Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej MATRAS"

Model bezszczotkowego silnika prądu stałego sterowanego metodą modulacji szerokości impulsów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model bezszczotkowego silnika prądu stałego sterowanego z wykorzystaniem metody modulacji szerokości impulsów, sformułowany z użyciem wyłącznie prądów i napięć występujących przed komutatorem elektronicznym . Abstract. This paper presents the model of DC brushless motor with PWM control, formulated with DC voltage and current only. (The model of DC brushless motor with pulse width modulation control). Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego, modulacja szerokości impulsów, modelowanie, regulacja prędkości. Keywords: DC brushless motor, pulse width modulation, modelling, speed control . Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie modelu matematycznego bezszczotkowego silnika prądu stałego wykorzystującego wyłącznie wartości prądu i napięcia stałego[...]

Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania DOI:10.12915/pe.2014.03.030

Czytaj za darmo! »

Obiektem analizy był wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną (MR) pracującą w trybie ściskania. Przedstawiono budowę i działanie wibroizolatora oraz wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego w urządzeniu. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładu pola dla rozważanych wariantów konstrukcyjnych wibroizolatora, zależności składowej osiowej indukcji magnetycznej oraz indukcyjności cewki sterującej od wysokości szczeliny roboczej. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu program Opera-2d. Abstract. The present study investigates the behaviour of a magnetorheological (MR) vibroisolator operated in the squeeze mode. The structure design and operating principles of the vibroisolator are outlined and the results of numerical calculations of the magnetic field in the device are provided. The purpose of the numerical procedure was to find the magnetic field distribution for all considered design options of the device and to establish the dependence of the axial component of magnetic flux density and the inductance of the control coil on the slit height. The calculation procedure was supported by the program Opera-2d. Analysis of magnetic field in a magnetorheological vibroisolator in the squeeze mode Słowa kluczowe: wibroizolator, ciecz MR, tryb ściskania, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna Keywords: vibroisolator, MR fluid, squeeze mode, magnetic field, magnetic flux density doi:10.12915/pe.2014.03.30 Wstęp Ciecze MR są materiałami, na których właściwości reologiczne można oddziaływać polem magnetycznym. Ciecze te mogą działać w trybie zaworowym, sprzęgłowym lub ściskania. Urządzenia wykorzystujące tryb zaworowy i sprzęgłowy są szeroko opisane w literaturze. Natomiast literatura dotycząca trybu ściskania jest stosunkowo skromna. Spośród najnowszych prac poświęconych temu trybowi, można wymienić rozprawy doktorskie [5, 7], artykuły [1, 2, 3, 9, 10, 13] i opisy patentowe [6, 11, 12]. Wyróżnia się dwa przypadki ściskania cieczy MR[...]

Analiza numeryczna harvestera z przetwarzaniem magnetycznym dla liniowego tłumika magnetoreologicznego DOI:10.15199/48.2018.01.36

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie energii elektrycznej wynikające z względnego ruchu magnesu stałego i uzwojenia cewki jest od dawna wykorzystywane do konstrukcji generatorów. W ostatnich latach wykorzystanie tego efektu nabiera szczególnego znaczenia w związku z szybkim rozwojem metod umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej z otaczających nas źródeł, takich jak: energia mechaniczna, cieplna, słoneczna, czy elektromagnetyczna. Towarzyszy temu opracowywanie nowy konstrukcji tzw. harvesterów, umożlwiających konwersję energii pochodzących z owych źródeł. Harvestery działające w oparciu o efekt Faradaya można podzielić na trzy główne grupy: rezonansowe, przesuwne z ruchomą cewką lub magnesem oraz z ruchomym (poddanym zgniotowi) rdzeniem ze stali austenitycznej [3]. Rozwój harvesterów z ruchomym obwodem magnetycznym do odzyskiwania energii mechanicznej jest podyktowany konkretnymi potrzebami aplikacyjnymi. W tej pracy obiektem rozważań jest harvester z przetwarzaniem magnetycznym, w którym układ magnesów stałych porusza się względem cewki. Rozważane są dwa warianty połączenia cewek oznaczone jako W1 i W2. Analizowany harvester ma służyć do odzyskiwania energii elektrycznej z drgań mechanicznych, która ma być wykorzystana do zasilania liniowego tłumika MR. Celem analizy jest wyznaczenie rozkładu indukcji magnetycznej i siły zaczepowej oraz siły elektromotorycznej w harvesterze, a także napięcia i natężenia prądu przy obciążeniu cewką sterującą tłumika MR i wskazanie wariantu, który gwarantuje uzyskanie wystarczająco dużej siły elektromotorycznej przy dopuszczalnej sile zaczepowej. Jak wiadomo, napięcie wytwarzane w cewce harve[...]

