Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł R. Bajurko"

PROMIENNIK ŁATKOWY NA PODŁOŻU LTCC NA PASMO 120 GHz DOI:10.15199/59.2016.6.24


  A 120 GHz PATCH RADIATOR ON LTCC SUBSTRATE Streszczenie: W artykule zaprezentowano projekt planarnej mikropaskowej anteny łatkowej na podłożu LTCC pracującej na częstotliwości 120GHz, przystosowanej do zasilania sondą typu GSG. Abstract: This paper presents a 120GHz planar microstrip patch antenna on LTCC substarate suitable for GSG probe feed. Słowa kluczowe: antena, antena łatkowa, LTCC, sub-THz Keywords: antenna, LTCC, patch antenna, sub-THz 1. WSTĘP Technologia ceramiki niskotemperaturowej LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) znajduje zastosowanie w mikroelektronice od lat 80-tych XX w. Umożliwia ona znaczną miniaturyzację obwodów i wykonywanie modułów o wysokiej niezawodności ze względu na bardzo dobre parametry mechaniczne. Układy oparte na ceramice LTCC stosuje się w takich obszarach jak technika satelitarna, radarowa, lotnictwo, motoryzacja, telekomunikacja czy wreszcie układy w.cz. [5, 12]. Materiały LTCC znajdują coraz większe zastosowanie w technice antenowej. Wynika to z możliwości tworzenia struktur przestrzennych złożonych z warstw ceramiki, umieszczonych na nich warstw metalizacji, metalizowanych przelotek łączących warstwy oraz wycięć i wnęk. Poza tym ceramika LTCC charakteryzuje się niską stratnością i stabilnymi parametrami elektrycznymi przy wysokich częstotliwościach. Stosunkowo duża liczba możliwych warstw oraz możliwość umieszczania komponentów wewnątrz struktury daje możliwość zintegrowania w jednej strukturze układu antenowego wraz z innymi elementami toru radiowego lub nawet kompletnymi układami nadawczo-odbiorczymi [8]. Podłoża ceramiczne, w tym LTCC znalazły zastosowanie w wytwarzaniu miniaturowych anten dla urządzeń mobilnych. Wykorzystuje się tu typowe dla tych materiałów wysokie przenikalności elektryczne dla uzyskania znacznego skrócenia fali w dielektryku i tym samym zmniejszenia fizycznych wymiarów anten. W ostatniej dekadzie prowadzone są intensywne badania nad zakresem fal radio[...]

ANTENA ŁATKOWA NA PASMO 120 GHz W BEZSKURCZOWEJ TECHNOLOGII LTCC DOI:10.15199/59.2017.6.26


  Technologia współwypalanej ceramiki niskotemperaturowej LTCC rozwijana jest już od ponad trzech dekad. Stwarza ona możliwość wykonywania miniaturowych modułów elektronicznych odznaczających się wysoką niezawodnością. W związku z tym jest ona często wykorzystywana w bardzo wymagających zastosowaniach, jak przemysł kosmiczny, lotniczy, czy motoryzacja. Wzrastająca precyzja wykonywania struktur LTCC sprawia, że w wielu zastosowaniach staje się ona alternatywą dla kosztownych cienkowarstwowych modułów wielostrukturowych (MCM-D). Przy koszcie porównywalnym z technologią grubowarstwową, LTCC zapewnia znacznie większe możliwości integracji układów ze względu na wielowarstwową budowę i możliwość tworzenia struktur przestrzennych [2]. Stabilne w szerokim zakresie częstotliwości parametry podłoży LTCC oraz ich niska stratność sprawiają, że technologia ta często znajduje zastosowanie w układach mikrofalowych [2]. Oprócz wytwarzania poszczególnych komponentów, LTCC umożliwia integrację w jednym module całego toru radiowego wraz z układem antenowym, a także układów przetwarzania sygnału. Podłoża LTCC są często wykorzystywane do wytwarzania anten. Masowo produkowane są miniaturowe anteny ceramiczne przeznaczone dla najbardziej powszechnych systemów radiokomunikacyjnych. Obecnie ceramika LTCC znajduje coraz szersze zastosowanie w urządzeniach pracujących w paśmie fal milimetrowych. Przy tak wysokich częstotliwościach ujawniają się jednak ograniczenia tej technologii. Najpoważniejszym problemem jest tu ograniczona dokładność wykonania struktury. Elementy układów radioelektronicznych mają zazwyczaj rozmiary porównywalne z długością fali. Z tego względu przyrządy pracujące w paśmie fal milimetrowych charakteryzują się małymi gabarytami. Poza tym, typowe dla ceramiki LTCC wysokie wartości przenikalności elektrycznej powodują znaczne skrócenie fali w dielektryku, co skutkuje dodatkowym zmniejszeniem wymiarów elementów. Ich precyzyjne wyk[...]

STANOWISKO DO BADAŃ SYSTEMÓWMIMO WIELKIEJ SKALI W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM DOI:10.15199/59.2017.6.28


  Technika MIMO (ang. multiple input multiple ou put) pozwala na znaczące zwiększenie pojemno łu radiowego w warunkach propagacji wielodrogowej dzięki czemu upowszechniła się w ostatnich latach i jest stosowana w wielu systemach radiokomunikacyjnych, np. IEEE 802.11, WiMAX, LTE. Możliwo nia techniki MIMO zależy w znacznym ściwości kanału radiowego. Do jego można wykorzystać macierz H, która zawiera informacje o amplitudzie i fazie składowych wielodrogowych między antenami nadajnika i odbiornika wynikające z zastosowania techniki MIMO sze, im mniejsza jest korelacja wzajemna elementów , jaszczyszyn}@ire.pw.edu.pl Poznań SYSTEMÓW MIMO W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM IN MICROWAVE AND RANGE posystemów w zakre- . dzięki czemu rodowiska wy- ca pozorowanie norodnych żliwości pomiarowych badania characteri- is presented. The for precise posisetup allows to measure ties have : propagacja, outkszenie pojemności kanaw wielodrogowej, żliwość zastosowanym stopniu od włajego charakteryzacji ponadajnika [1]. Korzyści są tym więkim macierzy H. Określenia możliwo danych warunkach propagacyjnych pomocą badań transmisyjnych powiedzi impulsowej kanału radiowego nymi parami anten. Obecnie coraz większym zainteresowaniem ze strony świata nauki i przemysłu ciesz MIMO wielkiej skali (ang. m MIMO), która jest rozwinięciem idei techniki MI Dzięki dużej liczbie (rzędu setek możliwe jest jednoczesne przesyłanie sygnałów ze stacji bazowej do Przynosi to liczne korzyści, w tym ści widmowej oraz pojemności systemu ka MIMO wielkiej skali jest przewidywana do zastos wania w sieciach piątej generacji 5G doniesieniach literaturowych opisano konstrukcje lini wych, planarnych, cylindrycznych dów antenowych [5], [6] oraz empiryczne badania kan łu propagacyjnego. Pomiary charakterystyk kanału r diowego przeprowadzane były najcz stych środowiskach wewnątrz czeń [4], [8] albo w komorze rewerberacyjnej szczegółowo opisano odmienn[...]

 Strona 1