Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Dramiński"

Czy jest możliwe zagospodarowanie osadów posodowych? DOI:


  W artykule przedstawiono problem racjonalnego zagospodarowania osadów posodowych powstających przy produkcji sody w procesie Solvay’a. Przedstawiono przykłady zastosowania techniki e-beam do unieszkodliwiania różnych typów odpadów. Omówiono oczekiwania, jakie wiążą się z zastosowaniem wiązki elektronów energetycznych do procesu koagulacji i odsalania szlamów posodowych. Wskazano na komplikacje towarzyszące prowadzeniu badań w mało znanym obszarze innowacyjnych technologii e-beam. Słowa kluczowe: proces Solvay’a, szlamy posodowe, laguny osadcze, zagospodarowanie odpadów, e-beam, technologie bezodpadowe. Abstract: The problem of rational management of sludge from the production of soda in the Solvay process was presented. The examples of the use of e-beam technology for the disposal of various types of waste were described. The expectations connected with the use of electron beam energy to the process of coagulation and desalination of soda sludge were described. The complications associated with conducting of a research in an alien area of innovative e-beam technologies were pointed out. Keywords: Solvay’s process, soda process sludges, deposit lagoon, waste utilization, e-beam, waste-free technologies.WSTĘP W zakładach produkujących sodę metodą Solvay’a, realizowanej w skali wielkoprzemysłowej już od ok. 150 lat, tworzą się odpadowe zawiesiny, często zagęszczane do osadów, a złożone z cząstek węglanu wapniowego, wodorotlenku wapniowego, cząstek mineralnych i zanieczyszczonych dodatkowo pozostałościami chlorku sodowego i wapniowego. Stają się one odpadem poprodukcyjnym, wymagającym właściwego zagospodarowania. W krajach z wygodnym dostępem do morza osady te zrzuca się przydennie bez dużego uszczerbku dla środowiska. W przypadku wielu zakładów umiejscowionych w głębi lądu, osady te składuje się na przyzakładowych lagunach, w przygotowanych do tego celu otwartych zbiornikach ziemnych. Brak miejsca na nowe i sto[...]

 Strona 1