Modelowanie maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie w maszynie elektrycznej magnesów trwałych stwarza określone problemy przy tworzeniu jej opisu analitycznego, o użytkowej postaci modelu obwodowego. Trudności te wynikają przede wszystkim z nieliniowego charakteru krzywej odmagnesowania magnesów [4]. Praktycznie, problemy te można sprowadzić do jednego kluczowego zagadnienia uzyskania analitycznego opisu pola szczelinowego. Cele[...]

Symulacja maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń symulacyjnych maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi wykonanych w oparciu o pojęcie funkcji jednostkowej przewodności magnetycznej szczeliny i metodą elementów skończonych. Abstract. This paper presents comparisons of simulation results for permanent magnet synchronous machine based on permeance magnetic function and finite element metho[...]

Analiza pola magnetycznego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję generatora z ruchomymi magnesami dla liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano zasadę działania generatora. Analizowano trzy warianty konstrukcyjne obwodu magnetycznego generatora różniące się średnicami i wysokościami ferromagnetyka i magnesów, przeprowadzając obliczenia numeryczne rozkładu pola magnetycznego. Wskazano na wariant charakteryzujący się najkorzystniejszym rozkładem pola. W tym wariancie indukowana siła elektromotoryczna pozwala na uzyskanie wymaganej siły oporu tłumika MR. Abstract. The study outlines the general concept of a generator with movable magnets intended for a linear MR damper. The operating principle is explained. Three design options of the generator’s magnetic circuit are explored, that differ in diameter[...]

Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń parametrów modelowych i stanów dynamicznych maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi, wykonanych w oparciu o funkcję jednostkowej przewodności magnetycznej szczeliny oraz metodę elementów skończonych. Rezultatem weryfikacji było skorygowanie metod określania funkcji przewodności i dalsza poprawa wiarygodności zaproponowanej analitycznej metody opisu maszyn z magnesami trwałymi o quasi-liniowej charakterystyce odmagnesowania. Abstract. This paper presents comparisons of calculation results of model parameters and dynamical state for permanent magnet synchronous machine based on permeance magnetic function and finite element method. (Analytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine). Słowa kluczowe: ma[...]

Analiza generatora z magnesami trwałymi i cewką z uzwojeniem foliowym dla tłumika MR przy okresowych wymuszeniach kinematycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę numeryczną generatora dla tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu liniowym. Analizowano generator z magnesami trwałymi i uzwojeniem foliowym. Obliczenia przeprowadzono dla okresowych wymuszeń kinematycznych tłoka tłumika. Wyznaczono rozkład pola magnetycznego, siłę elektromotoryczną indukowaną w generatorze, napięcie i prąd w obwodzie sterującym tłumika oraz moc chwilową generatora. Abstract. The study outlines numerical analysis of a generator for a linear MR damper. The generator comprises permanent magnets and a coil with shield winding. Calculations were carried out under kinematic displacement excitations of the damper piston. Distribution of magnetic field, electromotive force, voltage and current in the control circuit of the damper and instantaneous real power of the generator were determined. (Analysis of a generator with permanent magnets and a coil with shield winding for an MR damper under periodic kinematic excitations) Słowa kluczowe: generator, tłumik MR, magnesy trwałe, uzwojenie foliowe. Keywords: generator, MR damper, permanent magnets, shield winding. Wstęp Obiektem analizy jest generator dla tłumika MR o ruchu liniowym. Generator i tłumik MR są elementami układu redukcji drgań obiektu mechanicznego. Schemat tego układu pokazano na rys. 1. Działanie układu polega na wykorzystaniu, zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya, energii mechanicznej obiektu drgającego do sterowania tłumikiem MR. Zadaniem generatora jest "przetworzenie" prędkości obiektu na siłę elektromotoryczną indukcji, która wywołuje przepływ prądu w cewce tłumika MR wzbudzający pole magnetyczne sterujące siłą oporu tłumika. Prąd Tłumik MR Obiekt Generator Rys. 1. Układ redukcji drgań z generatorem i tłumikiem MR Zakłada się, że generator ma ruchome magnesy trwałe i cewkę z uzwojeniem foliowym oraz, że jest on przeznaczony do współpracy z tłumikiem MR typu RD- 1005-3 firmy Lord. Co. [10]. Kształt[...]

