Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sona Hurna"

Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców DOI:10.15199/62.2018.1.7


  Strategia poprawy parametrów jakości procesów oparta jest na różnicy pomiędzy zmianami ewolucyjnymi w okresie żywotności produktu a wprowadzeniem nowego produktu (zmiana rewolucyjna). Optymalizacja procesu jest odzwierciedlona we wskaźnikach kosztów. Zmniejszenie kosztów stanowi kluczowy czynnik dla konkurencyjności każdego biznesu. Koszty jakości wpływają na kierunek i intensywność w zakresie wartości dodanej w aspekcie łańcucha wartości. Śledzenie jakości procesów dotyczących surowców ma znaczący wpływ na zadowolenie klientów. Certyfikacja The strategy for improving quality parameters of processes is based on the difference between evolutionary changes in the product life cycle and the introduction of a new product by a revolutionary change. Process optimization is reflected in cost indicators. Reducing costs is a key factor for competitiveness of every business. Quality costs influence direction and intensity on the added value in the aspect of value chain. Quality monitoring in the raw material process has a significant impact on customer’s satisfaction. Company certification under market economy conditions is today a tool to acquire the status of a "world class business" or to gain competitiveness. Significance of ISO certification is the quality of production, the quality of the processes, and the quality of the products1). The worldwide trend is to increase productivity, to increase product quality, to reduce costs, to increase flexibility firmy w gospodarczych warunkach rynkowych stanowi obecnie narzędzie pozwalające na uzyskanie statusu "biznesu światowej klasy" lub zyskania konkurencyjności. Certyfikacja ISO ma istotne znaczenie ze względu na jakość produkcji, jakość procesów oraz jakość produktów1). Światowa tendencja polega na zwiększaniu produktywności, zwiększaniu jakości produktów, zmniejszaniu kosztów, zwiększaniu elastyczności oraz odpowiadaniu na potrzeby rynku. Zmiany w gospodarce światowej zmuszają firm[...]

Wpływ azbestu stosowanego w przemyśle budowlanym na jakość powietrza DOI:10.15199/62.2018.7.21


  Air pollution is a major environmental health problem affecting both developed and developing countries. It concerns not only the ambient air quality in cities, but also the quality of indoor air at home and at work. The indoor air is significantly affected by the type of materials used in constructions in general and especially by ACM1). 97/7(2018) 1139 Dagmar Caganova, assoc. prof. in Industrial Engineering, acts as Vice dean for International Projects at the Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia. She is also the co - founder of the European Alliance for Innovation in Slovakia, management committee member of E-COST (European Collaboration in Science and Technology) TN 1301 Sci Generation, the executive committee member in Danubius Academic Consortium (academic network for Integral Innovation), steering committee member of Danube strategy PA 7 Knowledge society- science, research, innovation and ICT for the Slovak Republic. Dagmar Caganova, profesor nadzwyczajny w dziedzinie inżynierii przemysłowej, pełniąca funkcję prodziekan ds. projektów międzynarodowych Słowackiego Uniwersytetu Technologii w Bratysławie na wydziale Inżynierii Materiałowej i Technologii w Trnavie. Współzałożycielka Europejskiego Sojuszu na Rzecz Innowacji w Słowacji, członek komitetu zarządzającego E-COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) w ramach sieci TN 1301 Sci Generation, członek komitetu wykonawczego Akademickiego Konsorcjum Danubius (akademicka sieć na rzecz innowacji intergralnej), członek komitetu sterującego ds. Strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju w zakresie obszaru priorytetowego nr 7 (rozwijanie społeczeństwa wiedzy poprzez badania, edukację oraz technologie informacyjne w Republice Słowackiej). Obecność azbestu w budynkach użyteczności publicznej była jednym z tematów programu "Inteligentna Energia - Europa" w[...]

Racjonalizacja zużycia materiału w chemiczno-technologicznym procesie formowania DOI:10.15199/62.2018.2.3


  Kształt materiału na wejściu może ulec zmianie podczas obróbki plastycznej z wykorzystaniem narzędzia formującego bez tworzenia się odpadów w postaci wiórów. Głównym czynnikiem mającym wpływ na jakość procesu formowania na zimno jest deformacja plastyczna obrabianych stopów lub czystych metali, która umożliwia modyfikację ich mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych właściwości. Właściwości materiału zmieniają się w wyższych temperaturach. W szczególności, zmniejsza się odporność materiału na ciągłe zmiany kształtu. Formowanie na gorąco przeprowadza się w temperaturach powyżej temperatury rekrystalizacji metalu, gdzie trwałość materiału zanika podczas samego procesu lub tuż po nim. Tematem badań było formowanie na zimno metali. Podczas tego formowania wytrzymałość na rozciąganie oraz trwałość metali wzrasta, a wydłużenie zmniejsza się ze względu na małą plastyczność materiałów. Podczas procesu formowania występuje The shape of input material can be changed during its plastic working by using a forming tool without formation of any waste chips. The main factor affecting the quality of cold forming processes is plastic deformation of pure metals and alloys processed, which results in modification of their mechanical, physical and chemical characteristics. At elevated temperature, the material characteristics are changed. In particular, the resistance of the material against permanent shape changes decreases. Hot forming is carried out at temperatures above the metal recrystallization temperature where the material solidity vanishes during the process itself or immediately after it. The cold forming of metals was topic of the study. Tensile and hardness of the metals rise while their elongation decreases during the cold forming. A low plasticity of materials is a proof of that. Deformation of the material structure and anisotropy of mechanical characteristics take place during this process. Rationalisation of the manufacturing [...]

 Strona 1