Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Kenan Turbić"

POMIAROWE BADANIA PROPAGACYJNE W SIECIACH WBAN TYPU BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2016.6.95


  MEASUREMENT RESEARCH ON THE PATH LOSS IN WBAN BODY-TO-BODY CHANNELS Streszczenie: W referacie zaprezentowano pomiary tłumienia propagacyjnego w sieciach WBAN typu body-tobody, pracujących przy częstotliwości 2,45 GHz, dla zróżnicowanych scenariuszy i środowisk badawczych. Wstępna analiza wyników pomiarów, bazująca na wartości średniej i odchyleniu standardowym tłumienia propagacyjnego wykazała, że wartości te są zależne od wzajemnego położenia anteny nadawczej i odbiorczej, a także od typu scenariusza dynamicznego oraz badanego środowiska. Abstract: This paper presents the path loss measurements in body-to-body channels at the 2.45 GHz band, for different body motion scenarios and on-body antenna placements, and both indoor and outdoor environments. The initial analysis of the results has shown that the mean path loss and the standard deviation depend on the mutual location of transmitting and receiving antennas, type of dynamic scenarios and investigated environments. Słowa kluczowe: badanie pomiarowe, sieci WBAN, środowisko otwarte i zamknięte, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor and outdoor environment, measurements, path loss, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP W radiowych sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks) przynajmniej jedno z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych jest umieszczone w lub na ciele ludzkim [12]. Sieci te zostały opisane po raz pierwszy w 1999 roku w [15], jako jedna z możliwych konfiguracji sieci PAN (Personal Area Networks), natomiast już pięć lat później, w [3], sieci WBAN zostały opisane jako sieci pracujące w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka, a także w jego obrębie [7]. Obecnie sieci WBAN wymieniane są jako jedno z rozwiązań, które będzie odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji. W niniejszym referacie rozważane są sieci typu body- to-body (B2B), w których obie strony łącza radiowego (nadajnik i odbiornik) stanowią urządzenia nasobne um[...]

ANALIZA POLARYZACJI I TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY DOI:10.15199/59.2017.6.69


  Sieci WBAN (Wireless Body Area Networks), zbudowane z dużej liczby urządzeń wyposażonych w moduły pomiarowe, wykonawcze i komunikacyjne oraz mające zdolność długotrwałej i autonomicznej pracy, charakteryzują się szerokim wachlarzem zastosowań, od medycznych - ratujących życie ludzkie, do tych związanych z rozrywką [1]. Efektywność pracy tych sieci zależy w dużej mierze od możliwości skutecznej wymiany informacji zarówno pomiędzy urządzeniami nasobnymi (bądź wszczepialnymi), jak i urządzeniami znajdującymi się w pewnej odległości od ciała człowieka. W takim stanie rzeczy, niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów propagacyjnych zachodzących w kanałach radiowych tych sieci, uwzględniających także depolaryzację fal radiowych. Jednakże w literaturze przedmiotu nieliczne są prace dotyczące tego zagadnienia w sieciach WBAN typu off-body. [2-5] W referacie zaprezentowano wyniki analizy polaryzacji fal radiowych w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przeprowadzonej na podstawie wyników badań pomiarowych zrealizowanych dla częstotliwości 2,45 GHz. Ponadto przedstawiono empiryczny wąskopasmowy model propagacyjny dla tego typu sieci, który - po uwzględnieniu polaryzacji anten - stanowi uogólnienie modelu zaprezentowanego w [6]. Warto podkreślić, że badania te są prowadzone w ramach akcji COST CA15104, pt. "Integracyjne sieci komunikacji radiowej 5. i wyższych generacji - IRACON" (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond) [7]. 2. OPIS BADAŃ POMIAROWYCH Badania pomiarowe zostały zrealizowane przy zastosowaniu stanowiska zaprojektowanego i zbudowanego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółową charakterystykę stanowiska zaprezentowano w [6], natomiast poniżej przedstawiono jego zwięzły opis. Część nadawcza składa się z generatora SMBV100A oraz mikropaskowej anteny nadawczej (ATx) zaprojektowanej na częstotliwość 2,45 GHz, wchodzącą w [...]

BADANIE I ANALIZA EFEKTU CIENIA RADIOWEGO W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY I BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2018.6.30


