Die), changeover, Ishikawa diagram, Gantt diagram, CNC lat.Maintaining a manufacturing company in the market, indisputable means meeting the ever-changing needs of customers and hence the implementation of frequent and small orders and the production of several models of the same product. Changeover of machines has a huge impact on the achievement of these objectives, which is why the manufacturers are forced to seek new unconventional methods to shorten the time of this process [1, 2]. One of the most popular methods in recent times allowing for shorter changeover times of machines is SMED (Single Minute Exchange of Die) - fast changeover in minutes. Strategy of the quality management system in the SaMASZ company Since 1984 SaMASZ, a manufacturing company has been continuously investing in modern machine tools and professionally trained engineering staff. As a result, the company reached the status of the largest Polish and one of Europe’s leading manufacturers of equipment used in agriculture or municipal services and ploughs used for snow removal [3]. The quality in the company is understood as constant striving to offer products and services for all the needs and expectations of customers. At SaMASZ this objective is achieved through: - implementing high[...]

Zarządzanie jakością za pomocą wybranych narzędzi metody SMED - studium przypadku DOI:10.15199/148.2018.10.5


  Przetrwanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na konkurencyjnym rynku wymusza zwiększanie produktywności. Jednak bardzo często producenci, chcąc sprostać wymaganiom klientów, zmuszeni są do dywersyfikacji produkcji i skracania serii wyrobów, co może obniżać produktywność. W takim wypadku konieczna jest częstsza zmiana oprzyrządowania maszyn, czyli ich przezbrajanie. Każda operacja przezbrajania wydłuża proces produkcji i obniża wydajność Rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie opłacalności produkcji krótkich serii jest wdrożenie metodologii SMED (z ang. Single Minute Exchange of Die - wymiana tłoczników w pojedynczej liczbie minut). SMED jest elementem systemów zarządzania, takich jak Total Productive Maintenance czy Lean Manufacturing. W artykule pokazano zastosowanie metody SMED na przykładzie produkcji dysków i ślizgów do kosiarki w przedsiębiorstwie SaMASZ. Przedstawiona została także możliwość wykorzystania diagramu Ishikawy umożliwiającego przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo-skutkowej oraz wykresu Gantta, dzięki któremu możliwa jest kontrola realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka prasy korbowej SAMASZ 500T W produkcji elementów konstrukcyjnych kosiarki, takich jak dyski i ślizgi, stosuje się procesy tłoczenia i kształtowania z wykorzystaniem prasy korbowej. Jedną z pras, stosowanych w przedsiębiorstwie SaMASZ, jest prasa korbowa 500 ton (rys. 1). Na niej dokonywana jest produkcja dysków oraz ślizgów [1]. Dane techniczne prasy korbowej 500 ton: - obszar roboczy: odległość między prowadnicami - stójkami - 400 mm, - odległość od stołu roboczego do stempla - 390 mm, - odległość od stołu roboczego do stempla - 590 mm, - powierzchnia robocza stołu ma wymiar 1500 x 600 mm, - minimalny ruch stempla - 20 mm, - maksymalny ruch stempla - 160 mm, - droga wyrzutnika - 80 mm, - minimalna liczba ruchów - 40/min, - maksymalna liczba ruchów - 80/min, - 4 sztuki kanałków mocujących typu T22, 35 ORGANIZ[...]

 Strona 1