Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN BRZEZIŃSKI"

Trudno zapalna membrana polimerowa

Czytaj za darmo! »

Ochrona zdrowia i życia człowieka zmuszają do szukania wyrobów o coraz lepszych cechach ochronnych, w tym trudno palności. Niektóre grupy zawodowe, jak strażacy, narażeni są na bezpośrednie działanie płomienia i promieniowania cieplnego, stąd konieczność produkcji ubiorów z materiałów zapewniających jak najlepsze bezpieczeństwo. Wymagania ochronne i użytkowe dla odzieży jednostek ratowniczych straży pożarnej, uwzględniać muszą wszystkie istniejące w warunkach pracy zagrożenia, jak również wpływ wielu innych czynników oddziałujących na sprawność działania i samopoczucie człowieka. Spełnienie wymagań ochronnych, barierowych, komfortu fizjologicznego, komfortu noszenia i użytkowych uzyskuje się stosując odpowiednio komponowane układy materiałowe, przy czym materiały składowe układu powinny spełniać zespół różnych funkcji [1]. W odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania w ekstremalnych warunkach pożarowych, jednym z elementów składowych układu materiałów stanowiących jego warstwę środkową jest membrana polimerowa. Membrana polimerowa odporna na zapalenie Membrana polimerowa ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć odzież przed przemoczeniem wodą czy pianą w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. Jednak z uwagi na rodzaj istniejących zagrożeń musi wykazywać właściwości odporności na zapalenie i działanie wysokich temperatur. Membrana stanowiąca cienką, hydrofobową folię polimero[...]

Włókiennicze materiały osłonowe chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia specjalne, warstwowe układy włókienno-tworzywowe chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym, charakteryzujące się stosunkowo dużą wartością współczynnika absorpcji fali elektromagnetycznej w szerokim zakresie częstotliwości w granicach od 800MHz do 18 GHz. Układy takie zostały skonstruowane z połączenia kilku płaskich elementów składowych, uzyskiwanych w wyniku nanoszenia na elektroprzewodzący nośnik dzianinowy, wytworzony z udziałem nitek konduktywnych, powłok past polimerowych domieszkowanymi nano- lub mikromateriałami funkcjonalnymi o właściwościach elektromagnetycznych. Abstract. The paper presents special, multilayer, textile-polymeric systems that protect against electromagnetic radiation. They are characterized by relatively high coefficient of absorption of electromagnetic waves in a wide range of frequencies ranging from 800MHz to 18 GHz. These systems are designed as a combination of several flat components. The components are made as a result of thin-layer coating of knitted fabrics made of electroconductive yarns with special coatings, polymeric pastes with nano- and microparticles additions presenting electromagnetic properties. (Textile barrier materials to protect against electromagnetic radiation). Słowa kluczowe: ekrany elektromagnetyczne, warstwowe układy włókienno-tworzywowe, powlekanie cienkowarstwowe. Keywords: electromagnetic shields, multi-layer textile-polymeric systems, thin layer coating. Wstęp Wśród wielu materiałów chroniących zarówno urządzenia elektroniczne, jak i człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, istotne znaczenie mają specjalne wyroby włókiennicze [1-4]. Jednakże, w przypadku ogromnej większości dostępnych tekstyliów o takim przeznaczeniu, ich właściwości ochronne wynikają przede wszystkim ze zdolności odbijania padającego promieniowania elektromagnetycznego [PEM], przy jednoczesnym braku zdolności jego pochłaniania [2,5]. W bardzo wielu zas[...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Techniki powierzchniowej modyfikacji włókien i wyrobów włókienniczych w środowisku nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej stanowią od ponad 40 lat przedmiot intensywnych badań w wielu ośrodkach światowych. Zainteresowanie to wynika ze - stwarzanych przez te techniki - potencjalnie ogromnych szans zastosowań w przemyśle włókienniczym, sprowadzających się do możliwości zastępowania lub wspomagania konwencjonalnych procesów chemicznej technologii włókien przez znacznie bardziej ekonomiczne i praktycznie niestwarzające bezpośrednich zagrożeń dla środowiska naturalnego - procesy plazmowe. W odróżnieniu od procesów konwencjonalnych, mających w większości charakter obróbek powierzchniowych i przeprowadzanych głównie w środowisku wodnym, a do tego ogólnie bardzo energo- i materiałochłonnych [...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Jak wykazały prowadzone badania, opracowany system okazał się efektywny, umożliwiając istotne zwiększenie równomierności wyładowań koronowych i bardzo znaczne zmniejszenie energii szkodliwych strimerów do poziomu eliminującego lokalne termiczne uszkodzenia włókien/wyrobów oraz zapewniając uzyskiwanie oczekiwanych wyników modyfikacji aktywowanych tkanin. Konstrukcja opracowanych oryginalnych elektrod wielostrzowych/ wielosegmentowych została zastosowana w zaprojektowanym i wykonanym, również w IIMPiB, aktywatorze doświadczalnym do obróbki wyładowaniami koronowymi wyrobów włókienniczych metodą ciągłą [6,10]. Aktywator ten (rys. 4) ma zupełnie odmienną konstrukcję od - znacznie prostszego oraz o zupełnie innych możliwościach technicznych - aktywatora laboratoryjnego i został wypo[...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. III

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań ustalono, że w przypadku obróbki płaskich wyrobów włókienniczych z objętych projektem rodzajów włókien syntetycznych, obróbkę wyładowaniami koronowymi najkorzystniej jest prowadzić jako proces obróbki wstępnej. Stąd też, we wszystkich dalej przedstawianych procesach czy technologiach, obróbka wyładowaniami koronowymi (o różnej jednostkowej energii aktywacji Ej) prowadzona była jako proces obróbki wstępnej, przed np. powlekaniem, laminowaniem, drukowaniem, napawaniem czy barwieniem. W rezultacie prowadzonych badań opracowano szereg procesów technologicznych uszlachetniania wyrobów włókienniczych, z zastosowaniem obróbki wyładowaniami koronowymi, w których obróbka ta powoduje istotną poprawę jakości wyrobów w porównaniu do technologii konwencjonalnych, a miano[...]

 Strona 1