Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Cholewa"

Honorowy patronat Ministra Środowiska nad Galą Jubileuszową 100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Rok 2019 w Zrzeszeniu upłynie pod znakiem Jubileuszu, którego punktem kulminacyjnym będzie Gala Jubileuszowa (10 maja 2019 r.) w Warszawie. Wydarzenie to patronatem honorowym objął Minister Środowiska. PZITS (utworzone w 1919 r. jako samodzielna organizacja techniczna pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich), obecnie rep[...]

Centralne obchody Jubileuszu 100 lat PZITS DOI:


  Uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyły się w Warszawie w dniu 10 maja 2019 roku. Miejscem Gali Jubileuszowej był hotel Lord przy Al. Krakowskiej w Warszawie. W części oficjalnej prof. Jan Pawełek przedstawił historię Zrzeszenia. Następnie wystąpili zaproszeni goście, przedstawiając życzenia i gratulacje. W kolejnej części zasłuż[...]

Centralne obchody Jubileuszu 100 lat PZITS DOI:

Czytaj za darmo! »

Uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyły się w Warszawie w dniu 10 maja 2019 roku. Miejscem Gali Jubileuszowej był hotel Lord przy Al. Krakowskiej w Warszawie. W części oficjalnej prof. Jan Pawełek przedstawił historię Zrzeszenia. Następnie wystąpili zaproszeni goście, przedstawiając życzenia i gratulacje. [...]

Ocena wpływu zastosowania zaworów termostatycznych na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/9.2015.10.4

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek A oraz budynek B), w których zastosowano zawory termostatyczne. Budynek A miał 100 mieszkań o łącznej powierzchni ogrzewanej 4 933 m2, natomiast budynek B 40 mieszkań o łącznej powierzchni ogrzewanej 2 532 m2. Badania polegały na comiesięcznym pomiarze zużycia ciepła dostarczanego do analizowanych budynków na potrzeby centralnego ogrzewania przez odpowiednio - budynek A - 7 sezonów ogrzewczych, budynek B - 8. Porównując zużycie ciepła budynku przed i po zastosowaniu zaworów termostatycznych, uwzględniono odpowiednie współczynniki korekcyjne, aby otrzymać niezależne od temperatury zewnętrznej wyniki potrzebne do oceny skuteczności dokonanej modernizacji systemu ogrzewczego. Zwrócono uwagę na średni sezonowy poziom oszczędności uzyskiwanych dzięki zastosowaniu zaworów termostatycznych oraz podano uzyskiwane oszczędności ciepła w poszczególnych miesiącach sezonu ogrzewczego. Artykuł został opracowany na podstawie materiałów konferencyjnych II Studenckiej Konferencji Ogólnobudowlanej Budmika 2015 na Politechnice Poznańskiej, 22-24 kwietnia 2015 r. Keywords: energy efficiency, heating systems, thermostatic valves, building heating Abstract The article presents the results of field tests of two multifamily residential buildings (building A and building B), where thermostatic valves have been applied. Building A had 100 apartments with a total heated area of 4 933 m2, while the B building - 40 apartments with a total heated area of 2 532 m2. The study consisted of monthly consumption measurement of heat delivered to the analyzed buildings: for central heating of building A - 7 heating seasons and for building B - 8 seasons. Comparing the heat consumption of the building before and after the application of thermostatic valves, correction factors were taken into account in order to receive the results needed to assess the mo[...]

Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zużycia ciepła na potrzeby c.o. oraz przygotowania c.w.u. w budynku wielorodzinnym wyposażonym w mieszkaniowe węzły cieplne na podstawie danych pomiarowych rejestrowanych podczas eksploatacji systemu ogrzewczego. Zwrócono uwagę na różnicę w kosztach ciepła dostarczanego do poszczególnych mieszkań z uwzględnieniem kondygnacji budynku oraz powierzchni mieszkania. W OBECNYCH czasach przy wyborze systemu ogrzewczego dla nowo projektowanego budynku wielorodzinnego należy uwzględnić wiele kryteriów decydujących o możliwościach realizacji danej inwestycji. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę kryterium ekonomiczne, eksploatacyjne oraz użytkowe. Istotne jest właściwe ustalenie hierarchii powyższych kryteriów, która zależy między innymi od p[...]

Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wielkości strat ciepła w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi w sezonie ogrzewania oraz w okresie lata. Porównano ilość ciepła traconego i wykorzystanego w poszczególnych okresach pomiarowych. Zwrócono także uwagę na koszty przygotowania ciepłej wody w mieszkaniowych węzłach i zestawiono je z kosztami ciepłej wody dostarczanej ze spółdzielni mieszkaniowej. BARDZO często stosowany jest jeszcze scentralizowany system przygotowania czynników, charakteryzujący się dużymi stratami ciepła w sieci przewodów przesyłowych, rozprowadzających i cyrkulacyjnych. Chodzi tu o wymiennikowe węzły ciepłownicze przygotowujące czynnik instalacyjny do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Tak przygotowane media roz[...]

Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ: rodzaju kolektora energii promieniowania słonecznego, jego orientacji względem stron świata oraz kąta nachylenia względem poziomu, temperatury ciepłej wody i jej zużycia na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody. W analizowanych wariantach określono średnioroczny stopień pokrycia potrzeb instalacji ciepłej wody przez system solarny oraz średnioroczny zysk słoneczny z 1 m2 powierzchni czynnej absorbera z uwzględnieniem chwilowej sprawności kolektora słonecznego. Keywords: radiation energy collector, temperature level of the water, solar system, solar gain Abstract The factors influencing energy performance of solar systems for the preparation of usable hot water are presented. They are: a type of the radiation energy collector, its orientation with respect to the local geographic coordinates, its inclination angle, the temperature level of the water, and water consumption rate. The mid-year extend of meeting heat requirements of the hot water solar system has been determined for analysed variants. The mid-year solar gain from 1 m2 of the absorber operating surface has also been found taking into account instantaneous efficiency of the solar collector. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr inż. Tomasz Cholewa; t.cholewa@wis.pol.lublin.pl **) Dr inż. Alicja Siuta-Olcha; a.siuta-olcha@pollub.pl Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/6 (2010) 198÷201 www.cieplowent.pl Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody Analysis of Selected Factors Affecting Energy Performance of Solar Systems for Preparation of Usable Hot Water TOMASZ CHOLEWA*) ALICJA SIUTA-OLCHA**) OBECNIE obserwuje się wzrost ilości energii odnawialnej wykorzystywanejw poszczególnych sektorach gospodark[...]

Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis badawczej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej, która została uruchomiona na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Wyniki pomiarów wraz z ich interpretacją zostały zaprezentowane dla lipca ubiegłego roku. Dla rozpatrywanego okresu określono warunki pogodowe, harmonogram poborów ciepłej wody oraz warunki eksploatacji instalacji. Wyznaczono chwilowe sprawności cieplne kolektora oraz ilość ciepła pozyskiwanego w kolektorze. Keywords: solar collector, thermal efficiency, energy efficiency Abstract The description of the solar hot water test installation is given. It was launched at the Faculty of Environmental Engineering belonging to Lublin University of Technology. The results of measurements and their interpretation have been presented for the month July of last year. For the relevant period there have been found the weather conditions, hot water consumption schedule and the operating conditions of the installation. Instantaneous thermal efficiency of the collector, and the amount of heat captured in the collector have been determined. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Alicja Siuta-Olcha; a.siuta-olcha@pollub.pl **) Mgr inż. Tomasz Cholewa; t.cholewa@wis.pol.lublin.pl Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Experimental Studies of Solar Hot Water Installations for Climatic Conditions of Lublin. Part 1. Assessment of Actual Energy Effects ALICJA SIUTA-OLCHA*) TOMASZ CHOLEWA**) CIEPŁOWNICTWO ZAINTERESOWANIE zastosowaniem instalacji wykorzystujących konwersję fototermiczną energii promieniowania słonecznego w polskich warunkach klimatycznych obserwuje się od ponad trzydziestu lat. W latach 80. XX wieku prowadzone były w kraju [...]

Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę stratyfikacji termicznej w wodnym zbiorniku magazynującym z dolną wężownicą grzejną na podstawie prowadzonych pomiarów. Określono sprawność akumulacji ciepła w instalacji słonecznej w poszczególnych dniach lipca 2010 roku. Przedstawiono średnie dobowe zmiany temperatury wody w zbiorniku dla trzech kolejnych dni. Przeanalizowano zmiany temperatury wody w płaszczyźnie poziomej. Wykonano chwilowe profile temperatury wody w zbiorniku.Zjawisko stratyfikacji termicznej w zbiorniku akumulacyjnym jest przedmiotem badań analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych od przeszło czterdziestu lat, zarówno w kraju, jak i na świecie [1÷10]. Przez stratyfikację termiczną w zbiorniku wodnym należy rozumieć pionowy gradient temperatury magazynowanej wody, wywołany różnicą gęstości. Stratyfikacja termiczna w zbiorniku wodnym zależy od ruchów konwekcyjnych i przewodzenia ciepła w czynniku magazynującym, od przewodzenia ciepła przez ściankę zbiornika, od strat ciepła z powierzchni zbiornika do otoczenia [11, 12]. Uzyskanie i utrzymanie rozwarstwienia termicznego w zbiorniku magazynującym, będącym jednym z elementów systemów solarnych, wpływa korzystnie na jego sprawność [10, 13÷18]. Według [14, 19] układ wyposażony w zbiornik ze stratyfikacją termiczną ma sprawność o 5 do 20% większą niż sprawność systemu ze zbiornikiem z pełnym mieszaniem, czyli o jednakowej temperaturze magazynowanej wody w całej objętości. W typowych wodnych zbiornikach akumulacyjnych występująca destratyfikacja termiczna, spowodowana mieszaniem się wody podczas jej poboru, może skutkować rocznym spadkiem wydajności cieplnej instalacji o ponad 23% [20]. Mieszanie powoduje wyrównanie temperatury czynnika magazynującego w zbiorniku [18]. W celu poznania zjawisk cieplnych zachodzących w wodnym magazynie ciepła w fazie jego ładowania i rozładowania oraz uzyskania teoretycznych chwilowych rozkładów temperatury wody w zbiorniku, badacze przyjmowali a[...]

Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest ocena scentralizowanego systemu centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 1) oraz systemu zdecentralizowanego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 2), wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Analizowane systemy były wyposażone w niezbędne układy pomiarowe. Określono sprawność poszczególnych systemów grzewczych, rozumianą jako iloraz sumy ciepła wykorzystanego przez poszczególne mieszkania do ilości ciepła dostarczonego do budynku. Dla wariantu 1 uzyskano średnią roczną sprawność wynoszącą 60,4%, natomiast dla wariantu 2 ok. 69,4%. Ponadto, zauważono spadek sprawności analizowanych systemów w sezonie letnim w porównaniu z sezonem ogrzewczym. Określono sprawności rozważanych systemów dla poszczególnych miesięcy w ciągu roku.1. Wprowadzenie Obecnie, z uwagi na znaczne zaostrzenie wymagań związanych z izolacyjnością cieplną przegród budowlanych, jak i wskaźnikiem EP [1], na znaczeniu zyskuje wybór odpowiedniego i możliwie wysokosprawnego źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku źródła ciepła producent podaje zazwyczaj w karcie katalogowej sprawność wytwarzania ciepła danego urządzenia dla warunków nominalnych jego pracy, co przy doborze odpowiedniego paliwa wpływa bezpośrednio na koszty ponoszone przez użytkowników systemów grzewczych [2, 3]. Z kolei, zastosowanie odpowiedniego systemu grzewczego w budynku wpływa bezpośrednio na sprawność przesyłania, akumulacji oraz regulacji i wykorzystania ciepła. Szczególnie dotyczy to budynk[...]

 Strona 1  Następna strona »