Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA KAŁUŻKA"

Włókninowe materiały filtracyjne do wysoko skutecznego oczyszczania powietrza

Czytaj za darmo! »

Człowiek w środowisku pracy, a także w pomieszczeniach mieszkalnych, często narażony jest na szkodliwe działanie różnorodnych par, pyłów i dymów, zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu. Pyły są jednym z głównych zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Ze względu na rodzaj zagrożenia dzielimy je na: rakotwórcze, pylicotwórcze, alergizujące i drażniące. Szkodliwe działanie pyłu na organizm lud[...]

Oczyszczanie powietrza z cząstek o nanowymiarach przez włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną

Czytaj za darmo! »

Cząstki pyłowe są jednym z głównych zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Najbardziej szkodliwe są pyły drobne, szczególnie o wymiarach nanometrycznych, które kumulują się w płucach i mogą powodować różne schorzenia, w tym pylice i choroby nowotworowe. Ochrona człowieka, a także środowiska naturalnego przed szkodliwym działaniem pyłów wymaga stosowania coraz skuteczniejszych materiałów filtracyjnych [1, 2]. Olbrzymią większość produkowanych w świecie materiałów włókienniczych do wysokoskutecznej filtracji powietrza stanowią włókniny zbudowane z mikrowłókien, formowane techniką pneumotermiczną (melt-blown) bezpośrednio z polimeru termoplastycznego [3-7]. Wysoką sprawność filtracji zawdzięczają one przede wszystkim obecnością w swojej strukturze bardzo cienkich włókien, o średnicy w [...]

Kompozyty włókninowe do filtracji dokładnej. Cz. I

Czytaj za darmo! »

W szeroko stosowanych systemach wentylacji, w których nie jest wymagany bardzo wysoki stopień czystości powietrza, z reguły są instalowane filtry wstępne z grupy G (klasy G1-G4) i/lub filtry dokładne z grupy F (klasy F5-F9), dlatego w wielu ośrodkach naukowo-badawczych są prowadzone prace zmierzające do opracowywania nowych struktur filtracyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie do budowy takich filtrów. Dobór właściwych środków ochrony zbiorowej przed pyłami jest istotnym zagadnieniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy[1-3] (rys. 1.). Rys.1. Rola środków ochrony zbiorowej przed pyłami w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy Środki ochrony zbiorowej przed pyłami obejmują systemy wentylacji mechanicznej ogólnej oraz instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej miejscowej wyposażone w odpowiednie układy filtracyjne. W zależności od wymaganego stopnia czystości powietrza doprowadzanego lub odprowadzanego z pomieszczeń przez systemy wentylacji są stosowane różne układy filtracyjne projektowane na podstawie danych o parametrach użytkowych filtrów powietrza określonych podczas badań znormalizowanymi metodami stosowanymi do ich klasyfikacji. Wymagania dotyczące metod badania i zasad klasyfikacji filtrów powietrza stosowanych do systemów wentylacji są określone w normach europejskich, które zostały wdrożone jako normy polskie. W normie PN-EN 779:2005 [4] są opisane metody oraz stanowiska badawcze do pomiaru parametrów filtrów wstępnych z grupy G (klasy G1-G4) oraz filtrów dokładnych z grupy F (klasy F5-F9), natomiast w normach serii PN-EN 1822 [5-9] procedury i stanowiska badawcze do badania filtrów wysokoskutecznych (HEPA i ULPA). Filtry wstępne (klasy G1-G4) zwykle są stosowane w systemach wentylacji pomieszc[...]

Kompozyty włókninowe do filtracji dokładnej. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Na rysunkach od 2. do 5. przedstawiono zależności charakteryzujące parametry użytkowe filtrów kieszeniowych wykonanych z kompozytów włókninowych o symbolach WFPT/M i WFA-5/M. W tabeli 3. zestawiono wartości uzyskanych parametrów użytkowych filtrów uzyskanych z obu ww. kompozytów włókninowych.Rys. 3. Opory przepływu w funkcji masy podanego pyłu syntetycznego przy nominalnym strumieniu objętości powietrza filtrów wykonanych z kompozytów włókninowych o symbolach WFPT/M i WFA-5/M W wyniku analizy danych przedstawionych na rysunkach od 2. do 5. stwierdzono, że: - filtr wykonany z kompozytu WFPT/M charakteryzuje się nieco wyższymi oporami przepływu niż filtr z kompozytem WFA-5/M dla strumieni objętości w zakresie od 0,25m3/s do 0,5m3/s (rys. 2.), - filtr z kompozytem WFPT/M znacznie szybciej osiąga graniczne opory przypływu (450 Pa) w wyniku obładowywania pyłem syntetycznym niż filtr z kompozytem WFA-5[...]

Polipropylenowe włókniny kompozytowe o zwiększonej degradowalności

Czytaj za darmo! »

Techniką melt-blown wykonano matryce włókninowe z polipropylenu o różnych wartościach masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) przy zmiennym wydatku sprężonego powietrza oraz zmiennym wydatku polimeru. Tą samą techniką wykonano polipropylenowe matryce kompozytowe z dodatkiem celulozy i chitozanu mikrobiologicznego. Określono wpływ tych degradowalnych modyfikatorów na właściwości metrologiczne oraz hydro- i fotodegradację włókniny polipropylenowej. Proces degradacji oceniono na podstawie ubytku masy włókniny i zmiany średniej masy cząsteczkowej polipropylenu. Microcryst. cellulose and microbiol. chitosan were added (up to 3%) to polypropylene matrix (melting flow index 1200 g/10 min) processed to composite nonwovens by meltblown technique. The nonwovens were studied for hydrolytic degradability at 65°C (pH 7), av. mol. mass (viscosimetry) and photodegradability (25 W/m2 for 5-240 h). The addn. of fillers resulted in increasing the air permeability and in decreasing the mech. strength of the polypropylene matrix. The accelerated hydrolytic (21-84 days) degradn. of the composites resulted in mass loss (up to 3.5%) and a decrease in molecular mass (up to 2%) of the polypropylene matrix. The photolytic degradn. (40-160 h) resulted in a decrease in molecular mass of the matrix up to 8%. Większość prowadzonych badań naukowych nad tworzywami sztucznymi ma na celu poprawę ich stabilności i odporności na działanie czynników atmosferycznych, chemicznych, termicznych lub biologicznych. Duża odporność materiałów z tworzyw sztucznych na te czynniki stała się jednak, ze względu na trudności związane z usuwaniem ich jako odpadów, zagrożeniem dla środowiska. Tanie, łatwo dostępne i powszechnie stosowane polimery syntetyczne w większości są odporne w środowisku naturalnym na degradację pod wpływem światła, temperatury, związków chemicznych oraz mikroorganizmów1-3). Szczególnie dużą odporność wykazują poliolefiny. Polipropylen jest je[...]

 Strona 1