Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ADAM DZIDOWSKI"

PROCESY WTÓRNEGO KSZTAŁTOWANIA METALI JAKO PRZYCZYNA POGORSZENIA NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW HUTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH


  Wyroby hutnicze przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach mogą i powinny pracować bezawaryjnie przez ponad 30(40) lat. Z analizy stanu zagadnienia wynika, że ulegają one uszkodzeniom już po kilku latach eksploatacji. Co gorsze, częstość tych uszkodzeń rośnie z upływem czasu i z liczbą prac remontowych. Na ogół są to uszkodzenia, powstające przedwcześnie w pobliżu spawów oraz w elementach giętych na zimno. Uszkodzenia takie wymagają kosztownych prac remontowych i stanowią przyczynę częstych przestojów elektrowni, elektrociepłowni itp. Co gorsze, uszkodzenia takie mogą stanowić przyczynę katastrof technicznych. Dlatego też, zasadniczym celem niniejszej publikacji jest wskazanie przyczyn i metod zapobiegania przedwczesnemu uszkadzaniu wyrobów hutniczych przewidzianych do pracy w podwyższonych temperaturach. Rozważania te zostaną przeprowadzone na przykładzie kolan rurociągów energetycznych. Wykazane zostanie, że odporność tych kolan na pełzanie ulega rażącemu pogorszeniu, nie tyle (i nie tylko) wskutek owalizacji i wzrostu naprężeń obwodowych, ile wskutek nieuwzględnianego do tej pory odkształceniowego rozdrobnienia ziaren. Mowa tu o rozdrobnieniu ziaren, do jakiego dochodzi w mezoskopowych pasmach ścinania, powstających podczas gięcia rur na zimno. W ślad za tym zaproponowany zostanie, inny niż do tej pory, sposób obróbki cieplnej kolan, wykonywanych metodą gięcia rur na zimno. Ponadto, zasugerowana zostanie potrzeba wdrożenia zasad zarządzania wiedzą w celu trafniejszego doboru materiałów i skuteczniejszego zapobiegania degradacji własności wyrobów hutniczych na etapie ich przetwarzania i eksploatacji. Słowa kluczowe: gięcie rur, pasma ścinania, pełzanie, pękanie, niezawodność SECONDARY METAL SHAPING PROCESSES AS THE REASON FOR DEGRADATION OF RELIABILITY OF METALLURGICAL PRODUCTS DESIGNED FOR WORK AT ELEVATED TEMPERATURES Metallurgical products designed for work at increased temperatures may, and should work reliably for more tha[...]

MAPOWANIE WIEDZY O MECHANIZMACH UMACNIANIA METALI JAKO SPOSÓB NA INNOWACYJNE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE BLACH KAROSERYJNYCH DOI:11.15199/67.2015.10.13


