Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz PIEJA"

Projektowanie i wdrażanie systemów symulacji w zakładach przemysłowych DOI:10.15199/24.2017.6.1


  1. Wprowadzenie. Ciągły rozwój nowych technologii, konkurencja na rynku, czy też dążenie do ciągłej poprawy jakości produktów wymusza poszukiwanie rozwiązań wspomagających procesy decyzyjne na etapie przygotowania produkcji. Aktualnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego zakładu przemysłowego, w którym na etapie projektowania, czy też produkcji, można pominąć korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych systemów wspomagających projektowanie i procesy decyzyjne. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich obejmuje symulację, walidację i optymalizację produktów, procesów oraz narzędzi produkcyjnych, praktycznie w każdej dziedzinie inżynierii. Pojęcie "symulacja komputerowa" jest często łączone z modelem matematycznym danego zjawiska oraz jego rozwiązaniem w kontekście opisu zjawisk zachodzących w trakcie trwania rzeczywistych procesów przemysłowych. Sam model matematyczny jest często zbiorem kilku modeli składowych, z których każdy odnosi się do przynajmniej jednej wielkości fizycznej, opisanej równaniem różniczkowym. W połączeniu z warunkami brzegowymi tak złożony problem może zostać rozwiązany wyłącznie przy zastosowaniu zaawansowanych metod numerycznych. Ciągły rozwój technik komputerowych doprowadził do powszechnego dostępu do profesjonalnych systemów symulacji. Jakość uzyskiwanych wyników symulacji zależy od dwóch głównych czynników: jakości oprogramowania oraz doświadczenia użytkownika. W przypadku pierwszego czynnika istotnym aspektem jest dokładność przyjętego modelu matematycznego i metody jego rozwiązania. W przypadku drugiego czynnika istotnym jest poprawny dobór warunków brzegowych i początkowych procesu, oraz odpowiedni dobór parametrów które sterują działaniem modelu numerycznego. Brak doświadczenia użytkownika w zakresie oceny przebiegu symulacji prowadzi często do uzyskania wyników o bardzo niskiej jakości. Symulacje komputerowe wymagają również głębokiej wiedzy z zakresu modelowanego procesu[...]

Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599


  Przy ocenie odkształcalności blach najczęściej korzysta się z wyznaczania wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego oraz współczynnika anizotropii właściwości plastycznych. Badania eksperymentalne blach z różnych materiałów wykazały zasadnicze różnice ich odkształcalności, określane jako "typu mosiądz" oraz "typu stal", przejawiające się brakiem lub wyraźną zależnością poziomu odkształceń granicznych od stanu odkształcenia. W pracy zawarte są wyniki badania właściwości mechanicznych w próbie jednoosiowego rozciągania oraz krzywych odkształcalności granicznej (KOG) w teście wg Marciniaka z płaskim stemplem, dla blachy ze stopu AMS 5599. Przepro- wadzono obliczenia przebiegu krzywej odkształcalności granicznej przy pomocy różnych metod - wyniki obliczeń porównano z wynikami eksperymentu. The formability of sheet metal has frequently been expressed by the value of strain hardening exponent and plastic anisotropy ratio. However experimental studies of formability of various materials have revealed basic differences in behaviour, such as the “brass-type" and the “steel- type", exhibiting respectively, zero and positive dependence of forming limit on the strain ratio. In this study mechanical properties and the Forming Limit Diagram of the AMS 5599 sheet metal was determined using uniaxial tensile test and Mar ciniak’s flat bottomed punch test respectively. Different methods were used for the FLD calculation - results of these calculations were compared with experi mental results. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, umocnienie odkształceniowe, anizotropia plastyczna Key word: forming limit, strain hardening, plastic anisotropy.1. Wprowadzenie. W technologicznych procesach plastycznego kształtowania blach mamy do czynienia z różnymi stanami odkształcenia w poszczególnych obszarach wytłoczek, co niejednokrotnie sprawia trud- ności przy ocenie zdolności materiału do przejmowa- nia zadawanych odkształceń bez [...]

The development of metal spinning - new opportunities and possibilities DOI:10.15199/28.2016.5.8


  Metal spinning is a forming process known since ancient times. However on an industrial scale it is used from the beginning of the twentieth century. Thanks to the technology it is possible to obtain complex axisymmetric shapes with excellent mechanical and surface properties. It is a promising forming technology that is becoming more popular especially in advanced application such as aircraft industry. It has a lot of advantages; among others it allows shaping the material properties in a larger extent than the commonly used metalworking methods. Furthermore since 2001 for the first time laser assisted heating was used in the process enhancing it even further. The article presents the metal spinning technology and its current developments. Additional practical aspects were described in the research and underlined by the authors. The last paragraph concerns sample results of mechanical tests carried out on the fabricated elements that show the possible application of the method particularly in the aircraft industry. The hardness of the cold formed element increased more than twice after 70% reduction in cross section in a single tool movement. In the longer term perspective laser assisted metal spinning could reduce the costs and improve the properties of the currently used aircraft engine parts by eliminating intermediate annealing. Key words: metal spinning, shear forming, aircraft materials, Inconel 625.1. INTRODUCTION The process for metal spinning has been known since ancient times. In its kinetics, the process is derived from craft techniques used in pottery. The rotary element is formed by the pressure of the tool (rollers) rotating around its own axis, reproducing the final shape of the product on the mandrels (rotating form). Processing is continuous; its advantage is the possibility of forming complex axisymmetric shapes. Additionally, a large number of control parameters allow for a wide scope in controlling not only the dimensi[...]

 Strona 1