Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Roman Szostek"

Wyznaczanie parametrów linii produkcyjnej z dwoma typami zgłoszeń DOI:10.15199/ELE-2014-221


  Na liniach produkcyjnych obsługa odbywa się na ogół w sposób potokowy, czyli taki, że następne zgłoszenie nie musi czekać aż zwolni się cały system i może być obsługiwane, gdy tylko została zwolniona pierwsza faza obsługi. Zakładamy, że średni czas obsługi w fazie i (i = 1,...,k) wynosi mi. Szczególnie ważne są składowe czasów traconych przez węzły mające maksymalne wartości mi, dlatego że ich zmniejszenie daje możliwość zmniejszenia średniego czasu obsługi jednego zgłoszenia. Ten czas można też zmniejszyć poprzez zmniejszenie maksymalnej wartości mi. W każdym konkretnym przypadku określenie najlepszej drogi zmniejszenia S zależy od kosztów. Parametry obsługi Niech dany będzie system obsługi składający się z k faz obsługi pokazany na rysunku 1. Średni czas obsługi S przez system jednego zgłoszenia jest to średni odstęp czasu między momentami wyjścia z systemu dwóch kolejnych zgłoszeń. Średnia długość czasu przebywania zgłoszenia w systemie R jest liczony od momentu wejścia zgłoszenia do systemu do momenty zakończenia obsługi tego zgłoszenia przez ostatnią fazę. Dla rozważanego systemu z potokową (P) i nie potokową (N) obsługą zachodzą następujące zależności: (1) (2) (3) gdzie: [...]

Model of the heat energy transmission from deep rocks to the energy recovery system

Czytaj za darmo! »

The article discussed a mathematical model of the flow of thermal energy from deep rocks to the heat energy recovery system, and presented the results of the simulation of the created model. The considered model of the system is an integral part of the production of electricity from thermal energy from hot rocks located at great depths. Recovery of the energy in the system is to be effected by means of the heat exchanger located in the rocks at great depths. In the article the results of simulation were presented in Matlab-Simulink. The maximum power of the system and the duration of the transition processes were estimated using the simulation model. Streszczenie. W artykule został omówiony model matematyczny przepływu energii cieplnej z głęboko położonych skał do wymiennika systemu odzyskiwania energii oraz przedstawione wyniki symulacji zbudowanego modelu. Rozważany model jest składową częścią systemu wytwarzania energii elektrycznej z energii cieplnej gorących skał położonych na dużych głębokościach. Odzyskiwanie energii w tym systemie ma się odbywać przy pomocy wymiennika umieszczonego w skałach na dużych głębokościach. W pracy przedstawiono wyniki symulacji systemu w środowisku Matlab-simulink. Na podstawie symulacji wyznaczone zostało górne oszacowanie mocy całego systemu, oszacowano czas trwania procesów przejściowych. (Model przepływu energii cieplnej do wymiennika systemu odzyskiwania energii z głęboko położonych skał.). Keywords: thermal energy, transition process, mathematical modeling, computer simulation Słowa kluczowe: energia cieplna, proces przejściowy, modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa Introduction The development and functioning of the economy requires continuous access to energy. It is estimated that about the half of fossil energy resources found on Earth have been used up. It is necessary to attract new sources of energy, preferably the renewable. The heat energy inside the Earth is virtually inexhaust[...]

Mechaniczny układ pomiaru prędkości światła przepływającego w jednym kierunku DOI:


  WSTĘP Powszechnie uważa się, że prędkość światła w próżni jest stała w każdym kierunku oraz względem każdego układu odniesienia. Na takim założeniu opiera się Szczególna Teoria Względności. Jednak nigdy nie udało się precyzyjnie zmierzyć prędkości światła w jednym kierunku. Pomiary prędkości światła w jednym kierunku wykonano metodami astronomicznymi, ale są to pomiary niedokładne. We wszystkich precyzyjnych pomiarach laboratoryjnych prędkości światła, mierzono jedynie średnią prędkość światła (nie chwilową), które przebywa drogę po trajektorii zamkniętej. Zazwyczaj jest to droga do zwierciadła oraz z powrotem. Przegląd licznych eksperymentów pod tym kątem został przedstawiony w książce [9]. Po raz pierwszy dokładne pomiary średniej prędkości światła wykonał Armand Fizeau w roku 1849 (metodą koła zębatego) oraz Jean Foucault w roku 1850 (metodą wirującego zwierciadła). Jedna z dokładniejszych metod pomiaru średniej prędkości światła na drodze tam i z powrotem została omówiona w pracy [3]. Wszystkie stosowane metody pomiaru średniej prędkości światła, biegnącego po trajektorii zamkniętej, wykazały, że ta średnia prędkość nie zależy od kierunku ustawienia urządzeń pomiarowych, ani od ruchu laboratorium (czyli pory dnia i roku). Szczególna Teoria Względności jest teorią opartą na założeniu, że prędkość światła w jednym kierunku (chwilowa nie średnia) jest absolutnie stała, w każdym kierunku oraz dla każdego obserwatora. To założenie STW nie jest sprzeczne z wynikami pomiarów prędkości światła, ale jest założeniem silniejszym niż ściśle wynika z tych eksperymentów. Nigdy nie wykonano pomiaru prędkości światła w jednym kierunku, gdyż jest to problem nie rozwiązany technicznie. Propozycją jego rozwiązania był zgłoszony w 2006 roku patent na wynalazek urządzenia do pomiaru prędkości światła w jednym NAUKA PRZEGLĄD [...]

 Strona 1