  1. WSTĘP Przewiduje się, że radiowe sieci BAN (ang. Body Area Networks), nazywane także sieciami WBAN (ang. Wireless Body Area Networks) w najbliższej przyszłości zrewolucjonizują wiele aspektów ludzkiego życia, np. opiekę medyczną, czy sposób dowodzenia żołnierzami na polu walki, oraz że całkowicie zmienią sposób komunikacji człowieka z komputerem [1]. W celu uzyskania jak największej wydajności tego rodzaju sieci, inżynierowie odpowiedzialni za ich projektowanie powinni mieć możliwość korzystania z dokładnych modeli kanału radiowego, przy czym dużą zaletą takich modeli jest ich prostota. Jednym z głównych zjawisk występujących w sieciach typu off-body i body-to-body (klasyfikacja sieci WBAN została przedstawiona na rys. 1.) jest efekt cienia radiowego, który ma miejsce w sytuacji, gdy linia bezpośredniej widoczności obu anten łącza radiowego jest zaburzona przez ciało użytkownika bądź użytkowników. WK Terminal zewnętrzny WN WW WN WN WN WW WK Sieć telekomunikacyjna Serwer Usługi sieciowe WW WN WK WW Koordynujący Nasobny Wszczepiony Węzły sieci in-body Łącza radiowe on-body body-to-body off-body Rys. 1. Klasyfikacja łączy radiowych w sieciach WBAN Mimo że tematyka dotycząca efektu cienia radiowego w sieciach WBAN typu off-body i body-to-body nie jest do tej pory licznie reprezentowana w literaturze, można jednak znaleźć kilka propozycji sposobów modelowania tego efektu. W najbardziej powszechnym podejściu tłumienie wynikające z efektu cienia radiowego jest uwzględniane przez model średniego tłumienia systemowego (w rozumieniu zalecenia [3]), którego parametry są określane dla różnych kątów orientacji użytkownika bądź użytkowników, lub dla różnych warunków propagacyjnych zależnych od ich orientacji [4, 5]. W [6] autorzy uzależniają parametry modelu średniego tłumienia systemowego od długości drogi propagacji przy użyciu funkcji odcinkowo liniowej. Z kolei w [7] autorzy stosują podejście statystyczne[...]

Badania i analiza zaników w sieciach WBAN typu body-to-body pracujących w różnych środowiskach propagacyjnych DOI:10.15199/59.2018.8-9.7


  W ostatnich latach sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) zyskują coraz większą popularność, głównie dzięki szerokim możliwościom ich zastosowania, m.in. w ochronie zdrowia, rozrywce czy też rozwiązaniach wojskowych. Konieczne jest więc dostarczenie odpowiednich narzędzi, służących do planowania tego typu sieci, m.in. dokładnych modeli kanału radiowego, uwzględniających wiele zjawisk propagacyjnych, których skutkiem są m.in. zaniki sygnału odbieranego [1]. Jednym z typów sieci WBAN jest tzw. sieć B2B - body-to-body, w której węzły znajdują się na ciele dwóch różnych użytkowników. Komunikacja B2B może również następować w przypadku, kiedy węzły koordynujące dwóch niezależnych sieci WBAN komunikują się ze sobą, co może znaleźć zastosowanie m.in. rozwiązaniach przeznaczonych dla strażaków i grup ratowniczych [2]. Tematyka sieci B2B nie jest dotychczas licznie reprezentowana w literaturze przedmiotu. Można jednak znaleźć nieliczne prace poświęcone modelowaniu kanału radiowego na podstawie badań pomiarowych [2-4]. W celu opracowania odpowiednich modeli, umożliwiających charakteryzowanie kanału radiowego, badania te powinny być kontynuowane. W artykule przedstawiono badania zaników w sieciach WBAN typu body-to-body, oparte na wynikach pomiarów tłumienia systemowego (zdefiniowanego w [5]), przeprowadzonych w zamkniętym i otwartym środowisku propagacyjnym przy częstotliwości 2,45 GHz. Przedstawiono analizę porównawczą zaników sygnału radiowego występujących w różnych środowiskach propagacyjnych oraz dla różnych scenariuszy ruchu obu użytkowników sieci [6]. W drugiej części artykułu przedstawiono krótki opis stanowiska pomiarowego i analizowanych scenariuszy, w trzeciej zaś analizę zaników. Podsumowania treści dokonano w części czwartej. BADANIA POMIAROWE Analizę zaników, przedstawioną w artykule, przeprowadzono na podstawie wyników badań pomiarowych, przeprowadzonych w jednym z korytarzy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i I[...]

EMPIRYCZNY MODEL TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO DLA SIECI WBAN TYPU OFF-BO DOI:10.15199/59.2016.6.96


  EMPIRICAL OFF-BODY PATH LOSS MODEL FOR WIRELESS BODY AREA NETWORKS Streszczenie: W referacie przedstawiono wąskopasmowy empiryczny model tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym przy częstotliwości 2,45 GHz. Abstract: In the paper a narrowband off-body propagation model for Wireless Body Area Networks working in indoor environments at 2.45 GHz has been presented. Słowa kluczowe: model propagacyjny, sieci WBAN, środowisko wewnątrzbudynkowe, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor environment, path loss, propagation model, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP Radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - ang. Wireless Body Area Networks), ze względu na możliwość integrowania różnorodnych przenośnych lub nasobnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, będą odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji [9]. W takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z łącznością pomiędzy urządzeniami umieszczonymi na ludzkim ciele a urządzeniem umieszczonym w większej odległości (zwykle nie przekraczającej 6 m [5, 6]) od ciała, mówimy o sieciach WBAN typu off-body, w których ciało ludzkie oddziałuje na charakterystykę promieniowania i parametry anteny nasobnej tylko po jednej stronie łącza radiowego. Modelowanie kanału radiowego w tego typu sieciach jest zagadnieniem stosunkowo nowym, dlatego liczba publikacji w tej tematyce jest ograniczona [5]. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne jest zapewnienie wysokiej niezawodności tego rodzaju łączy radiowych, co można uzyskać dzięki dogłębnemu poznaniu i zrozumieniu uwarunkowań propagacyjnych w nich występujących. W referacie zaprezentowano wyniki badań, których głównym celem było opracowanie empirycznego modelu tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN typu offbody, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przy czym w myśl zalecenia [7] tłumienie propagacyjne rozumi[...]

 Strona 1