Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Grzech"

Integracja aplikacji e-zdrowie w sieciach z gwarancją jakości usług


  Nowoczesne techniki wymiany informacji umożliwiają wykorzystanie niedostępnych do tej pory sposobów tej wymiany, poprawę jakości przekazu danych, a zatem zwiększenie zastosowania nowych aplikacji, które nie działałyby właściwie przy obecnych metodach komunikacji. W niniejszym artykule są omawiane metody integracji aplikacji e-zdrowie w sieci z gwarancją jakości usług, na przykład w równoległym Internecie RI IPv6 QoS, który jest przykładem zastosowania nowoczesnych metod wymiany danych w Internecie przyszłości [9]. Rozpatruje się przykładowe aplikacje e-zdrowie jako ilustrację użycia mechanizmów gwarantowania jakości usług w sieciach opartych na architekturze NGN (Next Generation Network) i DiffServ (Differentiated Services). Mechanizmy zastosowane w RI IPv6 QoS umożliwiają aplikacji działanie zgodnie z założeniami, tj. dostarczanie usług o wymaganej jakości w dowolnym momencie. Integracja komponentów aplikacji e-zdrowie zakłada negocjację parametrów wymiany danych w momencie inicjowania użycia tej aplikacji na żądanie użytkownika. Ponadto ustala się usługi, biorące udział w przetwarzaniu, ustala kolejność ich wywołania oraz konfiguruje ich parametry. Tak dostrojone komponenty aplikacji są gotowe do przetworzenia danych pomiarowych z czujników użytkownika. Kolejno przedstawiono architekturę uniwersalnej platformy komunikacyjnej (UPK) odpowiedzialnej za integrację aplikacji w warstwie usługowej, przykładowe scenariusze użycia aplikacji e-zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem przepływu komunikatów zapewniających pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez sieci z gwarancją jakości usług. W końcowej części podsumowano dotychczasowe prace nad integracją aplikacji i wskazano kierunki dalszych badań. Uniwer salna platforma komunikacyjna Warstwa usługowa (service stratum) jest elementem architektury równoległego Internetu IPv6 QoS. Są w niej realizowane funkcje związane ze sterowaniem przepływem komunikatów sygnalizacyjnych apli[...]

 Strona 1