Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Florczak"

The effect of sodium hexafluoroantimonate on the properties of the conversion coatings formed by plasma electrolytic oxidation of a magnesium alloy Wpływ heksafluoroantymonianu sodu na właściwości powłok konwersyjnych wytworzonych podczas elektrolitycznego utleniania plazmowego stopu magnezu DOI:10.15199/62.2016.7.28


  NaSbF6 was added into Na3SiO3-based electrolyte to produce a conversion layer on a Mg alloy. The surface morphol. and anticorrosion properties of the layer were studied by potentiodynamic polarization and impedance methods. The Taber method was used to det. the abrasion resistance of the layer. The addn. of NaSbF6 resulted in an increase in corrosion resistance and a decrease in abrasion resistance of the produced protective layer. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku heksafluoroantymonianu sodu do krzemianowej kąpieli podstawowej na właściwości powłok konwersyjnych wytworzonych na stopie magnezu AZ91D. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni oraz składu pierwiastkowego (SEM, EDS). W celu określenia właściwości antykorozyjnych wykonano badania polaryzacji potencjodynamicznej oraz badania impedancyjne (EIS). Metodą Tabera zbadano odporność powłok na ścieranie. Stwierdzono, że obecność NaSbF6 w elektrolicie zwiększa odporność na korozję wytworzonych powłok, ale zmniejsza ich odporność na ścieranie. Magnez i jego stopy są coraz szerzej wykorzystywane w przemyśle komputerowym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym, ze względu na małą gęstość, doskonałą stabilność wymiarową, wysoki stosunek wytrzymałości do masy, odporność na uderzenia oraz dobre przewodnictwo termiczne i elektryczne1, 2). Lejność, urabialność, łatwość 95/7(2016) 1415 Dr hab. inż. Ginter NAWRAT, prof. Pol. Śl., w roku 1968 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1980 r. obronił doktorat z zakresu obróbki powierzchniowej tworzyw metalowych, a w 2011 r. kolokwium habilitacyjne z zakresu inżynierii powierzchni. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii tego Wydziału. Specjalność - elektrochemia stosowana. obróbki mechanicznej i dobra spawalność sprawiają, że mają one szerokie zastosowanie konstrukcyjne3), a nietoksyczność i biozgodno[...]

Plazmowe utlenianie elektrolityczne jako metoda ochrony przed korozją magnezu i jego stopów DOI:10.15199/62.2018.12.27


  Magnez, odkryty w 1808 r. przez Davy’ego, znajduje obecnie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu1). Cechuje się on bowiem dużą względną wytrzymałością na rozciąganie (Rm/δ), małą gęstością (δ = 1,74 g/cm3), dostateczną stabilnością wymiarową, odpornością na uderzenia oraz dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym2). Właściwości mechaniczne magnezu sprawiają, że metal ten i jego stopy są obecnie szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym, także komputerowym i telekomunikacyjnym, czyli tam, gdzie występuje konieczność obniżenia masy przy wysokich wymaganiach technicznych3, 4). Również lejność, spawalność i skrawalność magnezu przy spełnieniu określonych warunków powodują, że ciągle zwiększa się jego zastosowanie jako materiału konstrukcyjnego. Ze względu na nietoksyczność i biokompatybilność magnez i jego stopy są również wykorzystywane do wytwarzania implantów kostnych5, 6). Magnez ma jednak poważne wady, które ograniczają jego zastosowanie: nie jest odporny na zużycie w warunkach tarcia oraz charakteryzuje się małą twardością i słabą odpornością na korozję. Niektóre z jego właściwości, zwłaszcza wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność, również w temperaturze podwyższonej (do ok. 250°C), uzyskuje się przez wprowadzenie pierwiastków stopowych, takich jak glin, mangan, cynk oraz pierwiastki ziem rzadkich (RE). Najbardziej powszechnym dodatkiem stopowym jest glin, który występuje w stopie magnezu zwykle w postaci roztworu stałego oraz fazy międzymetalicznej β (Mg17Al12). Wydzielenia fazy β wzdłuż granicy ziarn mają postać ciągłą lub występują w postaci płytkowej (wydzielenia nieciągłe). Wykazano, że wprowadzenie Al w ilości 3-9% do stopu zmniejsza szybkość jego korozji7). Korzystny wpływ glinu tłumaczy się tworzeniem wydzieleń fazy β, która pełni funkcję bariery antykorozyjnej8). Dodatek cynku poprawia lejność i zwiększa właściwości wytrzymałościowe stopu magnezu w tem[...]

 Strona 1