Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY WIEDERMANN"

Characterization of ultrafine grain Cu structure by using EBSD technique

Czytaj za darmo! »

The result of severe plastic deformation (SPD) is the crystal fragmentation of the material to an ultrafine or even nanograined dimension with large misorientation between grains. (In SPD deformed structures the refined grains can be regarded rather as ultrafinegrained where the crystallite size is between 100 and 1000 nm). Therefore, it is essential to clarify whether the grain boundaries of the obtained ultrafine grains are high- or low-angle. Ultrafine grains should be distinguishable from subgrains because the difference in misorientation of the boundaries largely affects the properties of the materials, such as strength, toughness, superplasticity, etc. [1÷3]. The present work was aimed to investigate the new fine grain structure formation in Cu during multi-axis compressio[...]

Wpływ przeróbki plastycznej na zimno w procesie wytwarzania supercienkich taśm ze stali X6Cr17 na ich właściwości mechaniczne i strukturę


  W artykule przedstawiono wpływ przeróbki plastycznej na zimno w procesie wytwarzania supercienkich taśm ze stali X6Cr17 w warunkach przemysłowych Przeróbki Plastycznej na Zimno - Baildon Sp. z o. o. na ich właściwości mechaniczne i strukturę. Supercienkie taśmy ze stali odpornych na korozję o grubościach ≤ 0,1mm stosowane są m. in. na wkładki do taśm z tworzyw sztucznych stosowanych do oznakowania podziemnej infrastruktury przesyłowej. Właściwości mechaniczne taśm ze stali X6Cr17 wyznaczono w statycznej próbie rozciągania. Badania struktury taśm wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego z wykorzystaniem metody EBSD. Wzrost odkształcenia taśm istotnie wpływa na wzrost granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie. Granica plastyczności supercienkiej taśmy w stanie utwardzonym jest ponad trzykrotnie wyższa w porównaniu do taśmy w stanie wyżarzonym przed odkształcaniem. Równolegle ze wzrostem odkształcenia następują zmiany w strukturze prowadzące do przekształcania się granic wąskokątowych w granice szerokokątowe. The impact of cold plastic deformation in manufacturing processes of superthin strips made of X6Cr17 steel in industrial conditions of Przeróbka Plastyczna na Zimno - Baildon Sp. z o.o. on its mechanical properties and structure has been described in the paper. Super thin ≤ 0.1mm thick strips made of stainless steels are used, among other applications, as insert to tapes of plastic materials applied for marking the underground transmission infrastructure. Mechanical properties of the strips made of X6Cr17 were determined using the static tensile test. Structure research was performed using both the light microscope and the scanning electron microscope equipped with EBSD detector. The increase of strain of sheets influences strongly the growth of yield strength and tensile strength. The yield strength of the super thin sheet in hardened state is over three times higher than i[...]

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię i strukturę taśm stalowych przeznaczonych na piły taśmowe


  W artykule przedstawiono wpływ międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię, strukturę i właściwości użytkowe taśm ze stali C75 pod kątem zastosowania ich na piły taśmowe. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku zastosowania opracowanych parametrów końcowej obróbki cieplnej uzyskano właściwości mechaniczne spełniające wymagania stawiane piłom taśmowym. Końcowa mikrostruktura w zależności od temperatury odpuszczania złożona jest z odpuszczonego martenzytu lub sorbitu. Taśmy spełniają również wymagania związane ze stanem powierzchni oraz płaskością bez efektu korytkowatości. The paper presents the effect of in process and final heat treatment on mechanical properties, structure, and functional properties of C75 steel strip with regard to their use for band saws. The carried out tests revealed that application of the developed heat treatment parameters, the mechanical propertiesof steel strips meet the requirements for band saws. Depending on the tempering temperature, the final microstructure consists of tempered martensite or sorbite. The strips also meet the requirements related to surface condition and flatness with no crossbow effect. Słowa kluczowe: taśma zimnowalcowana, stal C75, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: cold-rolled strip, steel C75, heat treatment, mechanical properties, microstructure.Wstęp. Piły taśmowe do drewna wykonywane są głównie ze stali narzędziowych poprzez nacinanie zę- bów i zgrzewanie końców bezpośrednio na materiale dostarczonym przez wytwórcę taśm. Wytwórca taśmy, poprzez odpowiednią przeróbkę plastyczną oraz obrób- kę cieplną, doprowadza do uzyskania przez materiał taśmy właściwych parametrów wytrzymałościowych, wymaganych dla gotowych pił taśmowych. Taśmy powinny charakteryzować się wysokim stopniem pła- skości, bez korytkowatości oraz jasną i błyszcząca powierzchnią. Piły taśmowe ze względu na warunki eksploatacji powinny być s[...]

 Strona 1