Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Lucyna Korona"

Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce DOI:10.15199/33.2018.10.10


  Udział energii z odnawialnych źródeł (OZE) w energii zużywanej w Polsce powinien osiągnąć do końca 2020 r. 15% [3], a w UE co najmniej 27% do końca 2030 r. [1, 13]. Z najnowszej prognozy energetycznejMiędzynarodowejAgencji Energii Odnawialnej (IRENA) wynika, że w celu uniknięcia niekorzystnych skutków zmian klimatu odnawialne źródła energii powinny stanowić do 2050 r. co najmniej dwie trzecie całkowitej energii wytworzonej na świecie [2]. Wypełnienie tych zobowiązań nie jest możliwe bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Tymczasem inwestorzy, chcący realizować tego rodzaju inwestycje, napotykają wiele trudności. Częste zmiany przepisów prawnych, niestabilna sytuacja polityczna oraz działalność przeciwników inwestycji wiatrowych, to tylko wybrane bariery, które nie ułatwiają funkcjonowania na polskim rynku inwestycyjnym.[...]

Rozbieżności między ceną ofertową a rzeczywistym kosztem robót budowlanych realizowanych w systemie zamówień DOI:10.15199/33.2016.06.61


  Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku budowlanym jest zadaniem złożonym i trudnym. Związane jest to ze specyfiką robót budowlanych oraz koniecznością uwzględnienia różnych ryzyk inwestycyjnych.Wartykule podjęto próbę ustalenia, czy rodzaj przetargu (publiczny lub niepubliczny) i jego formuła ("zaprojektuj i wybuduj" lub "wybuduj") ma wpływ na rozbieżności między ceną ofertową a rzeczywistymi kosztami robót budowlanych. Aby osiągnąć zamierzony cel, posłużono sięmetodą porównawczą. Materiał badawczy uzyskany w jednym z przedsiębiorstw budowlanych (dane przedsiębiorstwa znane autorompracy) obejmuje różnorodne roboty budowlane na terenie Polski, które zostały przekazane inwestoromwlatach 2008 - 2015. Przeprowadzona analizawykazała, że w przypdku niektórych robót budowlanych objętych badaniami występuje rozbieżność między ceną ofertową a rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przezwykonawcę robót budowlanych. Słowa kluczowe: kosztorys ofertowy, cena kosztorysowa, koszty realizacji, przetarg, wykonawca robót.WPolsce stosuje się różne formy zlecania wykonania robót budowlanych. Ich cechą wspólną jest uzgodnienie wynagrodzenia wykonawcy robót. Podstawą określenia wynagrodzenia umownego lub ryczałtowego n[...]

 Strona 1