Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Czarnota"

Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego DOI:10.15199/17.2016.11.3


  Praca stanowi studium literatury w zakresie oceny wpływu substancji pylistych na technologię tlenowego osadu granulowanego (Aerobic Granular Sludge - AGS). Zakres opracowania obejmuje analizę właściwości fi zyko-chemicznych zastosowanych materiałów pylistych, ocenę wpływu substancji pylistych m.in. na właściwości sedymentacyjne tlenowego osadu granulowanego oraz na sam proces biogranulacji, jak również porównanie efektywności oczyszczania ścieków w układach z dodatkiem i bez dodatku substancji pylistej. Zwrócono również uwagę na przyjęte w pracach parametry technologiczne reaktorów i ich wpływ na proces biogranulacji. W oparciu o przegląd literatury stwierdzono, że w zakresie poszukiwania niekonwencjonalnych metod wspomagania technologii tlenowego osadu granulowanego, istotną rolę spełniają substancje pyliste.1. Wstęp Tlenowy osad granulowany (z ang. Aerobic Granular Sludge - AGS) jest nową i obiecującą technologią do oczyszczania ścieków. Mimo że uruchamiane są już pierwsze instalacje działające w oparciu o w/w technologię, nadal prowadzone są intensywne badania, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i technicznej, nad optymalizacją biogranulacji. Najistotniejszym wyzwaniem pozostaje dobór parametrów eksploatacyjnych reaktora, które umożliwiają efektywną granulację i pozyskanie stabilnych granul, a tym samym wysokosprawne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. Dotychczasowe badania wykazały, że zalety tlenowego osadu granulowanego to m.in. wysokie stężenie biomasy w reaktorach, duża prędkość sedymentacji granul oraz zwarta struktura [1, 14], а na sam proces biogranulacji wpływają przyjęte czynniki technologiczne, takie jak: konstrukcja reaktora, czas sedymentacji, intensywność napowietrzania oraz odpowiednie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń organicznych [7, 11, 21, 42]. Istotną rolę w procesie granulacji tlenowej odgrywają dwu- i trójwartościowe jony metali, takie jak Ca2+, Mg2+ i Fe3+ [11, 15, 20, 43]. Dotychczasowe bad[...]

Efektywność oczyszczania ścieków w sekwencyjnych reaktorach porcjowych z tlenowym osadem granulowanym


  Tlenowy osad granulowany charakteryzuje się wysokim stężeniem biomasy, dobrymi właściwościami sedymentacyjnymi, długim czasem retencji oraz nie wykazuje pęcznienia. Sekwencyjne reaktory porcjowe GSBR (Granular Sequencing Batch Reactor) mają wiele zalet, które wynikają z właściwości granul. Jedną z nich jest możliwość symultanicznego usuwania związków węgla, azotu i fosforu ze ścieków. W artykule zaprezentowano analizę wyników badań wstępnych w zakresie oczyszczania ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z tlenowym granulowanym osadem czynnym.Wstęp Zbyt duże i często zróżnicowane ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych utrudniają uzyskanie wymaganego stopnia usuwania zanieczyszczeń w procesach biologicznego oczyszczania metodą osadu czynnego. Dodatkowym problemem na etapie eksploatacyjnym jest zjawisko pęcznienia osadu, spowodowane nadmiernym rozwojem bakterii nitkowatych. Badania prowadzone w celu usprawnienia technologii osadu czynnego doprowadziły do opracowania metody wykorzystującej osad czynny w postaci granul. Proces granulacji osadu może zachodzić w warunkach anaerobowych oraz aerobowych. Granule beztlenowe są stosukowo powszechnie stosowane w reaktorach UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), jednak ta technologia ma kilka wad: stosunkowo długi okres rozruchu, wysoką temperaturę roboczą oraz nie znajduje zastosowana do usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych [2, 14]. Zmiana w strukturze biomasy osadu czynnego przekształcająca go w tlenowe granule była możliwa dzięki wykorzystaniu technologii sekwencyjnego reaktora porcjowego. Uzyskane granule charakteryzują się wysokim stężeniem biomasy, dobrymi właściwościami sedymentacyjnymi, długim czasem retencji oraz nie wykazują pęcznienia [8, 10, 11]. Tlenowe granule mają zdolność do usuwania związków węglowych oraz biogennych ze ścieków [11]. Powyższe czynniki sprawiają, że układy z granulowanym osadem tlenowym mogą być konkurencyjne w porównaniu do o[...]

 Strona 1