Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Popielski"

Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie wodnym -seminarium hydrotechniczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie wodnym było przedmiotem seminarium hydrotechnicznego zorganizowanego przez: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z Przedsiębiorstwem Realizacyjnym INORA Sp. z o. o. przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej oraz firmy NeoStrain Sp. z o.o., a także firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. i EFB Partner Jerzy Kruczyński. Będący jedną z głównych atrakcji seminarium pokaz terenowy odbył się nad brzegiem Wisły, na terenie piaskarni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Sem[...]

Deformacje filtracyjne gruntów - klasyfikacja DOI:


  W oda filtrująca przez grunt - podłoże obiektu budowlanego lub elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych wykonane z gruntu - oddziałuje na szkielet gruntowy i może powodować zmiany ułożenia poszczególnych ziaren i cząstek gruntu względem siebie, tj. zmiany struktury gruntu. Deformacje fazy stałej gruntu (szkieletu gruntowego) spowodowane działaniem sił filtracji nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [5]. Powstawanie deformacji filtracyjnych i ich rozwój są na ogół bardzo złożone i zależą od wielu czynników. Dlatego też deformacje filtracyjne w czystej postaci można zaobserwować bardzo rzadko. Deformacje filtracyjne mogą mieć różne przyczyny, przy czym w literaturze przedmiotu nie rzadko deformacjami filtracyjnymi nazywa się ich czynnik sprawczy, jedno określenie dotyczy różnych procesów lub zjawisk albo ten sam proces lub zjawisko nazywane są w różny sposób. Spotyka się różne określenia deformacji filtracyjnych. Do najczęściej używanych należą: wyparcie, kurzawka, przebicie hydrauliczne, sufozja, erozja, kolmatacja, z których trzy ostatnie często są dodatkowo opisywane przymiotnikami: wewnętrzna, zewnętrzna lub kontaktowa. Problemy klasyfikacji deformacji filtracyjnych są ściśle związane z problemami terminologii. Dlatego też zawartość i struktura wszystkich istniejących obecnie klasyfikacji deformacji filtracyjnych zależy od rozumienia terminu przez autora opisującego dany problem. Autorzy artykułu podjęli się przeanalizowania i uporządkowania (usystematyzowania) dostępnych w literaturze klasyfikacji deformacji filtracyjnych. Analiza została oparta na przebiegu zjawisk fizycznych, prowadzących do deformacji filtracyjnych oraz ich opisach i definicjach funkcjonujących - w pierwszej kolejności - w literaturze polskiej, a następnie w literaturze obcej. Analizie poddano publikacje wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami deformacji filtracyjnych w Rosji: VNII VODGEO[...]

Wykorzystanie modeli numerycznych w eksploatacji budowli piętrzących

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę wykorzystania wyników modelowania metodą elementów skończonych (MES) pracy konstrukcji zapory betonowej dla potrzeb modernizacji sieci kontrolnej. Został omówiony scenariusz obliczeń, tarowanie modelu numerycznego na podstawie analizy wstecz i analizy wyników. Do obliczeń wykorzystano dane z obserwacji przemieszczeń na rzeczywistym obiekcie hydrotechnicznym.Modelowan[...]

Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu DOI:10.15199/33.2018.02.03


  za- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: pawel.popielski@pw.edu.pl DOI: 10.15199/33.2018.02.03 Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW1)*) dr inż. Krzysztof Radzicki2) mgr inż. Adam Kasprzak1) Rys. 1. Typowe schematy nieszczelności wykopu oraz scenariuszy rozwoju procesu erozyjnego [7]: 1 - kierunek filtracji wody przeciekającej przez obudowę lub dno wykopu; 2 - strefa możliwego wystąpienia erozji, powodująca rozluźnienie i zmianę parametrów lub wręcz powstanie pustki w gruncie; (A) - przeciek przez ściany obudowy; (B i C) - nieszczelności przesłony poziomej; (D) - nieszczelność przez warstwę gruntu w podłożu; (E) - przeciek po obrysie konstrukcji - uprzywilejowana droga filtracji; (F) - przeciek spowodowany spiętrzeniem wody przez wykonaną obudowę wykopu; (G) - scenariusz rozwoju procesu erozyjnego w pewnej odległości od wykopu w konsekwencji zaistnienia przecieku - proces erozji wewnętrznejmoże zaistnieć nawet w znaczącej odległości od wykopu 15 Infrastruktura i budownictwo podziemne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2018 (nr 546) topieniem wykopu; deformacją obudowy wykopu; zniszczeniem dna wykopu; awarią obudowy wykopu; zmianą warunków wodno- gruntowych otoczenia wykopu i warunków posadowienia sąsiadujących budowli; osiadaniem gruntu poza obudową wykopu; zapadnięciem gruntu [5]. Możliwe konsekwencje tych zdarzeń to z kolei:wydłużenie czasu budowy; naprawa i/lub koniecznośćwykonania wzmocnienia obudowy wykopu; przeprojektowanie wykonywanej budowli ze względu na zmiany zaistniałe w podłożu gruntowymwokół wykopu. Natomiast odkształcenia gruntu na zewnątrz wykopu mogą uszkodzić okoliczne budynki lub infrastrukturę podziemną i prowadzić do procesów odszkodowawc[...]

 Strona 1