  Na przykładzie połowiczności wyników uzyskanych w dotychczasowym rozwoju materiałów na lekkie i wysoko wytrzymałe karoserie samochodowe omówiono znaczenie i zalety mapowania wiedzy. Wykazano, że mapowanie wiedzy może być narzędziem poprawiającym efektywność wszelkich innowacji. Mapowanie wiedzy pozwala bowiem ujawnić istotne luki oraz określić brakujące elementy wiedzy, niezbędne z punktu widzenia udanego procesu innowacji. W rozważanym tu przypadku luka taka wynikała z niedocenienia wiedzy na temat innych, niż tradycyjne, sposoby umacniania metali. Efektem tego, jest wytwarzanie wysoko wytrzymałych materiałów o mocno zaniżonej odkształcalności (tłoczności). Oznacza to, że osiągnięty cel nie stanowi kompleksowego rozwiązania problemu. Kompleksowe rozwiązanie problemu powinno bowiem polegać na jednoczesnym uzyskiwaniu wysokiej wytrzymałości i dużej zdolności do odkształceń plastycznych. Dlatego też, mapowanie wiedzy na temat mechanizmów umacniania metali, pozwoliło unaocznić istniejącą tu lukę. Luka ta wynika z niedocenienia i niedostatecznego wykorzystania wiedzy na temat umocnienia odkształceniowego wskutek płaskiego poślizgu dyslokacji i bliźniakowania. Okazało się, że dopiero zagospodarowanie tej luki daje szanse na stworzenie pożądanych materiałów, to jest cechujących się zarówno wysoką wytrzymałością, jak i doskonałą odkształcalnością (tłocznością). Wykazano, że kryterium wyboru pożądanego mechanizmu odkształceń plastycznych powinna stanowić energia błędu ułożenia oraz mapy mechanizmów odkształceń, sporządzone z uwzględnieniem tej energii. Ponadto, zwrócono uwagę na nowy problem, jakim jest skłonność w/w materiałów do pękania odroczonego w czasie. Wskazano możliwości rozwiązania tego problemu poprzez głębsze poznanie mechanizm rozwoju pasm ścinania i czynników przyspieszających/opóźniających pękanie wzdłuż tych pasm. Słowa kluczowe: metale, wytrzymałość, tłoczność, umocnienie, mapowanie wiedzy, innowacyjność MAPPING KNOWLEDGE ABOUT T[...]

MAPOWANIE WIEDZY NA TEMAT WSPÓŁDZIAŁANIA RÓŻNORODNYCH PRZYCZYN KATASTROFICZNEGO ROZWOJU PĘKNIĘĆ W SAMOLOTACH JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ JAKOŚCI ICH PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ DOI:10.15199/67.2017.12.5


  Niniejszy artykuł stanowi kolejny etap rozważań autorów na temat złożoności przyczyn katastrof lotniczych wskutek uszkodzeń materiałowych. W poprzedniej publikacji [4] omówiono wpływ procesów wtórnego kształtowania materiałów na rozwój pęknięć poprodukcyjnych i ich związek z katastrofami samolotów. Obecne opracowanie dotyczy analizy przyczyn katastrof wskutek procesów obróbki i montażu nitowanych kadłubów samolotów, wykonywanych z cienkich blach. Okazało się bowiem, że pęknięcia rozwijające się w otworach przygotowanych pod nity, stanowią poważną przyczynę rozwoju krótkich pęknięć zmęczeniowych i ich nagłego łączenia się z pęknięciem dominującym, uważanym do tej pory za wyłączne zagrożenie trwałości blaszanego poszycia samolotu. Wiele wskazuje na to, że wspomniane wyżej katastrofy wynikały głównie z niedoskonałości dotychczasowych filozofii projektowania samolotów, które to filozofie nie uwzględniały w dostateczny sposób uszkodzeń związanych z wytwarzaniem samolotów i wpływu tych uszkodzeń na przyśpieszony rozwój pęknięć zmęczeniowych podczas eksploatacji samolotów. Problem potęguje interdyscyplinarny charakter wiedzy niezbędnej do przewidywania uszkodzeń na wszystkich etapach życia materiałów stosowanych w lotnictwie. Etapami tymi są na ogół: koncepcja, projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja. Każdy z tych etapów wymaga wysokiej wiedzy specjalistycznej. W praktyce oznacza to ograniczoną możliwość przepływu informacji i rozwiązywania problemów na poziomie interdyscyplinarnym. Skutkuje to częstym brakiem świadomości i rozumienia złożoności przyczyn katastrof lotniczych. Mowa tu o katastrofach wskutek uszkodzeń niedostrzeganych na poszczególnych etapach życia materiału (koncepcja, projekt, wytwarzanie, eksploatacja). Dlatego też, zasadniczym celem niniejszego opracowania jest wskazanie narzędzi, które ułatwiają takie rozumienie oraz popularyzację i innowacyjne stosowanie wiedzy na powyższy temat. Narzędziami tymi są: mapowan[...]

 Strona 1