Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Gilski Jacek Stefański"

Radio programowalne - nowoczesna platforma dydaktyczna


  Obecnie studenci wyższych uczelni technicznych w czasie zajęć laboratoryjnych poświęconych współczesnym systemom i urządzeniom radiokomunikacyjnym korzystają ze sprzętu opartego na rozwiązaniach przeznaczonych do konkretnych ćwiczeń. Wykorzystują oni zestawy specjalizowanych urządzeń pomiarowych typu generatory sygnałów, analizatory widma i oscyloskopy do przeprowadzania badań zaprojektowanych układów. Zazwyczaj, w celu uzyskania zadowalających rezultatów, przed rozpoczęciem właściwych pomiarów niezbędne jest wykonanie kalibracji zestawu ćwiczeniowego. W artykule przedstawiono propozycję zmiany klasycznego podejścia do nauczania studentów wymienionej specjalności podczas laboratoriów, opartego na rozwiązaniach jedynie sprzętowych. Zaproponowana koncepcja, zrealizowana w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, została oparta na platformie radia programowalnego SDR (Software Defined Radio). Technologia SDR umożliwia szybkie dostosowywanie zasobów laboratoryjnych w procesie dydaktycznym do dynamicznie rozwijających się rozwiązań systemowych i urządzeniowych w radiokomunikacji. TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO Głównym założeniem technologii radia programowalnego jest zastąpienie - realizowanych sprzętowo - wyspecjalizowanych i działających w pojedynczym standardzie radiokomunikacyjnym poszczególnych członów nadawczo-odbiorczych stacji ruchomej (stacji bazowej) przez możliwie uniwersalny układ, w którym realizowana sprzętowo część radiowa jest sprowadzona do niezbędnego minimum. Podstawowa część sprzętowa SDR składa się z szerokopasmowych przetworników cyfrowo-analogowych (C/A) i analogowo-cyfrowych (A/C) oraz procesora sygnałowego (DSP), wykonującego funkcje nadawczo-odbiorcze oraz umożliwiającego pracę terminala z różnymi systemami radiokomunikacyjnymi [1]. Obecnie radio programowalne może być wykorzystywane w badaniach nad techniką OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [2] oraz ra[...]

Radionawigacja w służbach ratowniczych DOI:10.15199/59.2015.1.1


  W większości przypadków usługi lokalizacyjne są oparte na pomiarach sygnałów z systemu satelitarnego GPS (Global Positioning System) lub sygnałów pochodzących z sieci komórkowych. Ze względu na specyfikę środowiska, w którym prowadzi się akcje ratownicze, zazwyczaj wewnątrzbudynkowego, nie jest możliwe wykorzystanie sygnałów pochodzących od systemów satelitarnych. Z tego względu należy stosować rozwiązania hybrydowe, wspomagane przez standardy komunikacji radiowej, takie jak IEEE 802.11.4, a także moduły inercyjne IMU (Inertial Measurement Unit) [1]. [...]

BADANIE EFEKTYWNOŚCI KODEKÓW ŹRÓDŁOWYCH W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2015.4.60


  W Polsce radiofonia cyfrowa jest dostępna dla słuchaczy już od 2013 roku. Jednakże brakuje ogólnodostępnych publikacji naukowych lub też raportów badawczych uzasadniających przyjęte przepływności dla strumieni audio. W artykule przedstawiono badania sprawności kodowania oraz subiektywnej oceny jakości kodeka MPEG-4 HE-AAC v2, wykorzystywanego w standardzie DAB+. Testy przeprowadzono wg. techniki porównawczej MUSHRA na dwóch grupach, złożonych z ludzi posiadających oraz nieposiadających wykształcenia muzycznego. 1. WSTĘP Wraz z postępem technologicznym wzrasta zapotrzebowanie na kodeki audio do kodowania zarówno sygnałów mowy jak i muzyki przy stosunkowo niskich przepływnościach. W wielu przypadkach, obejmujących transmisję rozsiewczą, czy też audio-booki, materiał dźwiękowy nie ogranicza się jedynie do samej mowy lub muzyki. Nie można przecenić wpływu radiofonii cyfrowej na rozwój metod kompresji materiałów dźwiękowych. Nowe kierunki badań i prac standaryzacyjnych w tej dziedzinie wynikają głównie z potrzeb wykreowanych przez rozwój systemów bezprzewodowych. Obszar ten wymaga specyficznych rozwiązań, uwzględniających ograniczone zasoby widmowe, przepustowość kanałów oraz konieczność ochrony przed błędami transmisji. Szczególne znaczenie nabiera tutaj radiofonia cyfrowa, która, w porównaniu do radiofonii analogowej, oprócz większego współczynnika pokrycia kraju, ma oferować także szereg usług dodatkowych oraz wyższą jakość przesyłanego materiału dźwiękowego. 2. RADIOFONIA CYFROWA Międzynarodowy standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting) jest efektem prac mających na celu poszerzenie i wzbogacenie oferty programowej. Zadaniem emisji cyfrowej jest eliminacja tzw. białych plam, miejsc znajdujących się poza zasięgiem analogowego sygnału radiowego, z uwagi na ograniczone zasoby widmowe. Platforma cyfrowa umożliwia wprowadzenie dodatkowych funkcji, m.in. listę programów wraz z opisami audycji, wybór ulubionych stacji, czy t[...]

