Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Hryszko"

Sektor rybny w Polsce tendencje rozwojowe

Czytaj za darmo! »

Przetwórstwo ryb jest sektorem żywnościowym, którego rozwój został w dużej mierze oparty na wymianie handlowej z zagranicą. Ograniczenia w połowach bałtyckich i dalekomorskich oraz mała różnorodność biologiczna własnych zasobów pozwalają zaledwie w ok. 25-30%1 zaspokoić popyt przetwórstwa na surowiec i coraz bardziej uzależniają je od importu. Dość niski poziom konsumpcji ryb w Polsce (50% średniej unijnej), choć wykazujący tendencję wzrostową skutkuje tym, że ok. 50% przychodów branży pochodzi z eksportu. Stosunkowo szybkie dostosowanie przetwórstwa ryb do wspólnotowych wymagań sanitarno-weterynaryjnych, inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne oraz niskie koszty pracy pozwoliły polskim producentom szybko reagować na rosnący popyt eksportowy i skutecznie konkurować z innymi[...]

Drogie surowce hamują rozwój branży rybnej


  Po akcesji Polski do UE rynek i przetwórstwo ryb należały do najszybciej rozwijających się sektorów, a głównym czynnikiem tego rozwoju był eksport. Jednak 2011 r. należał do jednego z gorszych okresów dla sektora rybnego w Polsce. Niekorzystne światowe uwarunkowania makroekonomiczne oraz rosnące ceny zarówno surowców bezpośrednich (ryby, oleje, warzywa itp.), jak i pośrednich (energia, paliwa, gaz) wpłynęły na pogorszenie sytuacji krajowego przetwórstwa. Coraz większe globalne zapotrzebowanie na ryby, przy zmniejszających się zasobach naturalnych, stwarza poważne ograniczenia w zaopatrzeniu w surowiec dobrej jakości i stosunkowo tani. Trudna sytuacja przetwórstwa ryb wynikała także z rosnących kosztów finansowych i stosunkowo niewielkich podwyżek cen zbytu. Ryby i przetwory rybne należały jednak i tak do jednej z najszybciej drożejących grup żywności, co doprowadziło do znacznego spadku popytu krajowego. Lepsze wyniki od przeciętnych uzyskiwały tylko przetwórnie z większym udziałem eksportu w strukturze sprzedaży. Rozwojowi eksportu, oprócz wzrostu jego wielkości, sprzyjała także deprecjacja złotego. Mimo blisko 19-procentowego wzrostu przychodów (do 6,6 mld zł), średnie i duże firmy (zatrudniające ponad 9 osób) wypracowały w 2011 r. łącznie 102 mln zł zysku netto, tj. o 30% mniej niż rok wcześniej. PODAŻ RYB NA RYNKU W latach 2003-2008 podaż ryb na rynku krajowym wzrosła z 400 do 566 tys. t, a w 2011 r. wyniosła 462,4 tys. t (w ekwiwalencie wagi żywej) i była o 7,2% niższa niż w 2010 r. Na spadek podaży w 2011 r. wpłynęło głównie ograniczenie importu (o 2,5%), przy jednoczesnym wzroście eksportu (o 4,1%). Połowy krajowe zwiększyły się w tym czasie o 5,3% w wyniku wzrostu połowów dalekomorskich oraz poprawy sytuacji w rybołówstwie śródlądowym. Na poziomie roku poprzedniego utrzymały się wyładunki ryb poławianych w Bałtyku (tabela 1). Rybołówstwo krajowe stanowi jednak niewielkie zaplecze surowcowe dla przemysłu przetwórcz[...]

