Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magda Dudek"

Metody destabilizacji biomasy lignocelulozowej przed konwersją do biopaliw


  Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, upowszechnienie i kontrowersje wokół wykorzystania biopaliw I generacji wymusiło konieczność poszukiwania biomasy, która nie stanowi konkurencji dla produkcji żywności. Biomasa lignocelulozowa, głównie pochodzenia odpadowego jest znakomitym substratem do wytwarzania energii. Czynnikiem wpływającym w największym stopniu na efektywność produkcji biopaliw z lignocelulozy jest jej skład chemiczny. Obecność lignin w materiale wpływa na twardość substratu i stanowi element łączący pozostałe polimery w zbity, trwały kompleks. Aby skutecznie przetworzyć lignocelulozę do biopaliw konieczne jest zastosowanie procesów wstępnego kondycjonowania substratu. Badania nad procesami obróbki wstępnej wzbudzają ostatnio duże zainteresowanie, stanowiąc największe wyzwanie dla komercyjnej produkcji biopaliw II generacji. W ostatnich dziesięcioleciach opracowano wiele procesów wstępnej obróbki, które są stale testowane i udoskonalane. Niniejsze opracowanie opisuje metody fizyczne, fizyko-chemiczne, chemiczne i biologiczne destabilizacji biomasy lignocelulozwej.Wprowadzenie Nieuchronne wyczerpywanie paliw kopalnych i obawy dotyczące emisji gazów cieplarnianych spowodowały wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, takimi jak etanol, wodór, biogaz, czy bioolej [1]. Paliwa bazujące na biomasie, zwane biopaliwami, mają wiele zalet w porównaniu z paliwami petrochemicznymi [2]. Biopaliwa są łatwo dostępne, otrzymywane z powszechnie występujących upraw. Użycie biopaliw przyczynia się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, zapewnia czyste i trwałe źródło energii, generuje wzrost dochodów płynących z rolnictwa, sprzyja aktywizacji rolników [3]. Więcej korzyści płynących ze stosowania biopaliw przedstawiono w tab. 1. Z doniesień literaturowych wynika, że około połowa populacji świata jest uzależniona od biomasy lignocelulozowej jako głównego źródła energii [4]. Konwersja substratów ligno[...]

 Strona 1