ADAPTACYJNA METODA DOBORU PRZEPŁYWNOŚCI PRZYDZIELANYCH PROGRAMOM RADIOWYM NADAWANYM W STANDARDZIE DAB+ DOI:10.15199/59.2016.6.32


  ADAPTIVE BITRATE ASSIGNMENT METHOD FOR DAB+ BROADCASTED RADIO PROGRAMS Streszczenie: W artykule opisano pomiary jakości transmisji rzeczywistych programów radiowych nadawanych w standardzie DAB+. Omówiono badania ankietowe dotyczące przełączenia emisji programów radiowych z techniki analogowej FM na cyfrową DAB+. Dokonano analizy typów audycji prowadzonych w godzinie największej słuchalności pod kątem efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami częstotliwościowymi. Zaproponowano metodę adaptacyjnego doboru przepływności przydzielanych poszczególnym programom radiowym. Abstract: In this paper we examine the quality of real-time DAB+ broadcasted radio programs. We discuss a survey concerning the migration from analog FM to digital DAB+ radio domain. We analyze the type of content transmitted over different radio programs during primetime. We propose an adaptive bitrate assignment method for DAB+ broadcasted radio programs. Słowa kluczowe: DAB+, radiofonia cyfrowa, radiokomunikacja, transmisja rozsiewcza. Keywords: broadcasting, DAB+, digital audio broadcasting, radio communication. 1. WSTĘP Zainteresowanie radiofonią cyfrową wynika zarówno z konieczności jak i potrzeby poszerzenia oraz wzbogacenia oferty programowej. Głównym zadaniem techniki cyfrowej jest polepszenie jakości transmisji programów radiowych w stosunku do możliwości oferowanych przez radiofonię analogową, a także uatrakcyjnienie formy przekazu. Wraz z mową lub muzyką przesyłane są zdjęcia i inne elementy interaktywne, np. listę programów, a także możliwość wyboru ulubionych audycji lub ustawienie przypomnień. 2. RADIOFONIA CYFROWA Międzynarodowy standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) [1], będący jednym z najpopularniejszych standardów radiofonii cyfrowej, został opracowany z myślą o eliminacji tzw. białych plam, obszarów znajdujących się poza zasięgiem analogowego sygnału radiowego. Jest aktywnie wspierany przez Europejską Unię Nadawców EBU [...]

ADAPTACYJNA METODA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MULTIPLEKSU W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2017.6.95


  Wraz z rozwojem techniki bezprzewodowej pojawiają się rosnące wymagania użytkowników na coraz to nowe usługi oraz produkty. Dla inżynierów wiąże się to z koniecznością ciągłego doskonalenia technik transmisji i kodowania informacji, szczególnie w systemach radiodyfuzji cyfrowej. Obecnie najpopularniejszym medium jest radiofonia, która łączy ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. Współczesna transmisja radiowa konkuruje z innymi systemami transmisji rozsiewczej, obejmującymi szeroką gamę usług multimedialnych, w szczególności telewizją oraz transmisją strumieniową. Z uwagi na ograniczone zasoby widmowe oraz rosnące oczekiwania użytkowników, konieczne jest opracowanie nowych metryk oraz metod pozwalających na efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami. W artykule tym szczególną uwagę przywiązano do kwestii zarządzania zasobami multipleksu w systemie radiofonii cyfrowej DAB+. 2. RADIOFONIA NAZIEMNA Początki radiofonii analogowej sięgają lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Z uwagi na nasycenie przyznanego pasma oraz trudności z wprowadzaniem nowych programów radiowych, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, w latach 80-tych pojawiła się koncepcja cyfryzacji radiofonii. Powstały liczne standardy, które miały zastąpić klasyczną radiofonię AM (Amplitude Modulation) oraz FM (Frequency Modulation), albo zostać wprowadzone równolegle w innym paśmie. Oprócz większej odporności na zakłócenia oraz zjawiska związane z propagacją wielodrogową, radiofonia cyfrowa oferuje szeroką gamę usług multimedialnych, polegających na przesyłaniu dodatkowych danych wraz z sygnałem audio. Jednym z najpopularniejszych standardów jest DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) [1-3]. 2.1. Formowanie sygnału Formowanie sygnału w przypadku radiofonii analogowej oraz cyfrowej przebiega w sposób odmienny. Największą różnicę stanowi sposób przetwarzania i zarządzania materiałem pochodzącym od różnych dostawców usług (nadawców). Na rys. 1 przedstawiono sp[...]

 Strona 1