Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Bilska"

Straty żywności w przetwórstwie spożywczym DOI:10.15199/65.2018.1.5


  Obecnie nie istnieje jedna, powszechnie przyjęta definicja takich pojęć jak straty żywności i marnotrawstwo żywności, która obowiązywałaby w europejskich czy krajowych ramach prawnych lub w publikacjach naukowych. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) za straty żywności uważa się zmniejszenie ogólnej masy żywności, która była przeznaczona do spożycia przez ludzi. Obejmuje ona ilość żywności, która początkowo była wyprodukowana na cele konsumpcyjne, jednak ostatecznie uległa naturalnym ubytkom masy (np. wysychaniu), zepsuciu lub została wykorzystana w innym celu (np. do produkcji biopaliwa, kompostu, pasz). Do strat nie wlicza się natomiast części niejadalnych (np. kości, łupiny) oraz surowców i produktów pierwotnie wytworzonych na cele niekonsumpcyjne (pasza, biokomponenty, bioenergia, surowce i materiały opakowaniowe itd.). Oprócz strat żywności mowa jest również o marnotrawstwie żywności rozumianym jako ubytki w masie żywności powodowane przez konsumentów (gastronomia, gospodarstwa domowe), a wynikające z ich upodobań, zachowań i oczekiwań wobec żywności [5]. Organizacja FAO szacuje, że straty żywności lub ilości marnotrawionej żywności sięgają na całym świecie około jednej trzeciej żywności produkowanej na cele spożywcze, czyli blisko 1,3 mld t rocznie. Obecnie dostępnych jest niewiele danych dotyczących strat w przetwórstwie, które dodatkowo są rozbieżne. Zgodnie z szacunkami Eurostatu na etapie przetwórstwa w Europie marnuje się prawie 35 mln t żywności, natomiast w Polsce - ponad 6,5 mln t żywności rocznie [5]. Szacunki Institute for Technology Assessment and Systems Analysis wskazują, że udział przetwórstwa w łącznej ilości marnotrawionej żywności w Polsce wynosi 14% [11]. Zdaniem Mogensena i wsp. [6] przetwórstwo żywności w minimalnym stopniu przyczynia się do strat żywności. Straty żywności, która mogłaby być przeznaczona do konsumpcji, oszacowan[...]

Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności DOI:10.15199/65.2016.11.2


  Temat strat i marnotrawstwa żywności pojawia się w wielu opracowaniach naukowych, m.in. jako problem społeczny, gospodarczy, środowiskowy oraz etyczny. Dane FAO wskazują, że nawet 1/3 ogółu wyprodukowanej i znajdującej się w obrocie żywności nie zostaje spożytkowana zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Jest to bardzo niepokojące i dotyczy całego łańcucha żywnościowego "od pola do stołu", tj.od produkcji pierwotnej do ostatecznej konsumpcji w gospodarstwach domowych. Jeden z trzech produktów zakupionych przez konsumenta na ogół ulega zmarnowaniu. Podejmowane są więc liczne działania, których celem jest ograniczenie strat. Jednym z rozwiązań jest model MOST, łączący możliwość ograniczenia marnotrawstwa żywności w Polsce ze wsparciem osób najbardziej potrzebujących.Marnotrawstwo żywności dotyczy "żywności konsumpcyjnej z wyłączeniem części niejadalnych, która nie została spożyta przez człowieka oraz żywności przeznaczonej na cele nieżywnościowe" [3]. Istotne jest rozróżnienie pomiędzy odpadami żywnościowymi możliwymi do uniknięcia oraz odpadami, które nie są możliwe do uniknięcia, a stratami żywności. Odpady żywnościowe klasyfikowane jako pochodne żywności, nieprzeznaczane do konsumpcji (np. skórka i rdzeń owoców, pestki, owocnie, liście warzyw, skóra i kości zwierząt), nie są zaliczane do strat [4]. Zdecydowana większość odpadów żywnościowych możliwych do uniknięcia dotyczy tej części żywności, która była pełnowartościowa, ale nastąpiły w niej nieodwracalne zmiany (np. pleśnienie, gnicie, wysuszenie) wskutek niedotrzymania warunków i parametrów prawidłowego procesu technologicznego, przechowywania żywności lub dystrybucji. Dotyczy to także produktów, których opakowanie zostało uszkodzone (np. w czasie transportu) oraz produktów, których termin przydatności do spożycia dobiega końca [12]. W tej sytuacji można mówić o stratach żywności zarówno w ujęciu gospodarczym (ekonomicznym), jak i społecznym. Marnotrawstwo je[...]

 Strona 1