Analiza pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconej

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę numeryczną pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconej. Przedstawiono budowę generatora i podano równania opisujące pole magnetyczne. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w generatorze oraz strumienia skojarzonego z cewką. Abstract. The study deals with numerical analysis of magnetic field in a rotary generator with permanent magnets and inverse structure. The structure of the generator and equations governing the magnetic field are presented. The distribution of magnetic field density in the generator and magnetic flux associated with the coil were determined. Analysis of magnetic field in the rotary permanent magnets generator with an inverse structure Słowa kluczowe: generator obrotowy, pole magnetyczne, magnesy trwałe, konstrukcja odwrócona. Keywords: rotary generator, magnetic field, permanent magnets, inverse structure. Wstęp Obiektem analizy jest generator przeznaczony do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu obrotowym. Energia elektryczna potrzebna do zasilania tłumika MR pochodzi z generatora elektromagnetycznego z magnesami trwałymi o budowie odwróconej (z nieruchomym wewnętrznym twornikiem). Generator i tłumik są elementami układu, którego schemat przedstawiono na Rys. 1. Źródło energii mechanicznej w tym układzie stanowi obiekt wirujący. Generator przetwarza energię mechaniczną w energię elektryczną, poprzez indukowanie siły elektromotorycznej w tworniku, która wywołuje przepływ prądu w przyłączonej cewce tłumika. Przepływ prądu wzbudza pole magnetyczne w tłumiku, które wpływa na generowany przez niego moment oporowy. Odbiornikiem energii elektrycznej jest tłumik. Analizowany jest rozkład przestrzenny pola magnetycznego w generatorze oraz strumień magnetyczny skojarzony z cewką. Prąd Obiekt Cewka Tłumik MR Ciecz [...]

Siła zaczepowa w elektromechanicznym przetworniku drgań o ruchu liniowym

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy siły zaczepowej w elektromechanicznym przetworniku drgań o ruchu liniowym. Przedstawiono wyprowadzenie wzoru na siłę zaczepową, budowę przetwornika oraz wyniki obliczeń numerycznych indukcji magnetycznej, siły elektromotorycznej, siły zaczepowej w przetworniku oraz napięcia i natężenia prądu przy obciążeniu cewką sterującą liniowego tłumika MR. Abstract. The study investigates the cogging force in an electromechanical vibration transducer with linear motion. The formula for cogging force calculation is provided, the structure of the transducer and results of numerical calculations of magnetic flux density, electromotive force, cogging force, voltage and current in the transducer loaded with the linear MR damper’s control coil are given. (Cogging force in an electromechanical vibration transducer with linear motion) Słowa kluczowe: przetwornik elektromechaniczny, indukcja magnetyczne, siła zaczepowa. Keywords: electromechanical transducer, magnetic field density, cogging force. Wstęp Obiektem rozważań jest elektromechaniczny przetwornik drgań z magnesami trwałymi i cewką z folii miedzianej [6], przeznaczony do zasilania liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Analizowana jest siła zaczepowa tego przetwornika w dwu różnych wersjach konstrukcyjnych (1 i 2) różniących się obudową obejmującą cewkę. Obliczenia dotyczą czterech wariantów konstrukcyjnych przetwornika w wersji 1 i dwóch wariantów w wersji 2. Warianty te różnią się liczbą magnesów i wysokością przekładek ferromagnetycznych. Celem obliczeń jest wybór takiego wariantu konstrukcyjnego, dla którego generowaniu wymaganej siły elektromotorycznej towarzyszy możliwie mała siła zaczepowa. Rozważania przedstawione w artykule są uzupełnieniem wcześniejszych prac dotyczących opracowania tego typu elektromechanicznego przetwornika drgań zintegrowanego z tłumikiem MR [5, 6, 7]. Siła zaczepowa W układzie magnes trwały-ferromagnetyk zawsze występuje sił[...]

 Strona 1  Następna strona »