Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ JANAS"

Ocena możliwości usuwania metali z sorbentu Cr-Cu-Ag/węgiel aktywny poprzez utlenianie mieszaniną H2O2/O3


  Sorbent Cr-Cu-Ag/węgiel aktywny mający zastosowanie w sprzęcie ochrony dróg oddechowych traci swoje właściwości w wyniku starzenia podczas przechowywania. Jego zagospodarowanie poprzez spalanie lub składowanie, ze względu na zawarte w nim szkodliwe metale ciężkie, może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Sorbent zawierający mieszaninę kilku kompleksowych związków metali, które są szczególnie trudne do usunięcia w procesie ługowania nie pozwala na utylizację również tym sposobem. W pracy zastosowano mieszaninę nadtlenku wodoru z ozonem do usuwania metali z sorbentu. Efekty traktowania czynnikiem utleniającym zestarzonego sorbentu Cr-Cu-Ag oceniono poprzez określenie zmian struktury porowatej opierając się na izotermie adsorpcji azotu w temp. 77,4 K oraz rozkładzie zawartości metali ciężkich na przełomach granulek sorbentu metodą SEM/EDS. The Cr, Cu and Ag-impregnated activated C was treated with H2O2 (concn. 2.5 g/L) and O3/O2 mixt. at 20°C for 1 h, washed with H2O, dried at 110°C and studied for porosity by N2 adsorption and for metal content by energy-dispersive spectrometry. Only partial removal of the metals was achieved. aAkademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; bWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Bronisław Buczeka, Andrzej Świątkowskib,*, Andrzej Janasa Ocena możliwości usuwania metali z sorbentu Cr-Cu-Ag/węgiel aktywny poprzez utlenianie mieszaniną H2O2/O3 Assessment of possibilities for removing Cr, Cu and Ag from activated carbon by oxidation with an H2O2/O3 mixture Prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIĄTKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 06/2011, str. 1237. Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, tel.: (22) 683-95-61, fax: (22) 683-95-82, e-mail: a.swiatkowski@wp.pl Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław BUCZEK w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. O[...]

Anodowe właściwości niklu w metanolowych roztworach LiClO4

Czytaj za darmo! »

Mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych środowiskach organicznych nie jest tak dobrze opisany, jak mechanizm roztwarzania tego metalu w roztworach wodnych. Szczególnie niewiele poświęcono miejsca w literaturze mechanizmowi anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych alkoholowych roztworach elektrolitów [1÷6]. Poznanie tego mechanizmu jest bardzo ważne, gdyż nikiel i jego tlenek NiO są materiałami powszechnie stosowanymi w produkcji katalizatorów utleniania związków organicznych [7÷9]. Poza tym produkty anodowego roztwarzania niklu w roztworach alkoholowych - alkosylany niklu - mogą być prekursorami tlenku niklu [10]. Metanol podobnie jak woda, należy do grupy rozpuszczalników aprotycznych, ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem: 2CH3OH CH3OH2 CH O + Û + 3 - (1) Właściwościami jest zbliżony do wody, dlatego zachowanie się metali w jego środowisku powinno być podobne do zachowania się metali w środowisku wodnym. Polarna cząsteczka metanolu adsorbuje się na powierzchni metalicznej i w zależności od zawartości wody w alkoholu powstają różne produkty elektrokatalitycznego rozkładu metanolu [4]. Grupa OCH3 pełni analogiczną rolę do grupy OH i zakłada się, że grupy metoksylowe, adsorbując się na powierzchni metalicznej, tworzą z nią kompleks M(MOCH3)ad [4]. Metoksylacja powierzchni prowadzi do jej pasywacji w zakresie małych nadpotencjałów, zwykle do potencjału utleniania metanolu [4]. W niniejszej pracy badano elektrochemiczne zachowanie się niklu w bezwodnych roztworach CH3OH-LiClO4 w aspekcie udziału grup metoksylowych w pasywacji powierzchni niklu. Badania te miały na celu określenie mechanizmu tworzenia warstwy alkoksylowej oraz badanie jej stabilności w szerokim zakresie potencjałów. Część eksperymentalna Badania elektrochemiczne prowadzono na polikrystalicznych próbkach niklowych o czystości 99,99%. Próbki w formie dysku cięto z pręta i oprawiano w teflon. Pole powierzchni przekroju pracującej elektrody[...]

 Strona 1