Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN MOKWA"

Stopnie regulacyjne z wydłużonym czy zawężonym przelewem?

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia argumentację przemawiającą za stosowaniem stopni z wydłużonym przelewem jako budowli, które stwarzają korzystniejsze warunki przepływu wody i rozproszenia energii i które okazały się budowlami mniej podatnymi na uszkodzenia. Stopniem regulacyjnym nazywamy pionowy (lub prawie pionowy) uskok dna wykonany poprzecznie w cieku, powodujący zmianę warunków hydraulicznych na górnym stanowisku tak, aby zapewniona była stabilność koryta. Uskok dna (wysokość stopnia) utworzony zazwyczaj przez podniesienie jego górnego stanowiska powoduje zmiany układu zwierciadła wody w postaci zmniejszenia jego spadku podłużnego. Zwierciadło wody górnej może być regulowane także przez zmiany kształtów i wymiarów otworów przelewowych stopnia. Dobierając odpowiednio wymiary ot[...]

Jaka Odra? Program naprawy i utrzymania zdegradowanego odcinka koryta Odry Malczyce-Ścinawa (km 300-335) z uwzględnieniem wymogów ekologii oraz potrzeb żeglugi DOI:


  Przestawiono sposób odbudowy koryta Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce poprzez podniesienie dna. Koncepcja ta jest warunkiem ukończenia budowy tego stopnia. Założono, że podniesienie dna rzeki na odcinku Malczyce-Ścinawa powinno być wykonane poprzez uzupełnienie ubytków erozyjnych oraz tzw. "dokarmianie" materiałem rzecznym. Koncepcję wykonali: spółka Water Service we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Do tego celu wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas dokarmiania Renu poniżej stopnia Iffezheim i Gambsheim oraz na Dunaju i Łabie. Przeniesienie doświadczeń europejskich na warunki krajowe wymagało wykonania różnorodnych prac studialnych i badawczych. W wyniku tych prac i analiz powstały trzy warianty odbudowy koryta Odry poniżej Malczyc. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że zabiegi regulacyjne na tym odcinku rzeki mogą przyczynić się tylko do częściowego przywrócenia stanu z okresu poprzedzającego jej kanalizację. Nie gwarantują natomiast osiągnięcia przez Odrę co najmniej III klasy drogi wodnej.W XIX wieku, do celów żeglugowych, przeprowadzono regulację Odry za pomocą budowli poprzecznych, tj. ostróg (fot. 1). W tzw. Protokole Bogumińskim (1819 r.) ustalono szerokość regulacyjną koryta Odry, a podstawą określenia tej szerokości była średnia roczna woda charakterystyczna dla danego odcinka rzeki. Jako główny cel regulacji przyjęto uzyskanie głębokości równej 1,0 m w pasie żeglugowym, przy średnim najniższym stanie wody od ujścia Nysy Kłodzkiej do Świecia Odrzańskiego. Mimo wykonania regulacji rzeki głębokości na niektórych odcinkach spadały w latach suchych do 0,7 m. Regulacja poprawiła zatem w niewystarczającym stopniu głębokości żeglugowe i już pod koniec XIX w. inżynierowie niemieccy podjęli kolejne działania, mające na celu zapewnienie możliwości transportu wodnego niezależnie od reżimu hydrologicznego rzeki [6]. Zrealizowano kanalizację Odry od Koźla (km 95,2) do Wrocławia. Wybudowano 25 stopn[...]

Przepławka meandrowa-modułowa


  Badania laboratoryjne Model przepławki meandrowej-modułowej W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w laboratorium wodnym im. J. Wołoszyna opracowano koncepcję nowej wersji przepławki meandrowej. Aby w terminologii fachowej odróżnić to urządzenie od rozwiązań niemieckich [16], zaproponowano nazwę "przepławka meandrowa-modułowa". Cechą charakterystyczną prezentowanej przepławki, oprócz większej liczby szczelin, jest struktura modułowa, którą można w dowolny sposób rozbudowywać. Schemat tzw. modelu wyjściowego przepławki meandrowej-modułowej przedstawiono na rys. 2. Fot. 1. Przepławka meandrowa w Schleusingen (Niemcy) [6] Rys. 1. Schemat ideowy przepławki meandrowej [18] Rys. 2. Model wyjściowy przepławki meandrowej-modułowej 344 Gospodarka Wodna nr 8/2012 Fot. 2. Prototyp przepławki meandrowej-modułowej w laboratorium IIŚ UP we Wrocławiu Model przepławki jest zbudowany z połówek rur PWC o średnicy D, która jest w tym wypadku wymiarem bazowym. Połówki rur ustawione są prostopadle do przepływu wody i zajmują szerokość 3D. Szerokość szczelin pomiędzy elementami wynosi 0,5D, a powtarzalność kombi- Rys. 4. Miejsca pomiaru prędkości w przepławce (punkty A-Z) oraz prognozowane strefy odpoczynku dla ryb ze zredukowaną prędkością wody (obszary zacieniowane) Rys. 3. Zmodyfikowana wersja przepławki meandrowej-modułowej nacji elementów wzdłuż przepławki równa jest 2D. Ostre krawędzie połówek rur PWC należy zabezpieczyć, aby zapobiec ewentualnym okaleczeniom ryb przepływających przez przepławkę, np. wykorzystując cienkie rurki ∅22 z tworzywa sztucznego (fot. 2-4). W modelu wyjściowym przepławki meandrowej-modułowej szczeliny komór znajdują się w jednej płaszczyźnie (rys. 2). W dalszej kolejności badano wersję zmodyfikowaną przepławki; w tej wersji m.in. zróżnicowano lokalizację szczelin. Inna jest też koncepcja rozmieszczenia przegród w przepławce. Przykład takiej przepławki zbu[...]

 Strona 1