Krajowy rynek ryb stabilizacja z tendencją do rozwoju


  Po okresie dynamicznego wzrostu cen importowanych surowców rybnych w latach 2010-2011, od połowy ubiegłego roku obserwuje się ich stabilizację, a w przypadku wielu gatunków znaczną obniżkę. Wpłynęło to na wzrost importu w pierwszych miesiącach 2013 r., a jego dynamika przekracza wielkość przyrostu eksportu, co może świadczyć o zwiększonej podaży krajowej i zahamowaniu spadkowej tendencji spożycia ryb w Polsce obserwowanej od 2008 r. Mimo spadku cen nadal są one jednak znacznie wyższe niż przed dwoma laty i niekorzystnie wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową przetwórstwa ryb. Bariera cenowo-popytowa nie pozwala bowiem na pełne przenoszenie kosztów produkcji na konsumentów, a podwyżki cen są rozłożone w czasie. W lepszej sytuacji znajdują się firmy przetwórcze nastawione proeksportowo, ale również one odczuwają skutki recesji w wielu krajach Unii Europejskiej. Rynek ryb w Polsce charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu. Wynika to m.in. z niskiego poziomu spożycia (o ok. 50% niższego niż średnio w Unii Europejskiej), rosnącej świadomości zdrowotnej konsumentów, zwiększającej się dostępności oraz różnorodności oferowanych produktów. Przy dobrej kampanii reklamowej poszczególne segmenty rynku mogą się szybko rozwijać. W 2012 r. rozwinął się rynek łososi, których konsumpcja wzrosła o ponad 50%, czemu sprzyjały niższe niż rok wcześniej ceny tego gatunku ryb. Oprócz tradycyjnie kupowanych łososi wędzonych coraz częściej sięgano także po ryby świeże i produkty wysoko przetworzone (sałatki, pasty itp.). PODAŻ RYB NA RYNEK Wysokie ceny surowców rybnych to wynik przede wszystkim ograniczonych naturalnych zasobów światowych, których podaż jest dodatkowo regulowana przez różnorakie limity, oraz rosnącego globalnego popytu wraz ze zwiększającą się liczbą ludności i jej dochodów. Według prognoz OECD-FAO1 dynamika wzrostu cen w najbliższej dekadzie nieznacznie się zmniejszy, ale będzie się utrzymywała powyżej średniej i wyniesie[...]

Krajowy rynek ryb stan, tendencje, problemy, perspektywy DOI:10.15199/65.2018.2.1


  W 2015 r. wg danych Eurostat wartość produkcji sektora przetwórstwa ryb w Polsce, liczona w cenach nominalnych, wyniosła 2,14 mld euro, co stanowiło ok. 9% wartości produkcji wszystkich krajów Unii Europejskiej (23,9 mld euro). Największym producentem była Hiszpania (4,74 mld euro), a następnie Wielka Brytania (3,91 mld euro) oraz Francja (3,3 mld euro). Porównywalną do Polski wartość produkcji przetwórstwa ryb wykazywały Włochy, Dania i Niemcy. Uwzględniając jednak parytet siły nabywczej w celu zachowania zasady porównywalności danych ekonomicznych z poszczególnych państw, Polska zajmowała drugą pozycję wśród największych przetwórców ryb i owoców morza (3,75 mld euro), ustępując tylko Hiszpanii (5,31 mld euro). Przetwórstwo ryb w Polsce jest specyficznym sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego, ponieważ opiera się w głównej mierze na surowcach importowanych, a podstawowym kanałem zbytu jest eksport produktów przetworzonych. Stosunkowo niewielki popyt na rynku krajowym podlega dodatkowo, pod wpływem zmian cen, znacznym wahaniom, bez wyraźnie zaznaczonego trendu. Obserwuje się jednak duże zmiany strukturalne w konsumpcji ryb i owoców morza zarówno pod względem gatunkowym, jak i grup produktów. Dominujący udział eksportu w sprzedaży zakładów przetwórstwa ryb oraz surowców importowanych niezbędnych do produkcji powoduje, że wzajemne relacje cen eksportowo- importowych osiągane w handlu zagranicznym mają decydujące znaczenie dla kształtowania się wyników ekonomiczno-finansowych tego sektora. Mimo jednokierunkowych zmian cen coraz częściej występują dysproporcje w ich dynamice w odniesieniu do poszczególnych produktów, zwłaszcza w okresach skokowo rosnących cen surowców. Przetwórstwo, chcąc utrzymać pozycję konkurencyjną na rynkach zagranicznych, rezygnuje z części marż, akceptując relatywnie niższy wzrost cen eksportowych. Wpływa to zazwyczaj na zmniejszenie wielkości zysku i pogarszanie się wskaźników ekonomiczno-finansowych[...]

 Strona 1