Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"A. Zwierzchowska"

Ustawa o bateriach i akumulatorach - zagadnienia praktyczne


  Tematem przewodnim niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki prawne wynikające z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz odpowiednich rozporządzeń. Jest to istotne zwłaszcza dla wprowadzających, sprzedawców detalicznych oraz użytkowników baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych. 24 kwietnia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o bateriach i akumulatorach. Publikacja ustawy nastąpiła 28 maja 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666), a wraz z 12 czerwca 2009 r. weszła ona w życie. Ustawa ma na celu zredukowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko, a w efekcie przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska. W tym celu określono wymagania i sformułowano regulacje dotyczące wprowadzanych do obiegu baterii i akumulatorów. Przepisy polskiej ustawy oparte są na regulacjach prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady i jako takie mają również na celu zharmonizowanie wymogów stawianych wprowadzanym na rynki bateriom i akumulatorom w obrębie Unii Europejskiej. Przepisy ustawy mają zastosowanie w stosunku do baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu. Kształt baterii, masa, skład materiałowy i pojemność, jak też sposób użytkowania nie mają w tym przypadku znaczenia. Należy zwrócić uwagę, że ustawie podlegają także baterie i akumulatory stanowiące przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów. Przepisy ustawy dotyczą także tzw. złomu bateryjnego, czyli odpadów powstałych z baterii i akumulatorów, regulują zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Przepisy ustawy określają prawa i obowiązki wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory, dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt zawierający baterie, zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych bater[...]

Wpływ modyfikacji materiału grafitowego na jego właściwości elektrodowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ elektrochemicznej aktywacji elektrod grafitowych na ich elektrodowe właściwości podczas woltamperometrycznych badań przeprowadzonych z użyciem pochodnych fenolu. Stwierdzono korzystny efekt wstępnego anodowego utleniania elektrod (w zakresie czułości metody oraz powtarzalności wyników) otrzymanych z zastosowaniem różnych materiałów grafitowych. Uzyskane wyniki wyjaśniono obecnością tlenowych grup funkcyjnych i specyficzną adsorpcją substancji elektroaktywnej na powierzchni modyfikowanych elektrod węglowych. Elektrody wykonane z materiału węglowego są powszechnie stosowane w badaniach elektrochemicznych. Największą zaletą tej grupy elektrod jest to, że można z ich udziałem prowadzić badania dla dużych dodatnich wartości potencjału. W tych warunkach użycie innych elektrod, np. platynowych, byłoby niemożliwe ze względu na wydzielanie tlenu. Wadą elektrod węglowych jest zła powtarzalność właściwości różnych partii elektrod wykonanych "z tego samego" materiału. W związku z tą wadą konieczne stało się określenie wpływu struktury wewnętrznej i sposobu przygotowania elektrod na ich właściwości elektrodowe. Przedmiotem omawianych tu badań były dwa rodzaje grafitu: otrzymany metodą elektrolityczną (elektrografit) oraz metodą pirolityczną (pirografit). Kryształy grafitu są zbudowane z równolegle ułożonych warstw skondensowanych, regularnych pierścieni heksagonalnych. Każdy atom węgla jest związany z 3 sąsiednimi atomami za pomocą kowalencyjnego wiązania a, a czwarty zdelokalizowany elektron n może się swobodnie przemieszczać w układzie wiązań sprzężonych. Zarówno pirografit, jak i elektrografit mają budowę polikrystaliczną. Krystality w pirograficie są większe, a ich wzajemne ułożenie jest bardziej uporządkowane niż w elektrograficie. [...]

 Strona 1