Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej SZCZUREK"

Pożary spowodowane przyczynami elektrycznymi

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problem pożarów spowodowanych przycznami elektrycznymi. Wyjaśniono błędną i powszechnie przyjmowaną interpretację przyczyny wybuchu pożaru wywołanego przez zwarcie w sieci elektroenergetycznej. Wskazano na niewystarczające wymagania w obowiązujących przepisach budowlanych, które powinny zapobiegać pożarom. Przedstawiono metodykę wykonania obliczeń sieci elektrycznej z uwzględnieniem maksymalnych obciążeń toru zasilania, doboru przekrojów kabli i przewodów oraz prawidłowy sposób nastawy zabezpieczeń zwarciowych, zapewniający bezpieczeństwo. Abstract. The article discusses the problem of fires caused by electrical considerations. Explains the erroneous interpretation of fire caused by short-circuit in the electricity grid. Pointed out the insufficient requirements in existing legislation which should prevent fires. The article shows the present method of the calculation of electrical networks, and properly setting short-circuit protection, to ensure safety.(Fires cause by electric reasons). Słowa kluczowe: pożar, zwarcie, sieć elektryczna, zabezpieczenia. Keywords: fire, short circuited, grid, security. Wstęp Tragiczne skutki pożarów spowodowanych względami elektrycznymi są wyjaśniane po długim czasie dochodzeń. Do publicznej wiadomości jest podawana krótka i zwięzła informacja, że przyczyną było "zwarcie w sieci elektrycznej". Jest to całkowicie niezrozumiałe, tym bardziej, że nie podaje się, kto jest za to odpowiedzialny. Odstęp czasu jaki upływa od zdarzenia do stwierdzenia przyczyny wypadku, wpływa na to, że nie zastanawiamy się już nad faktem że zginęli tam ludzie. Ostatnim tragicznym i wstrząsającym przykładem może być pożar w Kamieniu Pomorskim w kwietniu 2009 r., gdzie zginęło ponad 20 osób. Po siedmiu miesiącach przekazano informację, że przyczyną pożaru było "zwarcie w sieci elektrycznej" Każdy dorosły człowiek sam, niejednokrotnie doświadczył zwarcia elektrycznego w swoim domu, gdy np. eksploatowane p[...]

Moduł czujnikowy do pomiarów ste˛z˙en´ lotnych zwia˛zków DOI:10.12915/pe.2014.11.40

Czytaj za darmo! »

Praca opisuje opracowany miniaturowy system pomiarowy z półprzewodnikowym czujnikiem gazów, dedykowany do pomiarów st ˛e˙ze´n lotnych zwia˛zków organicznych w trybie mobilnym, z wykorzystaniem miniaturowego czterowirnikowego s´migłowca jako platformy nos´nej. W artykule przedstawione zostały charakterystyki statyczne i dynamiczne opracowanego modułu pomiarowego, wraz z procedura˛ kalibracji. Wste˛pne eksperymenty wykazały potencjalna˛ przydatnos´c´ takiego rozwia˛zania w systemach inspekcyjnych np. w zadaniu lokalizacji z´ródeł wycieków. Abstract. This study describes developed miniature measuring system based on semiconductor gas sensor, dedicated to measurements of concentrations of volatile organic compounds in mobile mode, using a miniature quadrocopter as carrier platform. This article presents static and dynamic characteristics of developed sensor module and the calibration procedure. Preliminary experiments have demonstrated the potential usefulness of such solution in inspection systems such as localization of leaks in industries. (Sensor module for measurements of volatile organic compounds concentration for miniature flying platforms) Słowa kluczowe: platforma lataja˛ca, półprzewodnikowe czujniki gazów, lokalizacja z´ródeł emisji zanieczyszczen´ Keywords: flying platform, semiconductor gas sensors, pollution emission localization doi:10.12915/pe.2014.11.40 Wprowadzenie Obecnie obserwuje si ˛e dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych, (ang. Unmanned Aerial Vehicle, UAV, lub Unmanned Aerial System, UAS [1]), które oprócz zastosowan´ s´cis´le wojskowych staja˛ sie˛ coraz powszechniej wykorzystywane w szeregu rozmaitych zada´n cywilnych [2], takich jak tworzenie map trójwymiarowych [3] transport [4], rolnictwo [5, 6], budownictwo [7], odczyt liczników radiowych na terenach rzadko zaludnionych [8] a nawet pokazy artystyczne [9]. Małe platformy lataja˛ce doskonale nadaja˛ sie˛ na przykład do automatyzacji prac inspekcy[...]

Zastosowanie równa´n ró˙zniczkowo-algebraicznych do predykcji zmian parametrów powietrza wewn˛etrznego DOI:10.15199/48.2016.05.34

Czytaj za darmo! »

W pracy podj˛eto prób˛e zastosowania układów równa´n ró˙zniczkowo-algebraicznych DAEs niestosowanych dotychczas do predykcji zmian parametrów okres´laja˛cych jakos´c´ powietrza wewne˛ trznego. Za wskaz´niki charakteryzuja˛ce jakos´c´ powietrza w pomieszczeniach zamknie˛ tych uwaz˙a sie˛ temperature˛, ste˛z˙enie ditlenku we˛gla oraz wilgotnos´c´ wzgle˛dna˛. W celu zamodelowania przyszłych zmian wskazanych parametrów zaproponowano układ równa´n ró˙zniczkowo-algebraicznych. W stosowanym podej´sciu zastosowano metod˛e ruchomego okna czasowego o zró˙znicowanej długo´sci. Długo´s´c okna wynosiła odpowiednio: 4, 8 oraz 10 punktów czasowych. Horyzont predykcji zawierał si ˛e w granicach: 1-15 minut. Do oceny jakos´ci predykcji zastosowano trzy wielkos´ci: s´redni bła˛d absolutny, maksymalny bła˛d absolutny oraz pierwiastek ze s´redniego błe˛du kwadratowego. Abstract. In this paper we attempt to apply differential-algebraic systems to predict changes of indoor air quality (IAQ). So far, differential-algebraic equations (DAEs) have not been used in this way. The indicators of the indoor air quality, which were examined are temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration. In order to model changes of these parameters the system of differential-algebraic equations was proposed. The approach applied in this work utilized the method of moving time window with variable length (4, 8, 10 time points). In these time windows models were parameterized. The prediction horizon was in the range from 1 to 15 minutes. To assess prediction quality three measures were used: mean absolute error, maximum absolute error and root mean squared error.(The new prediction method for determining indoor air quality parameters changes based on differential-algebraic systems) Słowa kluczowe: ocena jako´sci powietrza wewn˛etrznego, równania ró˙zniczkowo-algebraiczne. Keywords: indoor air quality assessment, differential algebraic equations (DAEs). Wst˛ep Według da[...]

 Strona 1