Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Konrad HAWRON"

Rachunek operatorowy dla sygnałów impulsowych i okresowych w dziedzinie czasu DOI:10.12915/pe.2014.09.53

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawy matematyczne rachunku operatorowego w przestrzeniach L1-impulsów oraz sygnałów okresowych PT. Umożliwiają one identyfikację zjawisk energetycznych w obwodach elektrycznych bezpośrednio w dziedzinie czasu. Przedstawiono również metodę wyznaczania składowych prądu w dziedzinie czasu za pomocą splotów cyklicznych dla odbiornika energii opisanego operatorem admitancji. Abstract. In the article the mathematical theory of the operational calculus of the L1-impulses and periodical signals PT is presented. This allows to identify energy phenomena in electrical circuits in the time domain. It also presents the method of determining the current components in the time domain using a circular convolution for energy receiver described by the admittance operator. (Operational calculus for pulse and periodic signals in the time domain) Słowa kluczowe: metoda operatorowa impulsów, impulsy, składowe prądu, odbiornik admitancyjny. Keywords: impulses operational method, impulses, current components, admittance receiver. doi:10.12915/pe.2014.09.53 Wprowadzenie Dziedzina częstotliwości dotąd jako jedyna służyła do opisu właściwości energetycznych obwodów elektrycznych. Jednak w [3] udowodniono, że w dziedzinie czasu równie dobrze, a czasem nawet lepiej, niż w dziedzinie częstotliwości, można opisywać zachodzące w obwodach elektrycznych zjawiska energetyczne. Niniejszy artykuł wprowadza ujednolicony, uniwersalny operator, tzw. "czwórkę elementarną", w opisie rozkładu operatora immitancyjnego bezpośrednio w dziedzinie czasu. Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu operatora immitancyjnego, opisanego funkcją wymierną o rzeczywistych współczynnikach, na składowe: przyczynową i antyprzyczynową. Przedstawiono również metodę wyznaczania składowych prądu w dziedzinie czasu za pomocą splotów cyklicznych. Zawarte w artykule podstawy matematyczne mogą znaleźć zastosowanie w teorii mocy sygnałów okresowych bezpośrednio w dziedzinie[...]

Związek między mocą bierną a wrażliwością napięcia bezstratnego źródła w dziedzinie częstotliwości DOI:10.12915/pe.2014.11.55

Czytaj za darmo! »

A artykule przedstawiono związek między mocą bierną a stabilnością napięcia zasilania w przypadku występowania okresowych niesinusoidalnych sygnałów napięcia i prądu. Wyprowadzono nieznany dotąd prąd optymalny dla bezstratnego ale niesztywnego źródła energii elektrycznej na podstawie kryterium wrażliwości napięcia względem zmian prądu źródła. Wyniki odniesiono do tzw. "prądu Fryze". Abstract. In the article the relationship between the reactive power and stability of voltage source were presented. Previously unknown optimal current for the lossless non-stiff voltage source were developed based on voltage sensitivity due to the current change criterion. The results were referred to the so-called "Fryze current". (The relationship between a reactive power and voltage source sensitivity in the frequency domain) Słowa kluczowe: funkcjonał jakości, wrażliwość napięcia, konduktancja optymalna, prąd optymalny. Keywords: functional of quality, voltage sensitivity, optimal conductance, optimal current. doi:10.12915/pe.2014.11.55 Wprowadzenie Dobrze znany jest związek między stabilnością napięcia zasilania, a mocą bierną w przypadku występowania sygnałów sinusoidalnych prądu i napięcia. Jednak zupełnie nic nie wiadomo o tej zależności dla przebiegów niesinusoidalnych - okresowych, zwłaszcza wtedy, gdy znacznie odbiegają one od sinusoidy. Zadaniem niniejszego artykuły jest danie odpowiedzi na to pytanie w dziedzinie częstotliwości. Moc bierna jest uważana za ten wskaźnik energetyczny, który ma zasadniczy wpływ na stabilność napięcia układu zasilającego (źródła energii elektrycznej, generatora, systemu elektroenergetycznego). W przypadku sinusoidalnych przebiegów prądów i napięć współzależność między mocą bierną, a spadkiem napięcia zasilania jest na tyle prosta, że predysponuje ona moc bierną do roli ważnego pojęcia teorii mocy. Na rysunku 1 został przedstawiony schemat zastępczy bezstratnego źródła zasilania z sinusoidalnymi przebieg[...]

Rozkłady G, B operatorów immitancyjnych zaburzonych modulacyjnie - zaburzenia wyższego rzędu DOI:10.15199/48.2015.09.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak, aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie-okresowych zmodulowanych. Tym razem w modyfikacji tej uwzględniono zaburzenia modulacyjne wyższych rzędów co pozwala z większą dokładnością wyznaczyć prądy czynny i bierny dwójnika elektrycznego. Abstract. The article presents a modification of linear time-invariant operators in order to adapt them to the almost-periodic modulated signal processing. This time the disruption modification includes higher level modulation which can more accurately determine the active and passive current in two-terminal electric circuit. (The G, B distribution of modulation disrupted operators - higher level disruptions.) Słowa kluczowe: operatory, energia, modulacja, filtry cyfrowe Keywords: operators, energy, modulation, digital filters. Wprowadzenie Głównym zadaniem teorii mocy z pojedynczym portem energetycznym jest rozkład operatora admitancyjnego na sumę: Y(s)  G(s)  B(s) , gdzie: G(s)  G(s) , B(s)  B(s) . Ten jednoznaczny rozkład skutkuje rozbiciem prądu dwójnika na dwie składowe: G B i  Gu  Bu  i  i , wzajemnie do siebie ortogonalne: 2 2 2 G B i  i  i . Jednocześnie zachodzi:  ,   ,  G u i  u i , co oznacza, że składowa B i , zwana bierną, nie przenosi energii do dwójnika, ale szkodliwie powiększa wartość skuteczną prądu. Tak jak i w poprzednich artykułach wejściowy sygnał napięcia u(t) nie jest okresowy również i w tym opracowaniu. Jest on prawie okresowo zmodulowany, co powoduje tzw. modulacyjne zniekształcenie operatorów. W tym artykule pokazuje się jakie konsekwencje pociąga za sobą uwzględnienie wyższych potęg rozwinięć modulacyjnych: 2 (s) ( ) 1 ! m m MOD m m m G G s dG d d G[...]

Rozkłady G, B operatorów immitancyjnych zaburzonych modulacyjnie - realizacja za pomocą filtrów cyfrowych DOI:10.15199/48.2016.05.42

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modyfikację operatorów liniowych czasowo niezmienniczych tak aby dostosować je do przetwarzania sygnałów prawie-okresowo zmodulowanych. W szczególności dotyczy to rozkładu operatora na sumę operatorów: parzystego i nieparzystego. Operatory zrealizowano w formie filtrów cyfrowych typu splotu cyklicznego z dołączonym zaburzeniem modulacyjnym. Abstract. The paper presents a modification of the time-invatiant linear operators to adapt them to the almost-periodically modulated signal processing. In particular, the distribution of the operator to a sum of operators: even and odd. These operators were realized using cyclic convolution type digital filters with addition of modulation disorder. (The G, B distribution of modulation disordered operators - digital filters realization.) Słowa kluczowe: operatory, energia, modulacja, filtry cyfrowe. Keywords: operators, energy, modulation, digital filters. Wprowadzenie Głównym zadaniem teorii mocy obwodu z pojedynczym portem energetycznym jest rozkład operatora admitancyjnego obwodu na sumę [1]: [...]

 Strona 1