Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Mruczkiewicz"

OPRACOWANIE PROTOTYPU BEZPRZEWODOWEJ SIECI SENSORYCZNEJ NISKIEJ MOCY DLA POTRZEB MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY PRZEMYSŁOWEJ DOI:10.15199/59.2017.6.89


  Rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 w ostatnich latach spowodował znaczącą presję na rozwiązania IoT (ang. Internet of Things - Internet Rzeczy). Nowa wizja kolejnej rewolucji przemysłowej (ang. Industry 4.0) jako podstawę dla osiągania wyższych wydajności określiła konieczność znaczącej redukcji stanów awaryjnych oraz poprawę efektywności przepływów towarowych. Innymi słowy, im mniej awarii urządzeń i maszyn w przedsiębiorstwach produkcyjnych (dzięki monitorowaniu ich stanu oraz mechanizmom predykcji) tym większa wydajność i niższe koszty wytwarzania. Podobnie sytuacja wygląda w obszarze przepływów towarów, gdzie spadek liczby błędów oraz możliwości monitorowania stanu produktów stają się kwestiami kluczowymi dla poprawy efektywności łańcuchów dostaw. Taki stan rzeczy jest możliwy do osiągnięcia tylko poprzez zastosowanie technologii IoT, a szczególnie poprzez wykorzystanie sieci sensorycznych. Bezprzewodowe sieci sensoryczne opierają się na rozwiązaniach typu ad hoc i mają z nimi pewne cechy wspólne, takie jak [1]:  ograniczenia czasu pracy węzłów wynikające z ograniczonych zasobów energetycznych  niepewność procesów komunikacyjnych wynikającą z bezprzewodowości  potrzebę samo konfigurowalności z minimalnym zaangażowaniem człowieka Oczywiście obok cech wspólnych występują również znaczące różnice, w tym między innymi:  mają często większy rozmiar, czyli składają się z tysięcy węzłów  pojedyncze sensory mają stałą lokalizację  komunikacja w sieci jest dano-centryczna a nie adresowo-centryczna  przesyłane są raczej małe ilości danych  w ujęciu sprzętowym węzły są urządzeniami mniejszymi i posiadając mniejsze zasoby energetyczne W zależności od zastosowania istnieje konieczność wyboru właściwej bezprzewodowej sieci sensorycznej, co wymaga analizy ich najważniejszych parametrów. Z użytkowego punktu widzenia takimi parametrami charakteryzującymi bezprzewodowe [...]

 Strona 1